simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܪܫܝܥܐ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܡܛܠ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܠܥܦܪܐ ܘܬܘܠܥܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܡܚܪ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܡܛܠ ܕܗܦܟ ܠܗ ܠܐܪܥܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܬܟܢܝ ܒܫܡܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܕܐܒܗܘܗܝ̈ ܨܒܥܝܢ ܗܘܘ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܪܐ ܗܘ ܕܡܪܘܬܟܘܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܘܬܐ ܕܟܢܘܬܢ̈
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܚܪܫܐ̈ ܐܝܬܘ ܠܝ ܡܛܠ ܕܐܣܠܝ ܡܠܟܘܬܝ ܘܓܒܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܩܛܠܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܕܡܚܨܦܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܫܠܝ ܢܦܩܬ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܕܠܒܢܝܢܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܐܬܟܢܫܘ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܠܐ ܢܦܩܘܢܝܗܝ ܬܡܢ ܡܛܠ ܕܡܢ ܩܕܡ ܝܘܡܬܐ̈
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܡܓܘܫܐ̈ ܒܚܒܪܘܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܕܠܐ ܐܚܙܝܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܬܫܬܓܫ ܬܪܥܝܬܝ ܘܬܬܛܪܦ ܡܛܠ ܕܒܐܝܕܐ ܕܩܫܝܐ ܡܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܠܐ̈ ܕܫܡܥܬ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܢ ܩܕܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܩܕܝܡ ܣܓܕ ܗܘܝܬ ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܫܫܠܬܐ ܐܬܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܝܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܦܘܪܫܢܝ ܪܒ ܗܘ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢ ܨܒܝܢܟ ܒܝܫܐ ܡܛܠ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܙܝܘܗ ܗܢܐ ܫܝܛܐ ܡܛܠ ܕܗܘ ܒܪܝܗܝ ܘܐܬܩܢܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܢܬܐܣܪ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܕܐܟܒܪ ܡܬܡܠܟ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab 28 ܓܘܗܫܬܐܙܕ ܐܡܪ ܡܛܠ ܗܢܐ ܥܒܕܬ ܗܕܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܥܡ ܐܒܝ ܘܕܥܡܝ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܓܪ ܐܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܘܐܬܟܠܝܘ ܘܩܡܘ ܡܛܠ ܕܣܒܪܐ ܣܪܝܩܐ ܣܒܪܘ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܡܬܩܛܠ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܐܦܩ ܐܪܙܐ ܕܡܠܟܘܬܐ