simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܛܒ ܠܢ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܒܕܐ̈ ܘܐܡܗܬܐ̈ : ܘܬܐܚܐ ܢܦܫܢ . ܘܠܐ ܡܛܠ ܡܕܝܢܬܐ ܠܫܒܝܐ ܘܠܒܙܬܐ ܠܥܡܗ ܕܐܠܦܪܢܐ ܘܠܟܠܗ ܚܝܠܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܘ ܠܐ ܕܚܠܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܥܡܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܥܠ ܓܢܒ ܝܡܐ : ܘܥܡܘܪܐ̈ ܕܡܘܐܒ : ܠܡܦܣܩܘܬܗ ܠܐܚܝܘܕ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܨܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗܘܐ ܥܡܗ̇ ܒܛܘܫܝܐ . ܘܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܟܠ ܡܛܠ ܥܡܗ̇ ܐܝܟ ܐܘܪܚܐ ܕܢܫܐ̈ . ܘܠܐ ܓܠܘ ܡܚܘܬܗܘܢ ܚܕ ܠܚܕ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܢܣܩ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܢܗܘܘܢ ܠܚܝܠܟ ܡܪܢ ܐܠܦܪܢܐ . ܘܟܕ ܫܠܝ ܡܛܠ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܥܡܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܒܗ ܚܝܠܐ ܠܩܪܒܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܡܢ ܒܪ ܗܡܕܬ ܐܓܓܝܐ : ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܛܠ ܥܠܝܗܘܢ ܡܕܡ ܕܫܪܝܘ ܠܡܥܒܕ : ܘܡܕܡ ܕܟܬܒ ܡܘܪܕܟܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܣܪ ܠܗܘܢ ܬܘܪܣܝܐ . ܘܐܬܛܠܩܘ ܠܗܘܢ ܡܝܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܚܛܗܐ ܪܒܐ . ܕܒܗ ܡܪܓܙܝܢ ܠܐܠܗܗܘܢ ܟܕ ܢܥܒܕܘܢܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܪܒ ܡܘܪܕܟܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܫܡܗ ܐܙܠ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܡܝܩܪܝܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܢܦܠܬ ܕܚܠܬܐ ܕܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢ ܢܫܬܠܡ ܚܢܢ : ܐܦ ܟܠܗ̇ ܝܗܘܕܐ ܬܫܬܠܡ . ܘܢܬܒܙܙܘܢ ܡܛܠ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܢ ܠܐܠܗ ܠܒܪ ܡܢܗ : ܕܢܗܦܟ ܐܦܘܗܝ̈ ܡܢ ܥܡܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܗܬܬܐ ܗܝ ܠܢ ܠܡܫܒܩ ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ : ܘܠܐ ܢܡܠܠ ܥܡܗ̇ . ܡܛܠ ܗܝ ܥܒܪܝܬܐ : ܕܥܡܟ ܬܐܬܐ ܠܘܬܢ . ܘܬܠܥܣ ܘܬܫܬܐ ܥܡܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܡܪܝ : ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܡܠܬܗ . ܐܠܐ ܣܝܡܝܗ̇ ܒܠܒܟ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܐܫܬܥܝ ܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܐܡܪ ܩܕܡܝܟ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܩܪܐ ܐܢܘܢ ܠܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ ܦܘܪܝܐ̈ : ܥܡ ܫܡ ܦܨܚܐ : ܡܛܠ ܡܛܠ ܐܬܚܫܒ . ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܘܢܬܠܘܢܝܗܝ ܘܠܒܢܘܗܝ̈ ܥܠ ܩܝܣܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܫܘܥܒܕܢ ܠܛܝܒܘ . ܐܠܐ ܢܥܒܕܗ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܠܨܥܪܐ ܡܛܠ ܬܡܢ . ܘܢܗܘܐ ܠܬܘܩܠܬܐ ܘܠܚܣܕܐ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܫܒܒܝܢ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܣܒܪܬ ܒܠܒܟ ܕܠܐ ܡܬܬܚܕܝܢ . ܘܠܐ ܢܚܙܝܢ̈ ܐܦܝܟ̈ ܒܛܒܬܐ . ܡܛܠ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܠܐ ܬܡܘܬ ܥܕܡܐ ܕܥܡܗܘܢ ܬܐܒܕ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܝܬ ܕܡܗܪ ܠܟܝ . ܘܐܥܒܕ ܠܟܝ ܐܝܟ ܕܡܬܥܒܕ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ ܡܛܠ . ܐܬܝܬܝ ܓܝܪ ܠܚܝܐ̈ . ܬܪܣܝ . ܡܢ ܗܢܐ ܠܠܝܐ ܘܠܗܠ ܬܐܚܝܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܙܥܘܪܝܐ ܗܝ ܟܠ ܕܒܚܬܐ ܠܪܝܫ ܣܘܬܐ . ܘܒܨܝܪ ܗܘ ܟܠ ܬܪܒܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܫܥܘܬܐ ܢܬܦܫܪܘܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟ . ܘܥܠ ܕܚܠܝܟ̈ ܬܚܣܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܐܠܗܐ ܕܢܬܓܠܐ . ܘܠܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܩܕܡܝܢ . ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܬܡܣܟܢܘܢ ܬܪܥܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢܬܬܐ ܐܢܬܝ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܘܢܫܕܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܡܛܪܐ : ܡܛܠ ܠܡܥܒܪܗ̇ . ܘܗܫܐ ܒܥܝ ܥܠܝܢ : ܟܒܪ ܢܥܢܝܟܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܬܪܥܝܘ ܠܡܛܡܐܘ ܡܩܕܫܐ ܕܫܟܝܢܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܫܡܟ . ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ̈ . ܘܫܚܘܩ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ . ܬܒܪ ܥܘܫܢܗܘܢ ܒܚܡܬܟ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܕܚܠܐ ܗܘܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܛܒ . ܘܫܡܥܬ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܒܝܫܐ ܡܛܠ ܘܩܘܪܝܐ̈ . ܘܩܡܬ ܒܗܝܢ . ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܕܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܐ ܒܝܫܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܫܪܝܪ ܗܘ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܬܒܥ ܥܡܢ . ܘܐܦܠܐ ܫܠܛܐ ܒܗܘܢ ܚܪܒܐ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܝ : ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܡܠܬܗ . ܐܠܐ ܣܝܡܝܗ̇ ܒܠܒܟ .