simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܠܗܢ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܠܐ ܢܨܒܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܥܒܕܬ ܩܕܡܝܬܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܐܢܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܚܝ ܐܢܐ ܘܡܠܟܘܬܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܒܥܘܬܝ . ܡܛܠ ܕܐܙܕܒܢܢܢ ܐܢܐ ܘܥܡܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܚܝܠܟ . ܡܛܠ ܕܥܡܐ ܗܢܐ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܩܠܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܡ ܒܫܪܒܬܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܘܪܫܠܡ . ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܗܘ ܠܡܪܚܦܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܥܠܕܒܒܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܢܕ ܫܘܒܚܟܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܝ . ܡܛܠ ܕܚܝ ܗܘ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܛܘܪܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܬܡܢ ܡܠܝܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܩܒܬܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܣܘܓܐܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܫܡܥܘܢ . ܡܛܠ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܗܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܩܕܡܝܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܝܗܒܘ ܐܒܗܝܢ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܪܟܫܢ̈ . ܡܛܠ ܕܢܘܒܕ ܐܢܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܟܢܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܝܗܒܬ ܪܘܪܒܢܝܗܘܢ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܬܕܠܚܘ . ܡܛܠ ܕܗܟܝܠ ܗܘ ܣܠܩܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܕܚܕܘܬܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܒܕܪܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܦܪܣ . ܡܛܠ ܕܡܘܪܕܟܝ ܝܗܘܕܝܐ :