simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܚܕܬܐܝܬ ܐܬܒܢܝܬ ܘܨܒܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܠܫܘܝܢܗ ܡܛܠ ܡܕܢܚܐ ܗܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܐܫܬܠܡܘ ܠܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܠܩܛܠܐ .