simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܠܥܦܪܐ ܘܬܘܠܥܐ ܗܘܝܐ . ܝܘܡܢܐ ܡܬܬܪܝܡ ܘܡܚܪ ܡܛܠ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥܝܢ . ܗܫܐ ܡܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܓܒܪܐ ܪܫܝܥܐ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ