simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܫܡܥܝ̈ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܐܒ : ܕܣܥܪ ܡܪܝܐ ܠܥܡܗ ܠܡܬܠ ܠܗܘܢ ܡܛܠ . ܘܗܦܟܬ ܗܝ ܘܬܪܬܝܢ ܟܠܠܬܗ̇̈ ܥܡܗ̇ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܘܐܒ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܝ ܐܢܐ ܘܡܠܟܘܬܝ ܕܡܠܠܬ . ܘܐܥܒܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܐܝܕܝ̈ . ܡܛܠ ܠܐ ܬܚܘܣ ܥܝܢܟ : ܠܡܬܠ ܐܢܘܢ ܠܩܛܠܐ ܘܠܒܙܬܐ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢ ܠܐ ܢܨܒܐ ܠܡܥܕܪܘܬܢ ܒܓܘ ܚܡܫܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܗܘ ܫܠܝܛ ܡܛܠ ܬܣܬܟܠܘܢ . ܠܐ ܐܚܝ̈ . ܠܐ ܬܪܓܙܘܢ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܡܬܬܒܥ ܥܡܢ . ܘܐܦܠܐ ܫܠܛܐ ܒܗܘܢ ܚܪܒܐ : ܐܠܐ ܐܢ ܚܛܘ ܡܛܠ : ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܡܠܬܗ . ܐܠܐ ܣܝܡܝܗ̇ ܒܠܒܟ . ܡܛܠ ܕܫܪܝܪ ܗܘ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܝܗܒܬ ܪܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܠܩܛܠܐ . ܘܬܫܘܝܬܗܘܢ ܕܩܒܠܬ ܡܛܠ . ܘܛܡܐܘ ܡܪܒܥܗ̇ ܠܚܣܕܐ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܗܟܢܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܐ ܐܠܦܪܢܐ ܪܡܐ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܪܝܫܗ ܫܩܝܠ ܡܢܗ . ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܡܛܠ ܒܗܬܬܐ ܗܕܐ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܡܢ ܥܒܪܝܐ̈ ܒܒܝܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢܬ ܥܒܕܬ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܘܡܨܥܝܬܐ̈ : ܘܐܦ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܥܘܕܪܢܗܘܢ . ܐܠܗܝ ܫܡܥܝܢܝ ܐܦ ܠܝ ܕܐܪܡܠܬܐ ܐܢܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܫܒܩ ܠܗ̇ ܡܢܫܐ ܒܥܠܗ̇ : ܕܗܒܐ ܘܟܣܦܐ : ܘܥܒܕܐ̈ : ܡܛܠ : ܘܚܟܝܡ ܠܒܗ̇ : ܘܛܒܐ ܘܣܟܘܠܬܢܝܐ . ܘܗܘܬ ܥܬܝܪܐ ܛܒ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܬܪܥܝܬ ܘܗܘܘ . ܘܐܬܚܫܒܬ ܘܩܡܘ ܩܕܡܝܟ . ܘܩܪܝܬ ܘܐܡܪܘ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܥܒܕܬ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܘܡܨܥܝܬܐ̈ : ܘܐܦ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܫܝܢ ܗܘܐ ܡܢܢ . ܘܦܬܚ ܬܪܥܐ ܕܦܪܕܝܣܐ : ܘܥܪܩ . ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܟܕ ܕܡܟܝܢ . ܠܗܘ ܕܝܢ ܥܠܝܡܐ ܠܐ ܐܫܟܚܢ ܠܡܐܚܕܗ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܡܢ ܒܪ ܗܡܕܬ ܐܓܓܝܐ : ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܛܠ ܥܠܝܗܘܢ ܡܕܡ ܕܫܪܝܘ ܠܡܥܒܕ : ܘܡܕܡ ܕܟܬܒ ܡܘܪܕܟܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܟܢܐ ܗܘ ܢܡܘܣܗ ܐܡܪ ܗܘܐ ܩܕܡ ܟܠ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܢܡܘܣܐ̈ ܡܛܠ ܗܘܬ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܚܟܝܡܐ̈ ܒܢܝ̈ ܝܕܥܝ̈ ܙܒܢܐ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܪܒܐ ܗܝ . ܘܟܠܗܝܢ ܢܫܐ̈ ܢܥܒܕܢ̈ ܐܝܩܪܐ ܠܓܒܪܝܗܝܢ̈ : ܡܢ ܡܛܠ ܡܢܗ̇ . ܘܢܫܬܡܥ ܦܬܓܡܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܢܥܒܪ ܒܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܢܦܩܬ ܒܬܪܝ . ܘܐܪܝܡܝ̈ ܬܘܒ ܩܠܗܝܢ ܘܒܟܝ̈ . ܡܛܠ : ܡܛܠ ܕܡܪܬ ܠܝ ܛܒ ܥܠܝܟܝܢ : ܘܠܝ ܡܪܝܪܐ ܝܬܝܪ ܡܢܟܝܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܫܒܩ ܠܢ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ . ܘܐܢ ܢܥܒܪܘܢ ܚܡܫܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܡܛܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈ . ܛܟ ܢܦܢܐ ܠܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܗܒ ܗܘܐ ܒܐܪܙ ܠܡܘܒܕܘ ܠܟܠܗܘܢ ܐܠܗܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܠܗ ܡܛܠ . ܘܥܩܪ ܟܠ ܗܝܟܠܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠܗܝܢ ܕܚܠܬܗܘܢ̈ ܦܣܩ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ : ܚܦܝܛܐܝܬ ܐܥܒܕ . ܘܢܗܘܐ ܠܝ ܗܢܐ ܡܛܠ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܝܗܘܕܝܬ . ܡܢ ܐܢܐ ܕܐܡܪ ܕܠܐ ܥܐܠܢ ܨܝܕ ܡܪܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢܬܬܐ ܐܢܬܝ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܘܢܫܕܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܡܛܪܐ : ܡܛܠ ܠܡܥܒܪܗ̇ . ܘܗܫܐ ܒܥܝ ܥܠܝܢ : ܟܒܪ ܢܥܢܝܟܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܕܚܠܐ ܗܘܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܛܒ . ܘܫܡܥܬ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܒܝܫܐ ܡܛܠ ܘܩܘܪܝܐ̈ . ܘܩܡܬ ܒܗܝܢ . ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܕܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܐ ܒܝܫܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܐܦ ܐܢܐ ܐܡܬܟ : ܟܕ ܚܙܝܬ ܗܠܝܢ : ܥܪܩܬ ܡܢܗܘܢ . ܘܫܕܪܢܝ ܡܛܠ ܘܢܥܒܕܘܢ ܗܕܐ : ܢܫܬܠܡܘܢ ܠܟ ܒܝܘܡܐ ܗܘ . ܘܬܘܒܕ ܐܢܘܢ .