simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܒܢܘܪܐ ܕܛܢܢܝ ܡܠܠܬ ܥܠ ܫܪܟܐ ܡܛܠ ܘܗܘܝ̈ ܠܒܙܬܐ ܘܠܡܘܝܩܐ ܠܫܪܟܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܗܘܢ .
P:Ezek [AB] ܕܥܒܕ ܒܪܐ ܕܝܢܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ : ܘܢܛܪ ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܝ̈ : ܡܛܠ ܐܡܪܝܢ ܐܝܟܘ ܠܐ ܡܬܦܪܥ ܒܪܐ ܚܛܗܐ̈ ܕܐܒܘܗܝ : ܐܡܪ ܠܗܘܢ :
P:Ezek [AB] ܕܕܝܢܝ̈ ܐܣܠܝܘ : ܘܒܦܘܩܕܢܝ̈ ܠܐ ܗܠܟܘ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ : ܘܦܘܩܕܢܝ̈ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܚܕܝܪܢ̈ ܠܗ̇ :
P:Ezek [AB] ܕܠܗ̇ ܨܥܪܘ ܒܛܠܝܘܬܗ̇ : ܘܗܢܘܢ ܒܬܠܘܗ̇ : ܘܐܪܡܝܘ ܥܠܝܗ̇ ܡܛܠ ܒܦܬܟܪܝܗܘܢ̈ ܘܐܬܛܘܫܬ . ܘܙܢܝܘܬܗ̇ ܕܒܡܨܪܝܢ ܠܐ ܫܒܩܬ :
P:Ezek [AB] ܕܐܢܐ ܡܠܠܬ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ . ܘܐܫܕܪ ܢܘܪܐ ܥܠ ܡܓܘܓ : ܘܥܠ ܡܛܠ ܕܐܪܥܐ : ܝܗܒܬܟ ܠܡܐܟܘܠܬܐ . ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܕܒܪܐ ܬܦܠ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܬܘܒ ܠܐ ܢܗܘܐ ܡܛܠ ܗܢܐ : ܠܝܘܡܬܐ̈ ܗܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܠܙܒܢܐ̈ ܪܚܝܩܐ̈ ܡܬܢܒܐ .
P:Ezek [AB] ܕܢܚܪܒܘܢ ܘܢܨܕܘܢ ܡܕܒܚܝܟܘܢ̈ : ܘܢܬܬܒܪܘܢ ܘܢܬܒܛܠܘܢ ܡܛܠ . ܘܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܟܠܗ ܝܬܒܟܘܢ ܢܚܪܒܢ̈ : ܘܦܪܟܐ̈ ܢܨܕܝܢ̈ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܫܡܥܘ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܛܘܪܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ ܕܥܡܡܐ̈ : ܘܢܦܠܬܘܢ ܒܡܡܠܠܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܘܒܪܢܝܐ ܕܥܡܡܐ̈ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܚܪܝܒܝܟܘܢ̈ ܕܐܪܡܝܬܘܢ ܡܛܠ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ : ܘܡܠܝܬܘܢ ܫܘܩܝܗ̇̈ ܚܪܝܒܐ̈ .
P:Ezek [AB] ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܐ ܕܥܒܕܘ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܒܢܝ̈ ܥܡܟ ܕܪܢܝܢ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ : ܡܐ ܕܥܒܕܬܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܠܚܒܠܐ ܘܠܬܡܗܐ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܡܪ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܠܐ ܡܛܠ : ܕܛܘܫܘܗܝ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܙܠܘ ܠܘܬܗܘܢ .
P:Ezek [AB] ܕܐܚܘܕ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܠܒܗܘܢ : ܕܦܪܩܘ ܡܢܝ ܒܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܢܒܝܐ : ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܗܘܐ ܠܗ ܣܗܕܐ ܒܗܝܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܕܚܠܬܗ̈ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܬܢܒܐ ܘܐܡܪ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܡܛܠ ܐܚܢ : ܘܐܡܪ ܕܪܡܬܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܡ ܕܝܠܢ ܐܢܝܢ ܝܘܪܬܢܐ .
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ : ܘܢܕܥܘܢ ܕܢܒܝܐ ܐܢܬ ܒܝܢܬܗܘܢ . ܡܛܠ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ . ܟܒܪ ܢܫܡܥܘܢ ܘܢܙܘܥܘܢ :
P:Ezek [AB] ܕܓܝܪܬܐ̈ ܐܢܝܢ : ܘܕܡܐ ܐܝܬ ܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܛܠ ܐܢܝܢ : ܕܝܢܐ ܕܓܝܪܬܐ̈ : ܘܕܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܫܕܢ̈ ܕܡܐ :
P:Ezek [AB] ܫܡܝ : ܕܠܐ ܢܬܛܘܫ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܦܩܬ ܐܢܘܢ ܠܥܢܝܗܘܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܫܘܕ ܚܡܬܝ : ܘܐܫܡܠܐ ܥܠܝܗܘܢ ܪܘܓܙܝ ܒܡܕܒܪܐ . ܘܚܣܬ
P:Ezek [AB] ܕܒܛܘܪܐ ܕܩܘܕܫܝ : ܒܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܛܠ ܠܐ ܬܛܘܫܘܢ ܫܡܐ ܕܩܘܕܫܝ : ܒܡܘܗܒܬܟܘܢ̈ ܘܒܦܬܟܪܝܟܘܢ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܐܘܪܚܬܟܝ̈ ܥܠܝܟܝ ܐܬܠ : ܘܛܢܦܘܬܟܝ ܒܓܘܟܝ ܬܗܘܐ : ܡܛܠ ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܟܝ . ܘܠܐ ܬܚܘܣ ܥܝܢܝ ܥܠܝܟܝ ܘܠܐ ܐܪܚܡ :
P:Ezek [AB] ܕܚܪܒܐ ܐܪܥܐ ܒܡܠܐܗ̇ : ܡܢ ܥܘܠܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ . ܡܛܠ : ܠܚܡܗܘܢ ܒܕܚܠܬܐ ܢܐܟܠܘܢ : ܘܡܝܗܘܢ̈ ܒܬܡܗܐ ܢܫܬܘܢ :
P:Ezek [AB] ܫܡܐ ܕܩܘܕܫܝ : ܕܛܘܫܬܘܢ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܙܠܬܘܢ ܠܘܬܗܘܢ . ܡܛܠ ܡܪܘܬܐ̈ : ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠܬܟܘܢ ܥܒܕ ܐܢܐ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܠܐ