simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܠܐ̈ ܕܐܓܪܬܐ ܗܕܐ : ܘܥܠ ܡܕܡ ܕܚܙܘ : ܘܥܠ ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܐ ܐܢܘܢ ܠܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ ܦܘܪܝܐ̈ : ܥܡ ܫܡ ܦܨܚܐ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܦܠܬ ܕܚܠܬܗܘܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܒܥܒܕܝ̈ ܒܝܫܬܗܘܢ̈ . ܘܐܢܫ ܠܐ ܩܡ ܩܕܡܝܗܘܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܫܦܝܪ ܗܘܐ ܚܙܘܗ̇ . ܘܠܐ ܨܒܬ ܘܫܬܝ ܡܠܟܬܐ ܠܡܥܠ : ܒܦܬܓܡܐ ܡܛܠ ܒܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܗ̇ ܠܡܚܘܝܘ ܠܥܡܡܐ̈ ܘܠܪܘܪܒܢܐ̈ ܫܘܦܪܗ̇ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠ ܕܬܐܡܪܝܢ ܠܝ ܐܥܒܕ ܠܟܝ . ܝܕܥܐ ܓܝܪ ܟܠܗ̇ ܫܪܒܬܐ ܕܥܡܢ ܡܛܠ ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ ܐܘ ܕܡܣܟܢܝܢ . ܘܗܫܐ ܒܪܬܝ ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܩܘܝ ܘܒܘܬܝ ܬܢܢ ܥܡ ܛܠܝܬܝ̈ . ܘܗܘܝܬܝ ܚܙܝܐ ܐܝܟܐ ܡܛܠ : ܠܐ ܫܡܝܥ ܠܟܝ ܒܡܬܠܐ : ܕܒܚܩܠܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟ ܠܐ ܬܠܩܘܛ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܪܓ ܪܓܢܟܝ : ܕܡܟܝ ܥܡܢ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒܝܐ ܐܢܬܝ ܠܡܕܡܟ ܡܛܠ ܬܪܥܐ̈ ܕܦܪܕܝܣܐ ܐܚܝܕܝܢ ܐܢܘܢ . ܘܐܢܫ ܠܝܬ ܕܚܙܐ ܠܢ . ܐܠܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܩܪܝܬܝ ܘܐܬܩܪܒܬܝ ܠܡܠܟܘܬܐ . ܨܚ ܙ ܘܐܡܪܬ ܡܛܠ ܐܚܪܢܐ ܘܐܢܬܝ ܘܒܝܬ ܐܒܘܟܝ ܐܒܕܐ ܐܢܬܝ . ܘܡܢܘ ܝܕܥ : ܐܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ ܘܗܘܘ . ܘܣܕܪܬ ܐܢܘܢ ܘܐܬܩܝܡܘ . ܘܠܝܬ ܡܢ ܡܛܠ ܢܦܠܚܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܘܠܟ ܬܫܬܥܒܕ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܒܪܝܬܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܣܒܪ ܗܘܐ ܕܥܡ ܝܗܘܕܝܬ ܕܡܝܟ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܐܢܫ ܠܐ ܥܢܝܗܝ : ܡܛܠ ܕܢܐܒܕܘܢ ܠܥܠܡ . ܨܚ ܝܙ ܘܐܙܠ ܒܘܓܐ . ܘܢܩܫ ܒܕܪܬܐ ܕܡܫܟܢܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܩܛܝܢܐ ܗܘܬ ܡܣܩܬܐ ܐܦ ܠܬܪܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ ܐܟܚܕܐ . ܘܥܒܕܘ ܡܛܠ ܗܘ ܡܥܠܢܐ ܠܝܗܘܕ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܠܩܝܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܦܘܠܬܢ . ܘܗܠܟܬܝ ܒܬܪܝܨܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܢ . ܘܐܡܪ ܟܠܗ ܥܡܐ ܡܛܠ . ܚܠܦ ܕܠܐ ܚܣܬܝ ܥܠ ܢܦܫܟܝ : ܡܛܠ ܡܘܟܟܗ ܕܥܡܢ . ܐܠܐ ܢܦܩܬܝ