simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܫܝܢ ܗܘܐ ܡܢܢ . ܘܦܬܚ ܬܪܥܐ ܕܦܪܕܝܣܐ : ܘܥܪܩ . ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܟܕ ܕܡܟܝܢ . ܠܗܘ ܕܝܢ ܥܠܝܡܐ ܠܐ ܐܫܟܚܢ ܠܡܐܚܕܗ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܒܕܬܘܢ ܒܢ ܥܘܠܐ ܪܒܐ : ܕܠܐ ܡܠܠܬܘܢ ܫܠܡܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܬܘܪ ܡܛܠ ܪܡܐ : ܘܐܡܪܘ ܠܥܝܢ ܣܒܐ̈ . ܢܕܘܢ ܡܪܝܐ ܒܝܢܝܢ ܘܠܟܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܢ ܬܡܢ ܡܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܒܝܬ ܦܠܘ . ܘܢܣܝܦ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܥܒܕܝܟ̈ ܥܝܢܐ ܕܡܝܐ̈ : ܕܢܦܩܐ ܡܢ ܬܚܝܬ ܥܩܪܗ ܕܛܘܪܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܕܢܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܫܪܘܬܐ . ܘܢܦܩܘ ܠܡܐܙܠ ܐܟܚܕܐ : ܘܓܢܒܘ ܡܛܠ ܚܦܝܛܐܝܬ ܠܡܚܙܝܗ̇ . ܘܐܡܪܘ ܚܕ ܠܚܒܪܗ . ܢܐܙܠ ܠܢ ܡܟܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܫܝܢ ܗܘܐ ܡܢܢ . ܟܕ ܫܡܥܘ ܕܝܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܕܩܫܝܫܐ̈ ܟܠܗ̇ ܡܛܠ . ܘܪܗܛܢ ܠܡܐܚܕ ܐܢܘܢ . ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܢ ܠܡܐܚܕܗ ܠܗܘ ܥܠܝܡܐ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܐܠܗܐ ܕܢܬܓܠܐ . ܘܠܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܩܕܡܝܢ . ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܬܡܣܟܢܘܢ ܬܪܥܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܟܝܠ ܗܘ ܣܠܩܘ ܗܘܘ ܡܢ ܫܒܝܬܐ . ܘܕܫܪܘܬܝܢ ܗܘ ܐܬܟܢܫ ܗܘܐ ܡܛܠ : ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܘܥܠ ܗܝܟܠܐ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܗܘܢ . ܘܐܬܕܠܚܘ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܡܪܝ : ܘܒܝܐܬܢܝ ܘܡܠܝܬ ܒܠܒܗ̇ ܡܛܠ ܐܓܪܟܝ ܗܘ ܕܐܬܝܬܝ ܠܡܣܬܬܪܘ ܬܚܝܬ ܟܢܦܘܗܝ̈ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܪܒ ܡܘܪܕܟܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܫܡܗ ܐܙܠ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܡܝܩܪܝܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܢܦܠܬ ܕܚܠܬܐ ܕܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܠܡܕܥܢܝ ܕܐܟܣܢܝܬܐ ܐܢܐ . ܐܡܪ ܡܛܠ ܛܠܝܐ̈ . ܘܢܦܠܬ ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܣܓܕܬ ܠܗ : ܘܐܡܪܬ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܢܦܩܬ ܒܬܪܝ . ܘܐܪܝܡܝ̈ ܬܘܒ ܩܠܗܝܢ ܘܒܟܝ̈ . ܡܛܠ : ܡܛܠ ܕܡܪܬ ܠܝ ܛܒ ܥܠܝܟܝܢ : ܘܠܝ ܡܪܝܪܐ ܝܬܝܪ ܡܢܟܝܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܫܪܝܪ ܗܘ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܬܒܥ ܥܡܢ . ܘܐܦܠܐ ܫܠܛܐ ܒܗܘܢ ܚܪܒܐ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܝ : ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܡܠܬܗ . ܐܠܐ ܣܝܡܝܗ̇ ܒܠܒܟ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܢ ܬܠܝܐ ܢܦܫܗܘܢ . ܘܩܘܕܫܐ ܘܗܝܟܠܐ ܘܡܕܒܚܐ : ܒܢ ܗܘ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܢܥܒܕܗ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܠܨܥܪܐ . ܗܫܐ ܚܢܢ ܢܩܒܠ ܠܐܚܝܢ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܐܦ ܐܢܐ ܐܡܬܟ : ܟܕ ܚܙܝܬ ܗܠܝܢ : ܥܪܩܬ ܡܢܗܘܢ . ܘܫܕܪܢܝ ܡܛܠ ܘܢܥܒܕܘܢ ܗܕܐ : ܢܫܬܠܡܘܢ ܠܟ ܒܝܘܡܐ ܗܘ . ܘܬܘܒܕ ܐܢܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ : ܚܦܝܛܐܝܬ ܐܥܒܕ . ܘܢܗܘܐ ܠܝ ܗܢܐ ܡܛܠ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܝܗܘܕܝܬ . ܡܢ ܐܢܐ ܕܐܡܪ ܕܠܐ ܥܐܠܢ ܨܝܕ ܡܪܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܣܢܐ ܥܘܠܐ . ܘܟܕ ܥܒܪܘ ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ : ܡܛܠ . ܘܟܡܐ ܕܠܐ ܚܛܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܐܠܗܗܘܢ : ܥܡܗܘܢ ܗܘܝ̈ ܛܒܬܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܟܝܠܬܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܡܝܐ̈ . ܘܐܬܛܪܦܘ ܛܒ ܡܛܠ . ܠܐ ܐܫܬܚܪܘ ܠܗܘܢ ܡܝܐ̈ ܠܡܫܬܐ : ܘܠܡܣܒܥ ܚܕ ܝܘܡ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܒܕܪܐ̈ ܝܬܒܝ̈ ܩܘܪܝܐ̈ ܡܒܕܪܬܐ̈ : ܥܒܕܝܢ ܡܛܠ ܒܗ ܒܝܪܚܐ . ܘܥܒܕܘܗܝ ܝܘܡܐ ܕܡܫܬܝܐ ܘܕܚܕܘܬܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܣܒܪܬ ܒܠܒܟ ܕܠܐ ܡܬܬܚܕܝܢ . ܘܠܐ ܢܚܙܝܢ̈ ܐܦܝܟ̈ ܒܛܒܬܐ . ܡܛܠ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܠܐ ܬܡܘܬ ܥܕܡܐ ܕܥܡܗܘܢ ܬܐܒܕ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܦܠܬ ܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܒܝܪܚܐ ܕܬܪܥܣܪ ܕܗܘ ܡܛܠ ܘܝܘܡܐ ܛܒܐ : ܘܣܘܓܐܐ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܡܬܬܘܗܝܢ :