simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܒܝܫܘܬܐ ܕܥܒܕܝܟܘܢ̈ . ܚܘܘ ܒܝܗܘܕܐ : ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܐܫܡܥܘ : ܡܛܠ : ܕܠܡܐ ܬܦܘܩ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܚܡܬܝ : ܘܬܘܩܕ ܘܠܝܬ ܕܡܕܥܟ :
P:Jer [AB] ܕܒܝܫܬܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܡܢ ܓܪܒܝܐ ܘܬܒܪܐ ܪܒܐ . ܡܠܟ ܬܩܝܦ ܣܠܩ ܡܛܠ ܥܫܝܢܬܐ̈ . ܫܩܘܠܘ ܐܬܐ ܠܨܗܝܘܢ : ܐܬܥܫܢܘ ܘܠܐ ܬܩܘܡܘܢ :
P:Jer [AB] ܕܠܐ ܗܦܟܬ ܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢܟܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܡܛܠ ܡܢ ܒܠܝ ܕܝܬܒ . ܥܠ ܗܕܐ ܐܬܟܒܢܘ ܣܩܐ̈ : ܘܐܪܩܕܘ ܘܐܝܠܠܘ :
P:Jer [AB] ܕܬܬܦܪܩܝܢ : ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܢܒܘܬܢ̈ ܒܓܘܟܝ ܡܚܫܒܬܟܝ̈ ܡܛܠ : ܘܝ ܠܢ ܕܐܬܒܙܙܢ . ܐܫܝܓܝ ܠܒܟܝ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܐܘܪܫܠܡ :
P:Jer [AB] ܕܩܠܐ ܕܡܚܘܐ ܡܢ ܕܢ : ܘܡܫܡܥ ܟܐܒܐ ܡܢ ܛܘܪܐ ܕܐܦܪܝܡ . ܡܛܠ : ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܢܒܘܬܢ̈ ܒܓܘܟܝ ܡܚܫܒܬܟܝ̈ ܒܝܫܬܐ̈ .
P:Jer [AB] ܕܠܝ ܡܪܡܪܬ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܐܘܪܚܬܟܝ̈ ܘܥܒܕܝܟܝ̈ ܥܒܕܘ ܠܟܝ ܡܛܠ ܕܝܗܘܕܐ . ܐܝܟ ܢܛܪܝ̈ ܚܩܠܬܐ̈ ܗܘܘ ܥܠܝܗ̇ ܡܢ ܚܕܪܝܗ̇̈ :
P:Jer [AB] ܕܩܠܐ ܕܫܝܦܘܪܐ ܫܡܥܬ ܢܦܫܝ : ܘܝܘܒܒܐ ܕܩܪܒܐ . ܬܒܪܐ ܥܠ ܡܛܠ ܡܥܝ̈ ܟܝܒܝܢ ܠܝ ܘܬܠܘܬܝ̈ ܠܒܝ : ܡܫܘܪ ܠܝ ܠܒܝ ܘܠܐ ܫܬܩ :
P:Jer [AB] ܕܐܬܒܙܙܬ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܡܢ ܫܠܝ ܐܬܒܙܙ ܡܫܟܢܝ : ܘܢܦܠ ܡܛܠ ܫܡܥܬ ܢܦܫܝ : ܘܝܘܒܒܐ ܕܩܪܒܐ . ܬܒܪܐ ܥܠ ܬܒܪܐ ܢܐܬܐ :
P:Jer [AB] ܕܫܛܘ ܥܡܝ : ܘܠܝ ܠܐ ܝܕܥܘ . ܒܢܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܣܟܠܐ̈ : ܘܠܐ ܗܘܘ ܡܛܠ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܐܚܙܐ ܠܕܥܪܩ : ܘܐܫܡܥ ܩܠܐ ܕܫܝܦܘܪܐ .
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܠܚܒܠܐ ܬܗܘܐ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܡܛܠ ܩܘܪܝܗ̈ ܐܬܥܩܪ : ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܡܢ ܩܕܡ ܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ .
P:Jer [AB] ܗܠܝܢ ܬܬܐܒܠ ܐܪܥܐ : ܘܢܚܫܟܘܢ ܫܡܝܐ ܡܢ ܠܥܠ . ܟܠ ܕܡܠܠܬ ܡܛܠ ܐܠܗܐ : ܠܚܒܠܐ ܬܗܘܐ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܘܓܡܘܪܝܐ ܠܐ ܐܥܒܕ .
P:Jer [AB] ܕܩܠܐ ܐܝܟ ܟܪܝܗܬܐ ܫܡܥܬ : ܘܥܩܬܐ ܐܝܟ ܐܢܬܬܐ ܕܡܚܒܠܐ ܡܛܠ ܗܘ ܡܨܛܒܬܐ ܐܢܬܝ : ܫܒܩܘܟܝ ܚܒܪܝܟܝ̈ : ܘܢܦܫܟܝ ܒܥܝܢ .
P:Jer [AB] ܕܡܣܟܢܝܢ ܐܢܘܢ ܤܛܘ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܘ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܘܕܝܢܐ ܡܛܠ : ܩܫܝܘ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܟܐܦܐ : ܘܠܐ ܨܒܘ ܠܡܬܒ . ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ
P:Jer [AB] ܕܠܐ ܝܕܥܘ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܘܕܝܢܐ ܕܐܠܗܗܘܢ . ܐܙܠ ܠܝ ܠܘܬ ܡܛܠ : ܘܠܐ ܨܒܘ ܠܡܬܒ . ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܡܛܠ ܕܡܣܟܢܝܢ ܐܢܘܢ ܤܛܘ :
P:Jer [AB] ܕܗܢܘܢ ܝܕܥܘ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܕܝܢܐ ܕܐܠܗܗܘܢ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܘܕܝܢܐ ܕܐܠܗܗܘܢ . ܐܙܠ ܠܝ ܠܘܬ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܘܐܡܠܠ ܥܡܗܘܢ :
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܢܬܒܪ ܐܢܘܢ ܐܪܝܐ ܡܢ ܥܒܐ : ܘܕܐܒܝ̈ ܪܡܫܐ ܢܒܙܥܘܢ ܡܛܠ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ : ܬܒܪܘ ܢܝܪܐ ܘܦܣܩܘ ܚܢܩܐ̈ .
P:Jer [AB] ܕܣܓܝܘ ܚܘܒܝܗܘܢ̈ ܘܥܫܢܘ ܕܠܐ ܢܬܘܒܘܢ . ܥܠ ܐܝܕܐ ܐܫܒܘܩ ܡܛܠ : ܢܡܪܐ ܢܟܡܢ ܥܠ ܩܘܪܝܗܘܢ̈ : ܟܠ ܕܢܦܘܩ ܡܢܗܘܢ ܢܬܬܒܪ :
P:Jer [AB] ܕܕܡܪܝܐ ܐܢܝܢ . ܡܛܠ ܕܡܕܓܠܘ ܕܓܠܘ ܒܝ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܛܠ ܘܥܩܘܪܘ : ܘܓܡܘܪܝܐ ܠܐ ܬܥܒܕܘܢ : ܫܒܘܩܘ ܫܬܐܣܝܗ̇̈
P:Jer [AB] ܕܡܕܓܠܘ ܕܓܠܘ ܒܝ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ . ܐܡܪ ܡܛܠ ܠܐ ܬܥܒܕܘܢ : ܫܒܘܩܘ ܫܬܐܣܝܗ̇̈ ܡܛܠ ܕܕܡܪܝܐ ܐܢܝܢ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܚܠܦ ܕܡܠܠܬܘܢ ܡܠܬܐ ܡܛܠ ܠܥܠܥܠܐ : ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܠܬܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܢܬܥܒܕ ܠܗܘܢ .