simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܓܝܪ ܕܡܫܝܚܐ ܡܝܬ ܘܚܝܐ ܘܩܡ ܕܗܘ ܢܗܘܐ ܡܪܝܐ ܠܡܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܠܡܪܢ ܗ ܡܝܬܝܢܢ . ܘܐܢ ܚܝܝܢܢ ܘܐܢ ܡܝܬܝܢܢ ܕܡܪܢ ܚܢܢ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܣܠܝ ܠܡܠܟܘܬܝ ܘܓܒܐ ܕܩܣܪ ܒܗܝ ܕܠܐܠܗܗ ܣܓܕ ܘܒܐܠܗܝ̈ ܡܛܠ . ܘܫܡܥܘܢ ܠܡ ܪܝܫܗܘܢ ܕܚܪܫܐ̈ ܢܬܐܣܪ ܘܢܫܬܕܪ ܠܘܬܝ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܠܘ ܒܫܫܠܬܐ ܐܬܐ ܗܘܝܬ ܘܐܦ ܠܐ ܕܐܪܦܐ ܠܐܠܗܝ ܫܪܝܪܐ ܡܛܠ ܗܘܝܬ ܘܗܫܐ ܠܐ ܣܓܕܬ ܥܢܐ ܫܡܥܘܢ ܘܐܡܪ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܣܓܕ ܗܘܝܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܪܡ ܗܘ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܐܦ ܡܢ ܡܘܬܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܒܟܝܢܗ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܠܐܠܗܐ ܕܢܚܫ ܐܘ ܕܢܡܘܬ . ܟܠ ܕܚܐܫ ܘܡܐܬ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗܘ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܬܒܪܗ ܝܫܘܥ ܒܡܘܬܗ‏ ‏ 96 ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܟܠܠܘ ܡܐܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܕ ܐܡܪ ܕܘܫܘ ܒܢܝ̈ ܥܠ ܥܘܩܣܗ ܕܡܘܬܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܟܠܗ ܕܥܩܬܐ̈ ܗܘ ܘܒܡܘܬܐ ܗܘ ܕܝܗܒܬ ܠܗܘܢ ܡܘܕܢܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܒܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܢܬܝܗܒܘܢ . ܒܐܝܩܪܐ ܗܢܐ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܟܦܪ ܐܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܢܐ ܡܓܪ ܐܢܐ ܪܘܚܝ ܕܐܦܝܣܟ ܕܠܐ ܬܩܘܡ ܒܪܥܝܢܐ ܕܗܢܘܢ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܚܐܣ ܐܢܐ ܥܠ ܣܝܒܘܬܟ ܘܡܪܗܛܝܟ̈ ܕܥܡ ܐܒܝ ܘܕܥܡܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܢ ܚܝܝܢܢ ܠܡܪܢ ܗܘ ܚܝܝܢܢ ܘܐܢ ܡܝܬܝܢܢ ܠܡܪܢ ܗ ܡܝܬܝܢܢ . ܡܛܠ ܬܐܚܐ . ܘܬܘܒ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܕܠܢܦܫܗ ܚܝ ܘܠܝܬ ܐܢܫ ܕܠܢܦܫܗ ܡܐܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܦܬܘܪܝ ܡܬܩܢ ܗܘ ܘܕܘܟܬܝ ܡܬܦܩܕܐ‏ ‏ 41 ܘܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ ܡܛܠ ܫܪܝܢܝ ܒܥܓܠ ܡܛܠ ܕܥܕܢܐ ܗܘ ܕܫܪܘܬܝ ܘܫܕܪܝܢܝ ܩܠܝܠܐܝܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܕܚܠ ܡܢ ܡܘܬܐ ܘܐܣܬܪܕ ܡܢ ܩܛܠܐ ܘܐܚܒ ܚܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ . ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܕܥܘܠܐ ܘܢܐܡܪܘܢ ܕܫܡܥܘܢ ܣܛܐ ܡܢ ܐܠܗܗ ܘܣܓܕ ܠܫܡܫܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܦ ܡܘܬܢ ܘܚܝܝܢ̈ ܒܗ ܟܣܝܢ ܘܐܡܬܝ ܕܡܫܝܚܐ ܡܬܓܠܐ ܕܗܘܝܘ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܢ ܬܡܢ ܥܬܝܕ ܕܢܬܓܠܐ ܥܠܝܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܫܝܚܐ ܣܒܪܗ‏ ‏ܬܫܥܝܬܐ ܕܛܘܒܢܐ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܨܒܥܐ̈‏ 1 ܡܛܠ ܕܝܠܗ ܕܟܪܣܛܝܢܝܬܐ ܗܝ . ܘܫܕܪܘ ܐܝܬܝܘܗ ܘܐܬܩܛܠܬ ܘܐܦ ܗܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ‏‎ ‎‏ܐܠܗܐ . ܘܥܝܢܐ̈ ܕܟܠܢܫ ܒܢܨܝܚܐ̈ ܡܬܒܩܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܗܘܬ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܕܟܢܫܐ̈ ܕܐܢܫܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܡܬܩܛܠܝܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܒܗܘܗܝ̈ ܨܒܥܝܢ ܗܘܘ ܫܪܝܐ ܒܕܡܐ ܢܘܟܪܝܐ ܬܟܣܝܬܐ ܡܛܠ ܕܡܫܬܡܗ ܗܘܐ ܒܪ ܨܒܥܐ̈ . ܫܦܝܪ ܕܝܢ ܐܬܟܢܝ ܒܫܡܐ ܗܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܚܐܣ ܐܢܐ ܥܠ ܢܦܫܝ ܘܥܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܐܚܝ̈ ܒܕܓܘܢ ܡܚܡܣܢ ܐܢܐ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܕܠܐ ܚܐܣ ܥܠ ܢܦܫܗ ܘܥܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܐܚܘܗܝ̈ ܘܐܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܟܪܝܗ ܐܢܐ . ܣܪܝ̈ ܘܐܬܡܣܝ ܚܒܪܬܝ̈ . ܐܣܢܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܚܫܝܫܐ ܓܘܫܡܗ ܡܕܝܒ ܗܘܐ ܟܕ ܓܥܐ ܗܘܐ ܘܐܡܪ ܪܚܡ ܥܠܝ ܡܪܝܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܒܬܪ ܡܥܠܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܕܠܟܪܟܐ ܚܘܝܘܗܝ ܡܛܠ ܕܫܡܥܘܢ ܪܝܫܐ ܕܚܪܫܐ̈ ܐܬܐ . ܘܐܬܒܥܝ ܫܡܥܘܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܣܒܪܐ ܣܪܝܩܐ ܣܒܪܘ ܥܠܘܗܝ . ܘܩܪܐ ܠܡܗܝܡܢܐ ܚܕ ܘܫܠܚ ܡܛܠ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܫܠܘܚ ܠܡܠܟܐ . ܩܘܘ ܠܝ ܩܠܝܠ . ܘܐܬܟܠܝܘ ܘܩܡܘ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܡܢ ܕܟܦܪ ܒܐܠܗܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܝܘ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ‏ ‎ ‏ܘܐܦܢ ܡܛܠ ܕܠܥܠܡ ܚܝܐ ܠܗ . ܘܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܡܘܬܐ ܕܠܥܠܡ ܡܝܬܝܢ ܠܗܘܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܠܗܕܐ ܗܘ ܣܝܡܝܢܢ . ܡܣܝܒܪܝܢܢ ܕܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܪܕܘܦܝܐ̈ ܡܛܠ ‏ ‎ ‏ܠܐ ܬܬܩܛܥ ܠܢ ܐܚܝ̈ ܒܚܫܐ̈ ‏‎‎‏ ܘܒܩܛܠܐ ܕܚܠܦ ܡܫܝܚܐ