simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܕܛܠܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܛܠܐ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܛܠ ܝܗܒܬܟ . ܘܐܡܪܬ ܒܒܥܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܗܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܡܡܠܠܘ
P:Jer [AB] ܕܥܠ ܟܠ ܕܐܫܕܪܟ ܬܐܙܠ : ܘܟܠ ܕܐܦܩܕܟ ܬܡܠܠ . ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܛܠܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܛܠܐ ܐܢܐ :
P:Jer [AB] ܕܥܡܟ ܐܢܐ ܠܡܦܨܝܘܬܟ . ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܘܐܘܫܛ ܡܪܝܐ ܐܝܕܗ ܡܛܠ ܬܐܙܠ : ܘܟܠ ܕܐܦܩܕܟ ܬܡܠܠ . ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ :
P:Jer [AB] ܕܡܣܪܗܒ ܐܢܐ ܥܠ ܦܬܓܡܝ ܠܡܥܒܕܗ . ܘܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܛܠ ܚܘܛܪܐ ܕܠܘܙܐ ܚܙܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ ܫܦܝܪ ܚܙܝܬ :
P:Jer [AB] ܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ : ܘܩܪܐ ܐܢܐ ܠܟܠܗܝܢ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܡܪܝܐ : ܡܢ ܓܪܒܝܐ ܬܬܦܬܚ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܝܬܒܝ̈ ܐܪܥܐ .
P:Jer [AB] ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܗܘܢ̈ : ܕܫܒܩܘܢܝ ܘܣܡܘ ܒܣܡܐ̈ ܠܐܠܗܐ̈ ܡܛܠ : ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܡܠܠ ܕܝܢܝ̈ ܥܡܗܘܢ :
P:Jer [AB] ܕܥܡܟ ܐܢܐ ܠܡܦܨܝܘܬܟ : ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܘܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܡܛܠ : ܘܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܐܪܥܐ . ܘܢܬܟܬܫܘܢ ܥܡܟ : ܘܠܐ ܢܙܟܘܢܟ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܐܬܬܕܝܢ ܥܡܟܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܥܡ ܒܢܝ̈ ܒܢܝܟܘܢ̈ ܡܛܠ ܐܬܢܒܝܘ ܒܒܥܠܐ . ܘܒܬܪ ܡܕܡ ܕܠܝܬ ܒܗ ܝܘܬܪܢ ܐܙܠܘ .
P:Jer [AB] ܕܬܪܬܝܢ ܒܝܫܢ̈ ܥܒܕܘ ܥܡܝ : ܠܝ ܫܒܩܘ ܡܒܘܥܐ ܕܡܝܐ̈ ܚܝܐ̈ : ܡܛܠ ܝܘܬܪܢ . ܬܡܗܘ ܫܡܝܐ ܥܠ ܗܕܐ : ܘܙܘܥܘ ܘܕܚܠܘ ܛܒ ܐܡܪ ܡܪܝܐ .
P:Jer [AB] ܡܢܐ ܗܘܐ ܠܒܙܬܐ . ܥܠܘܗܝ ܢܢܗܡܘܢ ܐܪܝܘܬܐ̈ : ܘܢܪܝܡܘܢ ܡܛܠ ܒܗܘܢ ܡܝܐ̈ . ܕܠܡܐ ܥܒܕܐ ܗܘ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܢ ܝܠܝܕ ܒܝܬܐ ܗܘ :
P:Jer [AB] ܕܡܢ ܥܠܡ ܬܒܪܬ ܢܝܪܟܝ . ܘܦܣܩܬ ܚܢܩܝܟܝ̈ . ܘܐܡܪܬܝ ܕܬܘܒ ܡܛܠ ܐܠܗܟܝ : ܘܠܐ ܕܚܠܬܝ ܡܢܝ : ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ .
P:Jer [AB] ܕܪܚܡܬ ܢܘܟܪܝܐ̈ : ܘܒܬܪܗܘܢ ܐܙܠ . ܐܝܟ ܒܗܬܬ ܓܢܒܐ ܟܪ ܡܛܠ : ܘܓܓܪܬܟܝ ܡܢ ܨܗܝܐ . ܘܐܡܪܬܝ ܐܬܚܝܠܬ ܠܐ ܨܒܝܐ ܐܢܐ .
P:Jer [AB] ܕܐܦܢܝܘ ܠܝ ܩܕܠܗܘܢ : ܘܠܐ ܐܦܝܗܘܢ̈ . ܘܒܙܒܢܐ ܕܒܝܫܬܗܘܢ ܡܛܠ . ܕܐܡܪܝܢ ܠܩܝܣܐ ܐܒܘܢ ܐܢܬ : ܘܠܟܐܦܐ ܕܐܢܬܝ ܝܠܕܬܝܢ .
P:Jer [AB] ܕܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܩܘܪܝܝܟ̈ ܗܘܘ ܐܠܗܝܟ̈ ܝܗܘܕܐ . ܠܡܢܐ ܡܛܠ ܐܠܗܝܟ̈ ܕܥܒܕܬ ܠܟ : ܢܩܘܡܘܢ ܘܢܦܪܩܘܢܟ ܒܙܒܢ ܒܝܫܬܟ .
P:Jer [AB] ܡܢܐ ܐܡܪ ܥܡܝ : ܢܚܬܢ ܠܐ ܢܐܬܐ ܬܘܒ ܠܘܬܟ . ܕܠܡܐ ܛܥܝܐ ܡܛܠ : ܕܠܡܐ ܡܕܒܪܐ ܗܘܝܬ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܘ ܐܝܟ ܐܪܥܐ ܚܪܒܬܐ :
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܐܗܦܟ ܪܘܓܙܗ ܡܢܝ : ܗܐ ܕܐܢ ܐܢܐ ܠܟܝ ܥܠ ܕܐܡܪܬܝ ܕܠܐ ܡܛܠ ܐܫܟܚܬ ܐܢܘܢ : ܐܠܐ ܬܚܝܬ ܟܠ ܐܝܠܢ . ܘܐܡܪܬܝ ܕܡܚܣܝܐ ܐܢܐ :
P:Jer [AB] ܕܛܒ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܐܠܡ ܐܢܐ ܠܥܠܡ . ܒܪܡ ܕܥܝ ܡܛܠ ܥܡܘܪܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܐܩܫܐ ܐܦܝ̈ ܒܟܘܢ :
P:Jer [AB] ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ . ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܕܓܠܘܬܐ ܪܡܬܐ̈ ܘܥܘܫܢܐ ܡܛܠ ܬܝܒܐ̈ : ܘܐܣܐ ܬܝܒܘܬܟܘܢ : ܘܐܡܪܘ ܗܢܘܢ ܗܐ ܚܢܢ ܕܝܠܟ :
P:Jer [AB] ܕܠܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܚܛܝܢ : ܚܢܢ ܘܐܒܗܝܢ̈ ܡܢ ܛܠܝܘܬܢ ܘܥܕܡܐ ܡܛܠ : ܘܠܒܢܬܗܘܢ̈ . ܢܕܡܟ ܒܒܗܬܬܢ : ܘܢܟܣܝܢ ܚܦܪܢ
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܠܓܒܪܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܘܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܡܛܠ ܘܒܙܕܝܩܘܬܐ : ܘܢܬܒܪܟܘܢ ܒܗ ܥܡܡܐ̈ ܘܒܗ ܢܫܬܒܚܘܢ .