simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܩܒܠܘܗܝ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܐܫܬܥܝ ܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡܛܠ ܡܪܝ : ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܐܚܝܘܕ ܒܟܢܫܐ ܩܕܡܝܟ : ܫܡܥܢ ܡܠܘܗܝ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܡܪܝ : ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܡܠܬܗ . ܐܠܐ ܣܝܡܝܗ̇ ܒܠܒܟ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܐܫܬܥܝ ܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܐܡܪ ܩܕܡܝܟ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܫܪܝܪ ܗܘ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܬܒܥ ܥܡܢ . ܘܐܦܠܐ ܫܠܛܐ ܒܗܘܢ ܚܪܒܐ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܝ : ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܡܠܬܗ . ܐܠܐ ܣܝܡܝܗ̇ ܒܠܒܟ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܡܬܬܒܥ ܥܡܢ . ܘܐܦܠܐ ܫܠܛܐ ܒܗܘܢ ܚܪܒܐ : ܐܠܐ ܐܢ ܚܛܘ ܡܛܠ : ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܡܠܬܗ . ܐܠܐ ܣܝܡܝܗ̇ ܒܠܒܟ . ܡܛܠ ܕܫܪܝܪ ܗܘ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܣܪ ܠܗܘܢ ܬܘܪܣܝܐ . ܘܐܬܛܠܩܘ ܠܗܘܢ ܡܝܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܚܛܗܐ ܪܒܐ . ܕܒܗ ܡܪܓܙܝܢ ܠܐܠܗܗܘܢ ܟܕ ܢܥܒܕܘܢܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܦ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܬܡܢ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ : ܠܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܫܠܝܛ ܠܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܐ ܠܡܩܪܒ . ܘܫܕܪܘ ܐܦ ܠܐܘܪܫܠܡ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܐܦ ܐܢܐ ܐܡܬܟ : ܟܕ ܚܙܝܬ ܗܠܝܢ : ܥܪܩܬ ܡܢܗܘܢ . ܘܫܕܪܢܝ ܡܛܠ ܘܢܥܒܕܘܢ ܗܕܐ : ܢܫܬܠܡܘܢ ܠܟ ܒܝܘܡܐ ܗܘ . ܘܬܘܒܕ ܐܢܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܗܝ ܐܡܬܟ : ܘܦܠܚܬ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܥܡܟ ܨܒܘܬܐ . ܕܬܬܡܗ ܒܗ̇ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܝܠܝܢ ܕܢܫܡܥܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܠܝܢ ܐܬܓܠܝ ܒܡܕܥܝ . ܘܐܫܬܕܪܬ ܕܐܡܪ ܠܟ . ܘܫܦܪ ܡܛܠ ܐܝܟ ܥܢܐ̈ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܪܥܝܐ . ܘܠܐ ܢܒܚ ܟܠܒܐ ܒܠܫܢܗ ܩܕܡܝܟ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܝܬ ܥܡܢ ܓܒܪܐ ܡܢ ܥܡܟܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܟܘܬܗ . ܘܐܡܪܬ ܝܗܘܕܝܬ ܡܛܠ ܐܠܦܪܢܐ . ܘܐܢ ܢܓܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܠܢ ܠܡܬܠ ܠܟܝ ܕܐܟܘܬܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܗܬܬܐ ܗܝ ܠܢ ܠܡܫܒܩ ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ : ܘܠܐ ܢܡܠܠ ܥܡܗ̇ . ܡܛܠ ܗܝ ܥܒܪܝܬܐ : ܕܥܡܟ ܬܐܬܐ ܠܘܬܢ . ܘܬܠܥܣ ܘܬܫܬܐ ܥܡܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢ ܠܐ ܢܩܦܗ̇ : ܬܓܚܟ ܥܠܝܢ . ܘܢܦܩ ܒܘܓܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܠܦܪܢܐ . ܡܛܠ ܕܒܗܬܬܐ ܗܝ ܠܢ ܠܡܫܒܩ ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ : ܘܠܐ ܢܡܠܠ ܥܡܗ̇ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ : ܚܦܝܛܐܝܬ ܐܥܒܕ . ܘܢܗܘܐ ܠܝ ܗܢܐ ܡܛܠ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܝܗܘܕܝܬ . ܡܢ ܐܢܐ ܕܐܡܪ ܕܠܐ ܥܐܠܢ ܨܝܕ ܡܪܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܬܪܓܪܓ ܛܒ ܠܡܗܘܐ ܥܡܗ̇ . ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܠܗ ܥܕܢܐ ܕܢܕܥܝܗ̇ ܡܛܠ . ܘܐܬܬܙܝܥ ܠܒܗ ܕܐܠܦܪܢܐ ܥܠܝܗ̇ . ܘܐܬܛܪܦܬ ܢܦܫܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܪܒܘ ܥܠܝ ܚܝܝ̈ ܝܘܡܢܐ : ܛܒ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܗܘܝܬ ܡܛܠ ܐܠܦܪܢܐ . ܐܫܬܝ : ܘܚܕܝ ܥܡܢ . ܘܐܡܪܐ ܝܗܘܕܝܬ . ܐܫܬܐ ܡܪܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐܝܢ ܗܘܘ ܒܣܘܓܐܐ ܕܡܫܬܝܐ ܕܗܘܐ . ܘܐܫܬܚܪܬ ܝܗܘܕܝܬ ܡܛܠ ܠܟܠ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡ ܡܪܗ . ܘܐܙܠܘ ܐܢܫ ܐܢܫ ܠܒܝܬ ܡܫܟܢܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܣܓܝ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܚܡܪܐ . ܘܐܡܪܬ ܝܗܘܕܝܬ ܠܐܡܬܗ̇ : ܕܬܩܘܡ ܡܛܠ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܒܡܫܟܢܐ . ܘܐܠܦܪܢܐ ܪܡܐ ܗܘܐ ܥܠ ܥܪܣܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܬ ܕܐܬܝܐ ܐܢܐ ܠܨܠܘܬܐ . ܐܦ ܠܒܘܓܐ ܐܡܪܬ ܐܝܟ ܡܠܐ̈ ܡܛܠ : ܕܬܩܘܡ ܠܒܪ ܡܢ ܩܝܛܘܢܐ : ܠܡܛܪ ܡܦܩܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܟܠ ܝܘܡ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܙܒܢܐ ܗܘ ܠܡܪܚܦܘ ܥܠ ܝܪܬܘܬܟ . ܘܥܒܕ ܨܢܥܬܗ̈ ܕܠܒܝ : ܡܛܠ : ܚܘܪ ܒܫܥܬܐ ܗܕܐ ܒܥܒܕܐ ܕܐܝܕܝ̈ ܠܪܘܡܐ ܕܐܘܪܫܠܡ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܠܗܢ ܥܡܢ ܗܘ . ܕܝܗܒ ܚܝܠܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܥܘܫܢܐ ܥܠ ܡܛܠ ܝܗܘܕܝܬ ܠܢܛܘܪܐ̈ ܡܢ ܪܘܚܩܐ . ܦܬܚܘ ܠܝ ܬܪܥܐ̈ : ܦܬܚܘ .