simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܗܘ ܘܠܐ ܟܦܪ ܒܐܠܗܐ ܡܐܬ . ‏ ‏ܐܬܪܥܝ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗܘ ܡܛܠ ܐܪܙܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܐܦ ܠܐ ܕܒܡܕܡ ܣܟܠܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܫܬܟܚ ܐܠܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܝܫܘܥ ܒܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܒܢܝܣܢ ܒܚܡܫܐ ܒܫܒܐ ܒܫܒܬܐ ܪܒܬܐ ܡܛܠ ܕܓܥܝܗ ܘܟܢܘܫܝܐ ܕܦܥܝܗ . ܐܬܩܛܠ ܕܝܢ ܣܒܐ ܗܢܐ ܒܫܡܐ ܛܒܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܓܠܝܐ ܗܝ ܠܟ ܕܐܢܐ ܒܥܝܬܗ ܡܛܠ ܕܪܚܡܬܟ ܒܟܠܗ ܢܦܫܝ ܘܚܝܝ̈ ܡܛܠ ‎ ‏ 35 ܘܩܡ ܒܨܠܘܬܐ ܘܗܟܢܐ ܐܡܪ ܕܗܒ ܠܝ ܡܪܢ ܟܠܝܠܐ ܗܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܪܚܡܬܟ ܒܟܠܗ ܢܦܫܝ ܘܚܝܝ̈ ܘܐܚܙܝܟ ܘܐܚܕܐ ܘܬܢܝܚܝܢܝ . ܡܛܠ ܐܡܪ ܕܗܒ ܠܝ ܡܪܢ ܟܠܝܠܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܕܓܠܝܐ ܗܝ ܠܟ ܕܐܢܐ ܒܥܝܬܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܚܠܬܐ ܕܩܛܠܐ‏ ‏ 40 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܕܥ ܫܡܥܘܢ ܕܪܚܡܘܬܐ ܐܝܬ ܡܛܠ ܕܥܘܠܐ ܘܢܐܡܪܘܢ ܕܫܡܥܘܢ ܛܥܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܣܓܕ ܠܠܐ ܡܕܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܥܕܢܐ ܗܘ ܕܫܪܘܬܝ ܘܫܕܪܝܢܝ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܛܠ ܕܦܬܘܪܝ ܡܬܩܢ ܡܛܠ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܠܝ ܡܠܟܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܫܪܝܢܝ ܒܥܓܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܦܬܘܪܝ ܡܬܩܢ ܗܘ ܘܕܘܟܬܝ ܡܬܦܩܕܐ‏ ‏ 41 ܘܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ ܡܛܠ ܫܪܝܢܝ ܒܥܓܠ ܡܛܠ ܕܥܕܢܐ ܗܘ ܕܫܪܘܬܝ ܘܫܕܪܝܢܝ ܩܠܝܠܐܝܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܕܐ ܛܥܝܘܬܐ ܕܐܚܝܕ . ܥܢܘ ܟܠܗܘܢ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܡܪܢ ܡܠܟܐ ܠܐ ܡܛܠ ܕܩܘܡܬܐ ܐܝܟ ܕܗܢܐ ܠܐ ܚܙܐ ܠܝ . ܘܚܙܘ ܐܝܟܢ ܠܐ ܚܐܣ ܥܠ ܢܦܫܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܡܪ ܕܟܒܪ ܡܣܬܪܕ ܘܥܒܕ ܠܝ ܨܒܝܢܐ . ܘܟܕ ܐܝܬܘܗ ܠܓܘܕܐ ܡܛܠ ܚܝܠܐ ܢܬܩܛܠܘܢ ܐܝܟ ܕܢܚܙܐ ܐܢܘܢ ܒܕܚܠܬܐ ܕܡܘܬܗܘܢ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܢܘܚܡܟܘܢ ܥܡܟܘܢ ܡܬܩܒܪ ܕܢܩܝܡܟܘܢ ‏‎‎‏ ܠܡܐܬܝܬܐ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܘܗܟܢܐ ܐܡܪ ܐܬܚܝܠܘ ܐܚܝܢ̈ ܒܐܠܗܐ ܘܠܐ ܬܕܚܠܘܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܫܡܝ ܢܫܟܚܝܗ ܒܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܘܒܗܕܐ ܡܬܝܕܥ ܫܪܪܐ ܟܕ ܐܢܫ ܡܛܠ ܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܛܠ . ܘܟܠ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܝܫܘܥ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܝܫܘܥ ܢܬܓܠܘܢ ܒܦܓܪܢ ܗܢܐ ܕܡܐܬ . ܡܛܠ ܘܐܦ ܥܡܗ ܢܡܠܟ . ܘܐܢ ܚܢܢ ܚܝܐ̈ ܠܡܘܬܐ ܡܫܬܠܡܝܢ ܚܢܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܡܢ ܕܟܦܪ ܒܐܠܗܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܝܘ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ‏ ‎ ‏ܘܐܦܢ ܡܛܠ ܕܠܥܠܡ ܚܝܐ ܠܗ . ܘܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܡܘܬܐ ܕܠܥܠܡ ܡܝܬܝܢ ܠܗܘܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܟܡܐ ܕܒܥܠܡܐ ܚܢܢ ܥܢܝܕܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܡܪܢ ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܢܦܩܝܢ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܘܐܦ ܠܢ ܥܡܗ ܢܩܝܡܢ ܒܡܠܟܘܬܐ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܬܠܬܝܗܘܢ ܒܚܪܬܐ ܐܬܟܠܠܘ . ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܗܢܘܢ ܣܒܐ̈ ܟܕ ܫܠܚ ܡܛܠ ܒܡܢܝܢܐ ܕܬܠܬܐ ܕܩܛܠܗ ܕܫܡܥܘܢ ܘܬܪܝܢ ܣܒܐ̈ ܕܥܡܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܟܠܗ ܕܥܩܬܐ̈ ܗܘ ܘܒܡܘܬܐ ܗܘ ܕܝܗܒܬ ܠܗܘܢ ܡܘܕܢܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܒܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܢܬܝܗܒܘܢ . ܒܐܝܩܪܐ ܗܢܐ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܟܦܪ ܐܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܟܠܗ ܕܚܕܘܬܐ̈ ܗܘ‏ ‏ 46 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܠܗ ܘܗܫܐ ܡܘܬܐ ܒܥܝܬ ܡܛܠ ܐܢܐ ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܕܥܩܬܐ̈ ܗܘ ܘܒܡܘܬܐ ܗܘ ܕܝܗܒܬ ܠܗܘܢ ܡܘܕܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܢܐ ܐܚܒܬ ܩܛܠܝܗܘܢ̈ ܘܡܣܠܐ ܐܢܐ ܐܝܩܪܟ‏ ‏ 47 ܘܒܚܡܬܐ ܡܛܠ ܗܘ ܕܝܢ ܢܨܝܚܐ ܐܡܪ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܐܢܐ ܘܒܐܠܗܗܘܢ ܡܣܒܪ ܐܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܣܠܝ ܐܝܩܪܝ ܘܡܠܠ ܥܡܝ ܐܝܟ ܕܥܡ ܦܚܡܗ ܫܡܘܛܘ ܐܦܩܘ ܠܫܢܗ ܡܛܠ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܪ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡܘܬܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܢܡܘܬ ܐܠܐ ‏‎‎‏
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܫܝܚܐ ܣܒܪܗ‏ ‏ܬܫܥܝܬܐ ܕܛܘܒܢܐ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܨܒܥܐ̈‏ 1 ܡܛܠ ܕܝܠܗ ܕܟܪܣܛܝܢܝܬܐ ܗܝ . ܘܫܕܪܘ ܐܝܬܝܘܗ ܘܐܬܩܛܠܬ ܘܐܦ ܗܝ