simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܫܒܒܝ̈ ܡܛܠ : ܘܠܐܘ ܘܡܕܡ ܠܐ ܡܘܬܪܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܘܒܗܬܘ ܡܢ ܥܠܠܬܟܘܢ̈ :
P:Jer [AB] ܕܥܠ ܚܝܠܐ ܢܐܙܠܘܢ : ܘܒܟܘܠܒܐ̈ ܢܐܬܘܢ ܥܠܝܗ̇ ܐܝܟ ܦܣܩܝ̈ ܡܛܠ ܥܠܝܗܘܢ ܙܒܢܐ ܕܦܘܩܕܢܗܘܢ . ܩܠܗ ܕܚܝܠܐ ܐܝܟ ܚܘܝܐ ܕܪܫܦ :
P:Jer [AB] ܕܪܚܡܬ ܢܘܟܪܝܐ̈ : ܘܒܬܪܗܘܢ ܐܙܠ . ܐܝܟ ܒܗܬܬ ܓܢܒܐ ܟܪ ܡܛܠ : ܘܓܓܪܬܟܝ ܡܢ ܨܗܝܐ . ܘܐܡܪܬܝ ܐܬܚܝܠܬ ܠܐ ܨܒܝܐ ܐܢܐ .
P:Jer [AB] ܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܥܠܝܟܘܢ ܚܘܘܬܐ̈ ܚܪܡܢܐ̈ ܕܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܡܛܠ ܐܪܥܐ : ܘܐܬܘ ܘܐܟܠܘ ܐܪܥܐ ܘܡܠܐܗ̇ : ܩܪܝܬܐ ܘܥܡܘܪܝܗ̇̈ .
P:Jer [AB] ܕܥܡܟ ܐܢܐ ܠܡܦܪܩܟ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܕܐܥܒܕ ܓܡܘܪܝܐ ܡܛܠ ܢܗܘܐ ܠܗ ܡܗܪܢܐ . ܘܐܢܬ ܠܐ ܬܕܚܠ ܥܒܕܝ ܝܥܩܘܒ ܐܡܪ ܡܪܝܐ :
P:Jer [AB] ܕܥܝܢܝ̈ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܐܘܪܚܬܗܘܢ̈ : ܘܠܐ ܛܫܝܢ ܡܢ ܩܕܡܝ : ܘܠܐ ܡܛܠ ܐܢܘܢ : ܡܢ ܟܠ ܛܘܪ ܘܡܢ ܟܠ ܪܡܐ : ܘܡܢ ܢܩܥܐ̈ ܕܫܩܝܦܐ̈ .
P:Jer [AB] ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ . ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܕܓܠܘܬܐ ܪܡܬܐ̈ ܘܥܘܫܢܐ ܡܛܠ ܬܝܒܐ̈ : ܘܐܣܐ ܬܝܒܘܬܟܘܢ : ܘܐܡܪܘ ܗܢܘܢ ܗܐ ܚܢܢ ܕܝܠܟ :
P:Jer [AB] ܕܥܡܟ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܕܐܥܒܕ ܣܘܦܢܐ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܒܕܪܬܟ ܡܛܠ ܘܠܝܬ ܡܢ ܕܡܗܪ ܠܗ . ܘܐܢܬ ܠܐ ܬܕܚܠ ܥܒܕܝ ܝܥܩܘܒ ܐܡܪ ܡܪܝܐ :
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܐܛܐܒܬ ܠܗ . ܕܢ ܕܝܢܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܕܒܝܫܐ̈ : ܘܥܒܕ ܡܛܠ ܒܐܪܙܐ̈ : ܐܒܘܟ ܐܟܠ ܘܐܫܬܝ : ܘܥܒܕ ܕܝܢܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ :
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܪܬ ܒܒܠ ܐܝܟ ܡܛܠ ܝܩܕܘ ܒܢܘܪܐ . ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܝܗ̇̈ ܩܪܒܬܢܐ̈ ܐܬܕܠܚܘ .
P:Jer [AB] ܕܝܠܦܬܘܢ ܒܝܫܬܐ . ܘܐܒܕܪ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܓܠܐ ܕܥܒܪ ܩܕܡ ܪܘܚܐ ܡܛܠ ܘܢܡܪܐ ܟܟܠܬܗ̈ : ܘܐܦ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܛܐܒܘ :
P:Jer [AB] ܕܫܡܘܥܬܐ ܒܝܫܬܐ ܫܡܥܘ ܘܐܬܬܒܪܘ : ܒܝܡܐ ܕܚܠܬܗ̇ : ܘܢܝܚܐ ܡܛܠ ܕܡܚܒܠܐ ܠܡܐܠܕ . ܥܠ ܕܪܡܣܘܩ ܨܚ ܠܐ ܒܗܬܬ ܚܡܬ ܘܪܦܕ :
P:Jer [AB] ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܥܠ ܝܗܘܕܐ : ܥܕܡܐ ܡܛܠ ܡܢ ܠܒܢܐ . ܘܥܒܕ ܕܒܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܐܝܟ ܕܥܒܕ ܝܘܝܩܝܡ .
P:Jer [AB] ܕܥܡܟ ܐܢܐ ܠܡܦܨܝܘܬܟ . ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܘܐܘܫܛ ܡܪܝܐ ܐܝܕܗ ܡܛܠ ܬܐܙܠ : ܘܟܠ ܕܐܦܩܕܟ ܬܡܠܠ . ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ :
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܗܐ ܨܪܦ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܘܒܚܪ ܐܢܐ ܡܛܠ . ܡܘܬܒܟ ܒܓܘ ܢܟܠܐ : ܒܢܟܠܗܘܢ ܠܐ ܨܒܘ ܠܡܕܥܢܝ ܐܡܪ ܡܪܝܐ .
P:Jer [AB] ܕܚܙܝܬ ܕܗܢܘܢ ܡܬܬܒܪܝܢ ܘܗܦܟܝܢ ܠܒܣܬܪܗܘܢ : ܡܛܠ : ܣܝܡܘ ܣܢܘܪܬܐ̈ : ܡܪܘܩܘ ܪܘܡܚܐ̈ : ܠܒܫܘ ܫܪܝܢܐ̈ .
P:Jer [AB] ܕܥܒܕܘ ܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܕܒܝܫ ܩܕܡܝ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܣܡܘ ܡܛܠ ܥܠ ܫܒܝܠܐ̈ ܐܘܠܝܬܐ : ܕܪܓܙ ܡܪܝܐ ܘܫܒܩܗ ܠܕܪܐ ܥܒܘܪܐ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܐܫܬܩܠ ܗܘ ܘܙܪܥܗ : ܘܐܫܬܕܝܘ ܠܐܪܥܐ : ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ . ܡܛܠ ܘܫܝܛܐ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܝܘܟܢܝܐ : ܐܝܟ ܡܐܢܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܚܫܚܘ :
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܗܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܠܟ : ܬܘܬܒܐ ܠܟ ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܛܠ : ܠܐ ܗܘܐ ܦܫܚܘܪ ܩܪܐ ܡܪܝܐ ܫܡܟ : ܐܠܐ ܬܘܬܒܐ ܘܚܕܘܪܐ .
P:Jer [AB] ܥܒܕܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܪܐ : ܒܗܬܘ ܐܟܪܐ̈ ܘܚܦܝܘ ܡܛܠ ܣܪܝܩܐܝܬ : ܒܗܬܘ ܘܐܬܬܟܣܘ ܘܚܦܝܘ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ .