simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܐܒܐܫܬ ܠܟܠ ܐܢܫ : ܕܨܒܐ ܕܢܦܠܘܚ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܡܛܠ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܐܠܦܪܢܐ . ܬܪܣܝ ܐܢܬܬܐ : ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ ܒܠܒܟܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܘܝܘܗܝ ܥܡܗ ܕܡܘܪܕܟܝ . ܘܒܥܐ ܗܡܢ ܕܢܘܒܕ ܠܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܗܘܬ ܥܒܝܕܬܐ : ܕܢܘܫܛ ܐܝܕܗ ܥܠ ܡܘܪܕܟܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܬܪܥܝܬ ܘܗܘܘ . ܘܐܬܚܫܒܬ ܘܩܡܘ ܩܕܡܝܟ . ܘܩܪܝܬ ܘܐܡܪܘ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܥܒܕܬ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܘܡܨܥܝܬܐ̈ : ܘܐܦ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܝܬ ܥܡܢ ܓܒܪܐ ܡܢ ܥܡܟܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܟܘܬܗ . ܘܐܡܪܬ ܝܗܘܕܝܬ ܡܛܠ ܐܠܦܪܢܐ . ܘܐܢ ܢܓܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܠܢ ܠܡܬܠ ܠܟܝ ܕܐܟܘܬܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ ܡܠܟܐ : ܠܟܠ ܕܪܒ ܒܒܝܬܗ : ܕܢܥܒܕܘܢ ܨܒܝܢܐ ܕܟܠ ܡܛܠ ܣܓܝ : ܐܝܟ ܐܝܕܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܡܫܬܝܐ ܒܢܡܘܣܐ : ܘܠܝܬ ܕܐܠܨ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܐܒܐ ܘܐܡܐ . ܘܥܠܝܡܬܐ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܚܙܘܗ̇ : ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ . ܘܗܘܐ ܡܪܒܐ ܠܗܕܣ ܕܗܝ ܐܣܬܝܪ ܒܪܬ ܕܕܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܕܟܝܐ ܗܝ ܡܢ ܗܕܐ ܛܢܦܘܬܐ . ܘܗܦܟܬ ܟܠܗ̇ ܟܢܘܫܬܐ ܠܘܬܗ : ܡܛܠ ܫܢܝܢ̈ . ܘܩܥܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪ . ܡܚܣܝ ܐܢܐ ܡܢ ܕܡܐ ܕܗܕܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܟܝܠ ܗܘ ܐܬܚܨܕ ܗܘܝ̈ ܐܪܥܬܗܘܢ̈ . ܘܟܬܒ ܐܠܝܩܝܡ ܟܗܢܐ ܡܛܠ . ܘܐܥܫܢܘ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܒܗܘܢ . ܘܐܣܩܘ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܠܩܪܒܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܫܡܥܝ̈ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܐܒ : ܕܣܥܪ ܡܪܝܐ ܠܥܡܗ ܠܡܬܠ ܠܗܘܢ ܡܛܠ . ܘܗܦܟܬ ܗܝ ܘܬܪܬܝܢ ܟܠܠܬܗ̇̈ ܥܡܗ̇ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܘܐܒ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܐ ܐܠܦܪܢܐ ܪܡܐ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܪܝܫܗ ܫܩܝܠ ܡܢܗ . ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܡܛܠ ܒܗܬܬܐ ܗܕܐ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܡܢ ܥܒܪܝܐ̈ ܒܒܝܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܡܬܬܒܥ ܥܡܢ . ܘܐܦܠܐ ܫܠܛܐ ܒܗܘܢ ܚܪܒܐ : ܐܠܐ ܐܢ ܚܛܘ ܡܛܠ : ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܡܠܬܗ . ܐܠܐ ܣܝܡܝܗ̇ ܒܠܒܟ . ܡܛܠ ܕܫܪܝܪ ܗܘ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܒܕܬܘܢ ܒܢ ܥܘܠܐ ܪܒܐ : ܕܠܐ ܡܠܠܬܘܢ ܫܠܡܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܬܘܪ ܡܛܠ ܪܡܐ : ܘܐܡܪܘ ܠܥܝܢ ܣܒܐ̈ . ܢܕܘܢ ܡܪܝܐ ܒܝܢܝܢ ܘܠܟܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܦܩ ܐܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܚܡܬܝ . ܘܡܟܣܐ ܐܢܐ ܐܦܝ̈ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܡܛܠ ܦܬܓܡܐ ܕܦܘܡܝ . ܘܬܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܕܢܛܝܒܘܢ ܠܝ ܐܪܥܐ ܘܡܝܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܫܕܪܬܝ ܐܢܝܢ ܠܛܠܝܬܟܝ̈ ܡܢ ܠܘܬܟܝ . ܘܐܬܪܥܝܬ ܫܘܫܢ ܡܛܠ : ܡܣܗܕܝܢ ܚܢܢ ܥܠܝܟܝ ܫܘܩܪܐ : ܕܕܡܟ ܠܘܬܟܝ ܥܠܝܡܐ ܚܕ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠܗܝܢ ܐܘܪܚܬܟ̈ ܥܬܝܕܢ̈ . ܘܒܪܝܬܟ ܓܠܝܐ ܗܘܬ ܩܕܡܝܟ . ܡܛܠ . ܘܐܬܚܫܒܬ ܘܩܡܘ ܩܕܡܝܟ . ܘܩܪܝܬ ܘܐܡܪܘ ܗܐ ܩܝܡܝܢ ܚܢܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܫܒܩ ܠܗ̇ ܡܢܫܐ ܒܥܠܗ̇ : ܕܗܒܐ ܘܟܣܦܐ : ܘܥܒܕܐ̈ : ܡܛܠ : ܘܚܟܝܡ ܠܒܗ̇ : ܘܛܒܐ ܘܣܟܘܠܬܢܝܐ . ܘܗܘܬ ܥܬܝܪܐ ܛܒ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܣܢܐ ܥܘܠܐ . ܘܟܕ ܥܒܪܘ ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ : ܡܛܠ . ܘܟܡܐ ܕܠܐ ܚܛܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܐܠܗܗܘܢ : ܥܡܗܘܢ ܗܘܝ̈ ܛܒܬܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܫܬܡܥ ܠܗܘܢ ܟܠ ܡܐ ܕܐܬܥܒܕ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܠܚܘܒܐ . ܗܟܘܬ ܐܦ ܒܢܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܕܐܬܘ ܡܢ ܟܠ ܛܘܪܝܢ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܬ ܕܐܬܝܐ ܐܢܐ ܠܨܠܘܬܐ . ܐܦ ܠܒܘܓܐ ܐܡܪܬ ܐܝܟ ܡܠܐ̈ ܡܛܠ : ܕܬܩܘܡ ܠܒܪ ܡܢ ܩܝܛܘܢܐ : ܠܡܛܪ ܡܦܩܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܟܠ ܝܘܡ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܟܝܠܬܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܡܝܐ̈ . ܘܐܬܛܪܦܘ ܛܒ ܡܛܠ . ܠܐ ܐܫܬܚܪܘ ܠܗܘܢ ܡܝܐ̈ ܠܡܫܬܐ : ܘܠܡܣܒܥ ܚܕ ܝܘܡ .