simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܕܠܚܘܪܒܐ ܠܥܠܡ ܢܗܘܐ . ܘܡܐ ܕܫܠܡܬ ܠܡܩܪܐ ܒܣܦܪܐ ܗܢܐ : ܡܛܠ : ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܗ ܕܝܬܒ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܥܕܡܐ ܠܒܥܝܪܐ :
P:Jer [AB] ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܥܠ ܝܗܘܕܐ : ܥܕܡܐ ܡܛܠ ܡܢ ܠܒܢܐ . ܘܥܒܕ ܕܒܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܐܝܟ ܕܥܒܕ ܝܘܝܩܝܡ .