simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܡܢ . ܡܛܠ ܕܒܗܬܬܐ ܗܝ ܠܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܪܥܐ ܘܡܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܢܦܩ ܐܢܐ ܥܠܝܗܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܐܠܗܐ ܒܪܬܝ : ܡܛܠ ܕܐܛܐܒܬܝ ܚܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܬܟܪܝܬ ܪܘܚܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܚܕܪܘ ܐܢܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܦܬܚܘ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܢ ܥܡܢ ܗܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܝܕܥ : ܐܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܩܪܝܬܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܢ ܡܟܐ . ܡܛܠ ܕܥܕܢܐ ܗܘܐ ܠܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܟܝ ܕܐܟܘܬܗ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܥܡܢ ܓܒܪܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܠܪܘܪܒܢܐ̈ ܫܘܦܪܗ̇ : ܡܛܠ ܕܫܦܝܪ ܗܘܐ ܚܙܘܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܩܕܡܝܟ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܝ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܒܝܬ ܡܫܟܢܗ . ܡܛܠ ܕܠܐܝܢ ܗܘܘ ܒܣܘܓܐܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܪܥܐ ܡܬܬܘܗܝܢ : ܡܛܠ ܕܢܦܠܬ ܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܠܫܢܗ ܩܕܡܝܟ . ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܐܬܓܠܝ ܒܡܕܥܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܦܘܟܝܢ̈ ܒܢܬܝ̈ : ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܣܐܒܬ ܠܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܠܐ ܒܝܫܐ . ܡܛܠ ܕܕܚܠܐ ܗܘܬ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܥܠܢܐ ܠܝܗܘܕ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܦܫܝܩ ܗܘܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܢܚܬܘ ܠܡܨܪܝܢ : ܡܛܠ ܟܦܢܐ ܕܗܘܐ ܒܐܪܥܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܡܢ ܒܦܪܕܝܣܐ : ܡܛܠ ܕܚܘܡܐ ܗܘܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܣܓܕܝܢ ܠܗܡܢ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ ܥܠܘܗܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܠ ܥܪܣܗ . ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ