simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܦܠܬ ܕܚܠܬܗܘܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܒܥܒܕܝ̈ ܒܝܫܬܗܘܢ̈ . ܘܐܢܫ ܠܐ ܩܡ ܩܕܡܝܗܘܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܦܠܬ ܕܚܠܬܐ ܕܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܝܪܒ ܡܘܪܕܟܝ ܠܘܬ ܡܛܠ : ܘܡܪܘܬܐ̈ : ܘܥܒܕܝ̈ ܥܒܕܐ ܕܡܠܟܐ : ܡܝܩܪܝܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܪܒ ܡܘܪܕܟܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܫܡܗ ܐܙܠ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܡܝܩܪܝܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܢܦܠܬ ܕܚܠܬܐ ܕܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܓܒܪܐ ܡܘܪܕܟܝ ܐܙܠ ܗܘܐ ܘܝܪܒ . ܘܡܚܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܡܘܪܕܟܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܫܡܗ ܐܙܠ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܒܕܪܐ̈ ܝܬܒܝ̈ ܩܘܪܝܐ̈ ܡܒܕܪܬܐ̈ : ܥܒܕܝܢ ܡܛܠ ܒܗ ܒܝܪܚܐ . ܘܥܒܕܘܗܝ ܝܘܡܐ ܕܡܫܬܝܐ ܘܕܚܕܘܬܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܡܢ ܒܪ ܗܡܕܬ ܐܓܓܝܐ : ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܛܠ ܥܠܝܗܘܢ ܡܕܡ ܕܫܪܝܘ ܠܡܥܒܕ : ܘܡܕܡ ܕܟܬܒ ܡܘܪܕܟܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܩܪܐ ܐܢܘܢ ܠܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ ܦܘܪܝܐ̈ : ܥܡ ܫܡ ܦܨܚܐ : ܡܛܠ ܡܛܠ ܐܬܚܫܒ . ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܘܢܬܠܘܢܝܗܝ ܘܠܒܢܘܗܝ̈ ܥܠ ܩܝܣܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܠܐ̈ ܕܐܓܪܬܐ ܗܕܐ : ܘܥܠ ܡܕܡ ܕܚܙܘ : ܘܥܠ ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܐ ܐܢܘܢ ܠܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ ܦܘܪܝܐ̈ : ܥܡ ܫܡ ܦܨܚܐ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܘܪܕܟܝ ܝܗܘܕܝܐ : ܬܢܝܢܐ ܗܘܐ ܕܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ . ܘܗܘܐ ܡܛܠ ܡܠܟܐ : ܗܐ ܟܬܝܒ ܒܣܦܪ ܡܠܝ̈ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܠܟܝ̈ ܡܕܝ ܘܦܪܣ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܚܕ . ܘܐܗܦܟܘ ܐܢܘܢ ܠܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܠܐ ܐܬܘ ܠܩܪܒܐ . ܘܠܐ ܕܚܠܘ ܡܢܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܬܪܝܢܗ ܗܘܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܡܪܗ̇ ܕܟܠܗ̇ ܡܛܠ : ܩܪܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܠܐܠܦܪܢܐ ܪܒ ܚܝܠܗ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܦܩ ܐܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܚܡܬܝ . ܘܡܟܣܐ ܐܢܐ ܐܦܝ̈ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܡܛܠ ܦܬܓܡܐ ܕܦܘܡܝ . ܘܬܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܕܢܛܝܒܘܢ ܠܝ ܐܪܥܐ ܘܡܝܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܝ ܐܢܐ ܘܡܠܟܘܬܝ ܕܡܠܠܬ . ܘܐܥܒܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܐܝܕܝ̈ . ܡܛܠ ܠܐ ܬܚܘܣ ܥܝܢܟ : ܠܡܬܠ ܐܢܘܢ ܠܩܛܠܐ ܘܠܒܙܬܐ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܗܒ ܗܘܐ ܒܐܪܙ ܠܡܘܒܕܘ ܠܟܠܗܘܢ ܐܠܗܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܠܗ ܡܛܠ . ܘܥܩܪ ܟܠ ܗܝܟܠܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠܗܝܢ ܕܚܠܬܗܘܢ̈ ܦܣܩ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܟܝܠ ܗܘ ܣܠܩܘ ܗܘܘ ܡܢ ܫܒܝܬܐ . ܘܕܫܪܘܬܝܢ ܗܘ ܐܬܟܢܫ ܗܘܐ ܡܛܠ : ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܘܥܠ ܗܝܟܠܐ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܗܘܢ . ܘܐܬܕܠܚܘ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܟܝܠ ܗܘ ܐܬܚܨܕ ܗܘܝ̈ ܐܪܥܬܗܘܢ̈ . ܘܟܬܒ ܐܠܝܩܝܡ ܟܗܢܐ ܡܛܠ . ܘܐܥܫܢܘ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܒܗܘܢ . ܘܐܣܩܘ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܠܩܪܒܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܠܩܝܢ ܡܛܠ ܕܩܛܝܢܐ ܗܘܬ ܡܣܩܬܐ ܡܛܠ ܠܡܐܡܪ . ܐܚܘܕܘ ܡܣܩܢܐ ܕܛܘܪܐ ܕܡܢ ܬܡܢ ܗܘ ܡܥܠܢܐ ܠܝܗܘܕ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܩܛܝܢܐ ܗܘܬ ܡܣܩܬܐ ܐܦ ܠܬܪܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ ܐܟܚܕܐ . ܘܥܒܕܘ ܡܛܠ ܗܘ ܡܥܠܢܐ ܠܝܗܘܕ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܠܩܝܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܨܒܘ ܠܡܐܙܠ ܒܬܪ ܐܠܗܐ̈ ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܕܗܘܘ ܡܝܩܪܝܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܢ ܛܘܗܡܐ ܗܘ ܕܟܠܕܝܐ̈ . ܘܝܬܒ ܠܘܩܕܡ ܒܝܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܟܦܢܐ ܕܗܘܐ ܒܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ . ܘܝܬܒܘ ܬܡܢ ܘܐܬܬܪܣܝܘ . ܡܛܠ ܒܕܗܒܐ ܘܒܟܣܦܐ : ܘܒܒܥܝܪܐ ܣܘܓܐܐ ܕܛܒ . ܘܢܚܬܘ ܠܡܨܪܝܢ :