simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܢܬܬܗ ܘܒܢܘܗܝ̈ : ܡܛܠ ܕܥܫܢ ܟܦܢܐ ܒܐܪܥܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܪܥܐ ܕܡܘܐܒ . ܡܛܠ ܕܫܡܥܝ̈ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܐܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܦܘܟܝܢ̈ ܒܢܬܝ̈ : ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܣܐܒܬ ܠܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܐ ܒܢܬܝ̈ : ܡܛܠ ܕܡܪܬ ܠܝ ܛܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܝܬܝܪ ܡܢܟܝܢ : ܡܛܠ ܕܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܢܦܩܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܘܬܟܝ ܘܐܫܒܩܟܝ : ܡܛܠ ܕܠܐܬܪ ܕܬܐܙܠܝܢ ܐܙܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܪܝܪܬ ܢܦܫܐ : ܡܛܠ ܕܐܝܠܫܕܝ ܡܪܡܪܢܝ ܛܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܐ ܬܠܩܘܛ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܘܝ ܘܒܘܬܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܐܡܪܬ : ܡܛܠ ܕܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܡܪܬ ܠܗ : ܡܛܠ ܕܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܟܢܦܐ ܕܡܪܛܘܛܟ : ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܬܒܥ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܐܠܗܐ ܒܪܬܝ : ܡܛܠ ܕܐܛܐܒܬܝ ܚܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ : ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܬܐܡܪܝܢ ܠܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܒܥ ܐܢܬ : ܡܛܠ ܚܣܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܝ ܕܝܠܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܡܬܪܣܝܢܐ ܠܡܕܝܢܬܟܝ . ܡܛܠ ܕܟܠܬܟܝ ܕܐܚܒܬܟܝ ܝܠܕܬܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܘܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܛܠ ܕܡܝܬܪ ܗܘܐ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܚܕ . ܡܛܠ ܕܨܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗܘܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܢ ܡܟܐ . ܡܛܠ ܕܥܕܢܐ ܗܘܐ ܠܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܡܢ ܒܦܪܕܝܣܐ : ܡܛܠ ܕܚܘܡܐ ܗܘܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܪܓ ܪܓܢܟܝ :