simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܬܪܥܝܬ ܘܗܘܘ . ܘܐܬܚܫܒܬ ܘܩܡܘ ܩܕܡܝܟ . ܘܩܪܝܬ ܘܐܡܪܘ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܥܒܕܬ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܘܡܨܥܝܬܐ̈ : ܘܐܦ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܛܒ ܚܘܫܒܐ ܕܠܒܟܝ . ܐܠܐ ܥܡܐ ܨܗܝ ܛܒ . ܘܐܢܣܘܢ ܠܡܥܒܕ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܡܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ : ܝܕܥ ܟܠܗ ܥܡܐ ܣܟܘܠܬܢܘܬܟܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܩܛܝܢܐ ܗܘܬ ܡܣܩܬܐ ܐܦ ܠܬܪܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ ܐܟܚܕܐ . ܘܥܒܕܘ ܡܛܠ ܗܘ ܡܥܠܢܐ ܠܝܗܘܕ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܠܩܝܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠ ܕܬܐܡܪܝܢ ܠܝ ܐܥܒܕ ܠܟܝ . ܝܕܥܐ ܓܝܪ ܟܠܗ̇ ܫܪܒܬܐ ܕܥܡܢ ܡܛܠ ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ ܐܘ ܕܡܣܟܢܝܢ . ܘܗܫܐ ܒܪܬܝ ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠܬܟܝ ܕܐܚܒܬܟܝ ܝܠܕܬܗ : ܗܝ ܕܛܐܒܬ ܒܥܝܢܝܟܝ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܛܠ . ܘܢܗܘܐ ܡܒܝܐܢܐ ܠܢܦܫܟܝ : ܘܡܬܪܣܝܢܐ ܠܡܕܝܢܬܟܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܪܒ ܡܘܪܕܟܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܫܡܗ ܐܙܠ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܡܝܩܪܝܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܢܦܠܬ ܕܚܠܬܐ ܕܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܟܢܐ ܗܘ ܢܡܘܣܗ ܐܡܪ ܗܘܐ ܩܕܡ ܟܠ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܢܡܘܣܐ̈ ܡܛܠ ܗܘܬ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܚܟܝܡܐ̈ ܒܢܝ̈ ܝܕܥܝ̈ ܙܒܢܐ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܢܣܩ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܢܗܘܘܢ ܠܚܝܠܟ ܡܪܢ ܐܠܦܪܢܐ . ܘܟܕ ܫܠܝ ܡܛܠ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܥܡܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܒܗ ܚܝܠܐ ܠܩܪܒܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܣܪ ܠܗܘܢ ܬܘܪܣܝܐ . ܘܐܬܛܠܩܘ ܠܗܘܢ ܡܝܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܚܛܗܐ ܪܒܐ . ܕܒܗ ܡܪܓܙܝܢ ܠܐܠܗܗܘܢ ܟܕ ܢܥܒܕܘܢܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܨܒܘ ܠܡܐܙܠ ܒܬܪ ܐܠܗܐ̈ ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܕܗܘܘ ܡܝܩܪܝܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܢ ܛܘܗܡܐ ܗܘ ܕܟܠܕܝܐ̈ . ܘܝܬܒ ܠܘܩܕܡ ܒܝܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܘܪܕܟܝ ܦܩܕܗ̇ ܗܘܐ ܕܠܐ ܬܚܘܝܢ . ܘܟܠ ܝܘܡ ܡܘܪܕܟܝ ܡܗܠܟ ܡܛܠ ܛܒ ܡܢ ܢܫܐ̈ . ܘܠܐ ܚܘܝܬ ܐܣܬܝܪ ܫܡܗ̇ ܘܫܪܒܬܗ̇ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܫܬܡܥܬ ܡܐܬܝܬܗ̇ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܡܫܟܢܐ̈ . ܘܐܬܘ ܘܟܪܝܟܝܢ ܡܛܠ ܐܢܝܢ ܠܡܫܟܢܗ ܕܐܠܦܪܢܐ . ܘܗܘܐ ܪܗܛܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܚܣܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܝ ܕܝܠܝ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܬܒܥ . ܘܗܕܐ ܡܛܠ : ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܬܒܥ : ܕܠܡܐ ܐܚܒܠ ܝܪܬܘܬܝ . ܬܒܥ ܐܢܬ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܢ ܬܡܢ ܡܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܒܝܬ ܦܠܘ . ܘܢܣܝܦ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܥܒܕܝܟ̈ ܥܝܢܐ ܕܡܝܐ̈ : ܕܢܦܩܐ ܡܢ ܬܚܝܬ ܥܩܪܗ ܕܛܘܪܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܙܥܘܪܝܐ ܗܝ ܟܠ ܕܒܚܬܐ ܠܪܝܫ ܣܘܬܐ . ܘܒܨܝܪ ܗܘ ܟܠ ܬܪܒܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܫܥܘܬܐ ܢܬܦܫܪܘܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟ . ܘܥܠ ܕܚܠܝܟ̈ ܬܚܣܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܪܒܘ ܥܠܝ ܚܝܝ̈ ܝܘܡܢܐ : ܛܒ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܗܘܝܬ ܡܛܠ ܐܠܦܪܢܐ . ܐܫܬܝ : ܘܚܕܝ ܥܡܢ . ܘܐܡܪܐ ܝܗܘܕܝܬ . ܐܫܬܐ ܡܪܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܒܕܬܘܢ ܒܢ ܥܘܠܐ ܪܒܐ : ܕܠܐ ܡܠܠܬܘܢ ܫܠܡܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܬܘܪ ܡܛܠ ܪܡܐ : ܘܐܡܪܘ ܠܥܝܢ ܣܒܐ̈ . ܢܕܘܢ ܡܪܝܐ ܒܝܢܝܢ ܘܠܟܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܫܪܝܪ ܗܘ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܬܒܥ ܥܡܢ . ܘܐܦܠܐ ܫܠܛܐ ܒܗܘܢ ܚܪܒܐ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܝ : ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܡܠܬܗ . ܐܠܐ ܣܝܡܝܗ̇ ܒܠܒܟ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܡܪܝ : ܘܒܝܐܬܢܝ ܘܡܠܝܬ ܒܠܒܗ̇ ܡܛܠ ܐܓܪܟܝ ܗܘ ܕܐܬܝܬܝ ܠܡܣܬܬܪܘ ܬܚܝܬ ܟܢܦܘܗܝ̈ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܒܗ̇ ܣܝܡ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܘܐܡܪܘ ܗܢܘܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܡܛܠ ܥܠ ܡܕܡ ܕܓܕܫܗ̇ : ܫܩܠܬ ܥܝܢܝܗ̇̈ ܠܫܡܝܐ ܠܘܬ ܡܪܝܐ .