simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܗܬܬܐ ܗܝ ܠܢ ܠܡܫܒܩ ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ : ܘܠܐ ܢܡܠܠ ܥܡܗ̇ . ܡܛܠ ܗܝ ܥܒܪܝܬܐ : ܕܥܡܟ ܬܐܬܐ ܠܘܬܢ . ܘܬܠܥܣ ܘܬܫܬܐ ܥܡܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܦܩ ܐܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܚܡܬܝ . ܘܡܟܣܐ ܐܢܐ ܐܦܝ̈ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܡܛܠ ܦܬܓܡܐ ܕܦܘܡܝ . ܘܬܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܕܢܛܝܒܘܢ ܠܝ ܐܪܥܐ ܘܡܝܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܛܐܒܬܝ ܚܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡܝܐ : ܕܠܐ ܐܙܠܬܝ ܒܬܪ ܡܛܠ ܬܒܥ ܝܪܬܘܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܒܥܙ . ܒܪܝܟܐ ܐܢܬܝ ܠܐܠܗܐ ܒܪܬܝ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܕܪܘ ܐܢܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ . ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܡܥܪܩ ܡܢ ܡܛܠ . ܘܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܓܥܘ ܠܘܬ ܐܠܗܗܘܢ : ܘܐܬܟܪܝܬ ܪܘܚܗܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܠܗܢ ܥܡܢ ܗܘ . ܕܝܗܒ ܚܝܠܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܥܘܫܢܐ ܥܠ ܡܛܠ ܝܗܘܕܝܬ ܠܢܛܘܪܐ̈ ܡܢ ܪܘܚܩܐ . ܦܬܚܘ ܠܝ ܬܪܥܐ̈ : ܦܬܚܘ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܩܪܝܬܝ ܘܐܬܩܪܒܬܝ ܠܡܠܟܘܬܐ . ܨܚ ܙ ܘܐܡܪܬ ܡܛܠ ܐܚܪܢܐ ܘܐܢܬܝ ܘܒܝܬ ܐܒܘܟܝ ܐܒܕܐ ܐܢܬܝ . ܘܡܢܘ ܝܕܥ : ܐܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܕܢܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܫܪܘܬܐ . ܘܢܦܩܘ ܠܡܐܙܠ ܐܟܚܕܐ : ܘܓܢܒܘ ܡܛܠ ܚܦܝܛܐܝܬ ܠܡܚܙܝܗ̇ . ܘܐܡܪܘ ܚܕ ܠܚܒܪܗ . ܢܐܙܠ ܠܢ ܡܟܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܝܬ ܥܡܢ ܓܒܪܐ ܡܢ ܥܡܟܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܟܘܬܗ . ܘܐܡܪܬ ܝܗܘܕܝܬ ܡܛܠ ܐܠܦܪܢܐ . ܘܐܢ ܢܓܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܠܢ ܠܡܬܠ ܠܟܝ ܕܐܟܘܬܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܫܦܝܪ ܗܘܐ ܚܙܘܗ̇ . ܘܠܐ ܨܒܬ ܘܫܬܝ ܡܠܟܬܐ ܠܡܥܠ : ܒܦܬܓܡܐ ܡܛܠ ܒܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܗ̇ ܠܡܚܘܝܘ ܠܥܡܡܐ̈ ܘܠܪܘܪܒܢܐ̈ ܫܘܦܪܗ̇ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܡܪܝ : ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܡܠܬܗ . ܐܠܐ ܣܝܡܝܗ̇ ܒܠܒܟ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܐܫܬܥܝ ܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܐܡܪ ܩܕܡܝܟ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐܝܢ ܗܘܘ ܒܣܘܓܐܐ ܕܡܫܬܝܐ ܕܗܘܐ . ܘܐܫܬܚܪܬ ܝܗܘܕܝܬ ܡܛܠ ܠܟܠ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡ ܡܪܗ . ܘܐܙܠܘ ܐܢܫ ܐܢܫ ܠܒܝܬ ܡܫܟܢܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܦܠܬ ܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܒܝܪܚܐ ܕܬܪܥܣܪ ܕܗܘ ܡܛܠ ܘܝܘܡܐ ܛܒܐ : ܘܣܘܓܐܐ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܡܬܬܘܗܝܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܠܝܢ ܐܬܓܠܝ ܒܡܕܥܝ . ܘܐܫܬܕܪܬ ܕܐܡܪ ܠܟ . ܘܫܦܪ ܡܛܠ ܐܝܟ ܥܢܐ̈ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܪܥܝܐ . ܘܠܐ ܢܒܚ ܟܠܒܐ ܒܠܫܢܗ ܩܕܡܝܟ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢܐ ܣܐܒܬ ܠܝ ܡܢ ܕܠܡܗܘܐ ܠܓܒܪܐ : ܕܐܡܪ ܕܬܘܒ ܢܗܘܐ ܠܝ ܡܛܠ ܬܘܒ ܢܗܘܘܢ ܠܝ ܒܢܝܐ̈ ܘܐܬܠܟܝܢ ܠܗܘܢ . ܗܦܘܟܝܢ̈ ܒܢܬܝ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܕܚܠܐ ܗܘܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܛܒ . ܘܫܡܥܬ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܒܝܫܐ ܡܛܠ ܘܩܘܪܝܐ̈ . ܘܩܡܬ ܒܗܝܢ . ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܕܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܐ ܒܝܫܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܠܩܝܢ ܡܛܠ ܕܩܛܝܢܐ ܗܘܬ ܡܣܩܬܐ ܡܛܠ ܠܡܐܡܪ . ܐܚܘܕܘ ܡܣܩܢܐ ܕܛܘܪܐ ܕܡܢ ܬܡܢ ܗܘ ܡܥܠܢܐ ܠܝܗܘܕ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܟܦܢܐ ܕܗܘܐ ܒܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ . ܘܝܬܒܘ ܬܡܢ ܘܐܬܬܪܣܝܘ . ܡܛܠ ܒܕܗܒܐ ܘܒܟܣܦܐ : ܘܒܒܥܝܪܐ ܣܘܓܐܐ ܕܛܒ . ܘܢܚܬܘ ܠܡܨܪܝܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܘܡܐ ܗܘܐ . ܘܐܙܠܘ ܗܢܘܢ ܩܫܝܫܐ̈ . ܘܟܡܢܘ ܬܡܢ ܒܦܪܕܝܣܐ ܡܛܠ ܛܠܝܬܗ̇̈ ܬܪܬܝܢ . ܘܐܬܪܓܪܓܬ ܠܡܣܚܐ ܬܡܢ ܒܦܪܕܝܣܐ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ . ܘܡܘܪܕܟܝ ܠܐ ܒܪܟ ܗܘܐ ܘܣܓܕ . ܡܛܠ ܥܒܕܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ ܒܪܟܝܢ ܗܘܘ ܘܣܓܕܝܢ ܠܗܡܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܣܓܝ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܚܡܪܐ . ܘܐܡܪܬ ܝܗܘܕܝܬ ܠܐܡܬܗ̇ : ܕܬܩܘܡ ܡܛܠ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܒܡܫܟܢܐ . ܘܐܠܦܪܢܐ ܪܡܐ ܗܘܐ ܥܠ ܥܪܣܗ .