simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܦܫܝܩ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܗܘܢ ܠܛܘܪܐ̈ . ܘܗܫܐ ܡܪܢ ܠܐ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܥܠ ܪܘܡܐ ܕܛܘܪܐ̈ : ܕܗܢܘܢ ܥܡܪܝܢ ܒܗܘܢ ܬܟܝܠܝܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܗܬܬܐ ܗܝ ܠܢ ܠܡܫܒܩ ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ : ܘܠܐ ܢܡܠܠ ܥܡܗ̇ . ܡܛܠ ܗܝ ܥܒܪܝܬܐ : ܕܥܡܟ ܬܐܬܐ ܠܘܬܢ . ܘܬܠܥܣ ܘܬܫܬܐ ܥܡܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܫܪܝܪ ܗܘ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܬܒܥ ܥܡܢ . ܘܐܦܠܐ ܫܠܛܐ ܒܗܘܢ ܚܪܒܐ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܝ : ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܡܠܬܗ . ܐܠܐ ܣܝܡܝܗ̇ ܒܠܒܟ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܘܒܕ ܐܢܘܢ . ܘܬܚܘܡܝܗܘܢ̈ ܢܪܘܘܢ ܡܢ ܕܡܗܘܢ . ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܠܚܕ ܓܒܪ . ܘܠܐ ܢܩܘܡܘܢ ܩܕܡ ܨܗܠܐ ܕܪܟܫܢ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܩܛܝܢܐ ܗܘܬ ܡܣܩܬܐ ܐܦ ܠܬܪܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ ܐܟܚܕܐ . ܘܥܒܕܘ ܡܛܠ ܗܘ ܡܥܠܢܐ ܠܝܗܘܕ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܠܩܝܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܙܐ ܕܓܪܡܬ ܠܗ̇ ܥܠܘܗܝ ܒܝܫܬܐ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܘܡܠܟܐ ܗܦܟ ܡܢ ܡܛܠ ܒܝܬܘܢܐ . ܘܗܡܢ ܩܡ ܕܢܒܥܐ ܥܠ ܢܦܫܗ : ܡܢ ܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܒܕܪܐ̈ ܝܬܒܝ̈ ܩܘܪܝܐ̈ ܡܒܕܪܬܐ̈ : ܥܒܕܝܢ ܡܛܠ ܒܗ ܒܝܪܚܐ . ܘܥܒܕܘܗܝ ܝܘܡܐ ܕܡܫܬܝܐ ܘܕܚܕܘܬܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܓܒܪܐ ܡܘܪܕܟܝ ܐܙܠ ܗܘܐ ܘܝܪܒ . ܘܡܚܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܡܘܪܕܟܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܫܡܗ ܐܙܠ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢ ܢܫܬܠܡ ܚܢܢ : ܐܦ ܟܠܗ̇ ܝܗܘܕܐ ܬܫܬܠܡ . ܘܢܬܒܙܙܘܢ ܡܛܠ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܢ ܠܐܠܗ ܠܒܪ ܡܢܗ : ܕܢܗܦܟ ܐܦܘܗܝ̈ ܡܢ ܥܡܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܘܝ ܐܢܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ ܗܘ . ܘܚܙܐ ܗܡܢ ܕܡܘܪܕܟܝ ܠܐ ܒܪܟ ܗܘܐ ܡܛܠ : ܚܘܝܘ ܠܗܡܢ ܕܢܕܥܘܢ ܐܢ ܫܪܝܪܢ̈ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܘܪܕܟܝ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܩܬ ܢܦܫܗܘܢ ܒܒܨܝܪܘܬ ܡܝܐ̈ . ܘܫܡܥܬ ܝܗܘܕܝܬ ܟܠ ܡܛܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܛܒ . ܘܫܡܥܬ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܒܝܫܐ ܕܐܡܪܘ ܠܪܒܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܨܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗܘܐ ܥܡܗ̇ ܒܛܘܫܝܐ . ܘܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܟܠ ܡܛܠ ܥܡܗ̇ ܐܝܟ ܐܘܪܚܐ ܕܢܫܐ̈ . ܘܠܐ ܓܠܘ ܡܚܘܬܗܘܢ ܚܕ ܠܚܕ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܛܒ ܚܘܫܒܐ ܕܠܒܟܝ . ܐܠܐ ܥܡܐ ܨܗܝ ܛܒ . ܘܐܢܣܘܢ ܠܡܥܒܕ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܡܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ : ܝܕܥ ܟܠܗ ܥܡܐ ܣܟܘܠܬܢܘܬܟܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܢ ܬܡܢ ܡܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܒܝܬ ܦܠܘ . ܘܢܣܝܦ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܥܒܕܝܟ̈ ܥܝܢܐ ܕܡܝܐ̈ : ܕܢܦܩܐ ܡܢ ܬܚܝܬ ܥܩܪܗ ܕܛܘܪܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܟܝܠ ܗܘ ܐܬܚܨܕ ܗܘܝ̈ ܐܪܥܬܗܘܢ̈ . ܘܟܬܒ ܐܠܝܩܝܡ ܟܗܢܐ ܡܛܠ . ܘܐܥܫܢܘ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܒܗܘܢ . ܘܐܣܩܘ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܠܩܪܒܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܐ ܐܠܦܪܢܐ ܪܡܐ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܪܝܫܗ ܫܩܝܠ ܡܢܗ . ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܡܛܠ ܒܗܬܬܐ ܗܕܐ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܡܢ ܥܒܪܝܐ̈ ܒܒܝܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܚܕ . ܘܐܗܦܟܘ ܐܢܘܢ ܠܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܠܐ ܐܬܘ ܠܩܪܒܐ . ܘܠܐ ܕܚܠܘ ܡܢܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܣܒܪܬ ܒܠܒܟ ܕܠܐ ܡܬܬܚܕܝܢ . ܘܠܐ ܢܚܙܝܢ̈ ܐܦܝܟ̈ ܒܛܒܬܐ . ܡܛܠ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܠܐ ܬܡܘܬ ܥܕܡܐ ܕܥܡܗܘܢ ܬܐܒܕ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܗܝ ܐܡܬܟ : ܘܦܠܚܬ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܥܡܟ ܨܒܘܬܐ . ܕܬܬܡܗ ܒܗ̇ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܝܠܝܢ ܕܢܫܡܥܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܐܒܐܫܬ ܠܟܠ ܐܢܫ : ܕܨܒܐ ܕܢܦܠܘܚ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܡܛܠ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܐܠܦܪܢܐ . ܬܪܣܝ ܐܢܬܬܐ : ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ ܒܠܒܟܝ .