simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܡܡܠܠܘ ܡܛܠ ܕܛܠܐ ܐܢܐ .
P:Jer [AB] ܕܛܠܐ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܕܥܠ ܟܠ ܕܐܫܕܪܟ
P:Jer [AB] ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܥܡܟ ܐܢܐ ܠܡܦܨܝܘܬܟ
P:Jer [AB] ܫܦܝܪ ܚܙܝܬ : ܡܛܠ ܕܡܣܪܗܒ ܐܢܐ ܥܠ
P:Jer [AB] ܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ
P:Jer [AB] ܕܝܢܝ̈ ܥܡܗܘܢ : ܡܛܠ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܗܘܢ̈ :
P:Jer [AB] ܘܠܐ ܢܙܟܘܢܟ . ܡܛܠ ܕܥܡܟ ܐܢܐ ܠܡܦܨܝܘܬܟ
P:Jer [AB] ܐܙܠܘ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܬܕܝܢ ܥܡܟܘܢ
P:Jer [AB] ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܬܪܬܝܢ ܒܝܫܢ̈ ܥܒܕܘ
P:Jer [AB] ܒܝܬܐ ܗܘ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܘܐ ܠܒܙܬܐ
P:Jer [AB] ܚܝܠܬܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܥܠܡ ܬܒܪܬ
P:Jer [AB] ܨܒܝܐ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܪܚܡܬ ܢܘܟܪܝܐ̈ :
P:Jer [AB] ܕܐܢܬܝ ܝܠܕܬܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܦܢܝܘ ܠܝ ܩܕܠܗܘܢ
P:Jer [AB] ܒܙܒܢ ܒܝܫܬܟ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܩܘܪܝܝܟ̈
P:Jer [AB] ܐܪܥܐ ܚܪܒܬܐ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܡܪ ܥܡܝ
P:Jer [AB] ܕܡܚܣܝܐ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܗܦܟ ܪܘܓܙܗ
P:Jer [AB] ܐܦܝ̈ ܒܟܘܢ : ܡܛܠ ܕܛܒ ܐܢܐ ܐܡܪ
P:Jer [AB] ܚܢܢ ܕܝܠܟ : ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܪܝܐ
P:Jer [AB] : ܘܢܟܣܝܢ ܚܦܪܢ ܡܛܠ ܕܠܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܚܛܝܢ
P:Jer [AB] ܢܫܬܒܚܘܢ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ