simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܫܕܪܬܝ ܐܢܝܢ ܠܛܠܝܬܟܝ̈ ܡܢ ܠܘܬܟܝ . ܘܐܬܪܥܝܬ ܫܘܫܢ ܡܛܠ : ܡܣܗܕܝܢ ܚܢܢ ܥܠܝܟܝ ܫܘܩܪܐ : ܕܕܡܟ ܠܘܬܟܝ ܥܠܝܡܐ ܚܕ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܫܝܢ ܗܘܐ ܡܢܢ . ܟܕ ܫܡܥܘ ܕܝܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܕܩܫܝܫܐ̈ ܟܠܗ̇ ܡܛܠ . ܘܪܗܛܢ ܠܡܐܚܕ ܐܢܘܢ . ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܢ ܠܡܐܚܕܗ ܠܗܘ ܥܠܝܡܐ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܒܗ̇ ܣܝܡ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܘܐܡܪܘ ܗܢܘܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܡܛܠ ܥܠ ܡܕܡ ܕܓܕܫܗ̇ : ܫܩܠܬ ܥܝܢܝܗ̇̈ ܠܫܡܝܐ ܠܘܬ ܡܪܝܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܫܝܢ ܗܘܐ ܡܢܢ . ܘܦܬܚ ܬܪܥܐ ܕܦܪܕܝܣܐ : ܘܥܪܩ . ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܟܕ ܕܡܟܝܢ . ܠܗܘ ܕܝܢ ܥܠܝܡܐ ܠܐ ܐܫܟܚܢ ܠܡܐܚܕܗ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܕܟܝܐ ܗܝ ܡܢ ܗܕܐ ܛܢܦܘܬܐ . ܘܗܦܟܬ ܟܠܗ̇ ܟܢܘܫܬܐ ܠܘܬܗ : ܡܛܠ ܫܢܝܢ̈ . ܘܩܥܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪ . ܡܚܣܝ ܐܢܐ ܡܢ ܕܡܐ ܕܗܕܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ ܡܠܟܐ : ܠܟܠ ܕܪܒ ܒܒܝܬܗ : ܕܢܥܒܕܘܢ ܨܒܝܢܐ ܕܟܠ ܡܛܠ ܣܓܝ : ܐܝܟ ܐܝܕܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܡܫܬܝܐ ܒܢܡܘܣܐ : ܘܠܝܬ ܕܐܠܨ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܫܦܝܪ ܗܘܐ ܚܙܘܗ̇ . ܘܠܐ ܨܒܬ ܘܫܬܝ ܡܠܟܬܐ ܠܡܥܠ : ܒܦܬܓܡܐ ܡܛܠ ܒܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܗ̇ ܠܡܚܘܝܘ ܠܥܡܡܐ̈ ܘܠܪܘܪܒܢܐ̈ ܫܘܦܪܗ̇ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܟܢܐ ܗܘ ܢܡܘܣܗ ܐܡܪ ܗܘܐ ܩܕܡ ܟܠ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܢܡܘܣܐ̈ ܡܛܠ ܗܘܬ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܚܟܝܡܐ̈ ܒܢܝ̈ ܝܕܥܝ̈ ܙܒܢܐ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܪܒܐ ܗܝ . ܘܟܠܗܝܢ ܢܫܐ̈ ܢܥܒܕܢ̈ ܐܝܩܪܐ ܠܓܒܪܝܗܝܢ̈ : ܡܢ ܡܛܠ ܡܢܗ̇ . ܘܢܫܬܡܥ ܦܬܓܡܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܢܥܒܪ ܒܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܐܒܐ ܘܐܡܐ . ܘܥܠܝܡܬܐ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܚܙܘܗ̇ : ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ . ܘܗܘܐ ܡܪܒܐ ܠܗܕܣ ܕܗܝ ܐܣܬܝܪ ܒܪܬ ܕܕܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܘܪܕܟܝ ܦܩܕܗ̇ ܗܘܐ ܕܠܐ ܬܚܘܝܢ . ܘܟܠ ܝܘܡ ܡܘܪܕܟܝ ܡܗܠܟ ܡܛܠ ܛܒ ܡܢ ܢܫܐ̈ . ܘܠܐ ܚܘܝܬ ܐܣܬܝܪ ܫܡܗ̇ ܘܫܪܒܬܗ̇ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܟܢܐ ܫܠܡܝܢ ܝܘܡܝ̈ ܬܨܒܝܬܗܝܢ . ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܡܫܚܐ ܡܛܠ : ܡܐ ܕܫܠܡܘ ܠܗ̇ ܬܪܥܣܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܢܫܐ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ . ܘܡܘܪܕܟܝ ܠܐ ܒܪܟ ܗܘܐ ܘܣܓܕ . ܡܛܠ ܥܒܕܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ ܒܪܟܝܢ ܗܘܘ ܘܣܓܕܝܢ ܠܗܡܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܘܝ ܐܢܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ ܗܘ . ܘܚܙܐ ܗܡܢ ܕܡܘܪܕܟܝ ܠܐ ܒܪܟ ܗܘܐ ܡܛܠ : ܚܘܝܘ ܠܗܡܢ ܕܢܕܥܘܢ ܐܢ ܫܪܝܪܢ̈ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܘܪܕܟܝ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܘܝܘܗܝ ܥܡܗ ܕܡܘܪܕܟܝ . ܘܒܥܐ ܗܡܢ ܕܢܘܒܕ ܠܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܗܘܬ ܥܒܝܕܬܐ : ܕܢܘܫܛ ܐܝܕܗ ܥܠ ܡܘܪܕܟܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܩܪܝܬܝ ܘܐܬܩܪܒܬܝ ܠܡܠܟܘܬܐ . ܨܚ ܙ ܘܐܡܪܬ ܡܛܠ ܐܚܪܢܐ ܘܐܢܬܝ ܘܒܝܬ ܐܒܘܟܝ ܐܒܕܐ ܐܢܬܝ . ܘܡܢܘ ܝܕܥ : ܐܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܙܕܒܢܢܢ ܐܢܐ ܘܥܡܝ ܠܩܛܠܐ : ܘܠܚܪܒܐ : ܘܠܐܒܕܢܐ . ܘܐܠܘ ܡܛܠ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ : ܬܬܝܗܒ ܢܦܫܝ ܒܫܐܠܬܝ : ܘܥܡܝ ܒܒܥܘܬܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܙܐ ܕܓܪܡܬ ܠܗ̇ ܥܠܘܗܝ ܒܝܫܬܐ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܘܡܠܟܐ ܗܦܟ ܡܢ ܡܛܠ ܒܝܬܘܢܐ . ܘܗܡܢ ܩܡ ܕܢܒܥܐ ܥܠ ܢܦܫܗ : ܡܢ ܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܓܠܬ ܐܣܬܝܪ ܡܢܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܘܫܩܠ ܡܠܟܐ ܥܙܩܬܐ ܕܫܩܠ ܡܢ ܡܛܠ ܕܗܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܡܘܪܕܟܝ ܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܦܠܬ ܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܒܝܪܚܐ ܕܬܪܥܣܪ ܕܗܘ ܡܛܠ ܘܝܘܡܐ ܛܒܐ : ܘܣܘܓܐܐ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܡܬܬܘܗܝܢ :