simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܠܝܡܐ ܚܕ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܕܪܬܝ ܐܢܝܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܗܘ ܥܠܝܡܐ : ܡܛܠ ܕܥܫܝܢ ܗܘܐ ܡܢܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܘܬ ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܠܒܗ̇ ܣܝܡ ܗܘܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܫܟܚܢ ܠܡܐܚܕܗ : ܡܛܠ ܕܥܫܝܢ ܗܘܐ ܡܢܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܐ ܕܗܕܐ . ܡܛܠ ܕܕܟܝܐ ܗܝ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܠܝܬ ܕܐܠܨ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ ܡܠܟܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܠܪܘܪܒܢܐ̈ ܫܘܦܪܗ̇ : ܡܛܠ ܕܫܦܝܪ ܗܘܐ ܚܙܘܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܝܕܥܝ̈ ܙܒܢܐ̈ : ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܗܘ ܢܡܘܣܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܪܒܐ ܗܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܪܬ ܕܕܗ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܡܗ̇ ܘܫܪܒܬܗ̇ : ܡܛܠ ܕܡܘܪܕܟܝ ܦܩܕܗ̇ ܗܘܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܢܡܘܣܐ ܕܢܫܐ̈ : ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܫܠܡܝܢ ܝܘܡܝ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܣܓܕܝܢ ܠܗܡܢ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ ܥܠܘܗܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܘܪܕܟܝ : ܡܛܠ ܕܚܘܝ ܐܢܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܘܪܕܟܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܚܘܝܘܗܝ ܥܡܗ ܕܡܘܪܕܟܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܝܕܥ : ܐܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܩܪܝܬܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܒܥܘܬܝ . ܡܛܠ ܕܐܙܕܒܢܢܢ ܐܢܐ ܘܥܡܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ : ܡܛܠ ܕܚܙܐ ܕܓܪܡܬ ܠܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܓܠܬ ܐܣܬܝܪ ܡܢܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܪܥܐ ܡܬܬܘܗܝܢ : ܡܛܠ ܕܢܦܠܬ ܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈