simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܡܐ ܐܟܠܝܢ ܡܛܠ ܕܚܕ ܗܘܐ ܝܪܬ ܐܪܥܐ : ܚܢܢ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܚܢܢ ܠܐ ܝܪܬܝܢܢ ܠܗ̇ .
P:Ezek [AB] ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܐ ܕܥܒܕܘ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܒܢܝ̈ ܥܡܟ ܕܪܢܝܢ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ : ܡܐ ܕܥܒܕܬܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܠܚܒܠܐ ܘܠܬܡܗܐ :
P:Ezek [AB] ܕܕܓܠܘܬܐ ܒܦܘܡܗܘܢ : ܘܒܬܪ ܬܪܥܝܬܐ̈ ܗܘ ܕܠܒܗܘܢ ܐܙܠܝܢ . ܡܛܠ ܘܝܬܒܝܢ ܩܕܡܝܟ : ܘܫܡܥܝܢ ܦܬܓܡܝܟ̈ : ܘܠܐ ܥܒܕܝܢ ܠܗܘܢ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܫܡܥܘ ܪܥܘܬܐ̈ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ . ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܛܠ : ܘܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܬܒܕܪܬ ܥܢܝ̈ : ܘܠܝܬ ܕܬܒܥ ܐܦܠܐ ܕܡܟܢܫ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܪܥܘܬܐ̈ : ܫܡܥܘ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܛܠ ܠܥܢܝ̈ : ܐܠܐ ܪܥܘ ܪܥܘܬܐ̈ ܠܢܦܫܗܘܢ : ܘܠܥܢܝ̈ ܠܐ ܪܥܘ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܕܐܢ ܐܢܐ ܒܝܬ ܢܩܝܐ ܡܛܠ ܪܥܝ̈ ܕܘܫܐ ܕܪܓܠܝܟܘܢ̈ : ܘܐܫܬܝ ܡܝܐ̈ ܕܕܠܚ ܪܓܠܝܟܘܢ̈ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܕܠܕܡܐ ܐܥܒܕܟ : ܘܕܡܐ ܡܛܠ ܕܣܝܦܐ ܒܙܒܢܐ ܕܥܩܬܗܘܢ : ܘܒܙܒܢܐ ܕܥܘܠܐ ܕܩܨܗܘܢ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܕܐܥܒܕ ܠܟ ܐܝܟ ܪܘܓܙܟ : ܡܛܠ ܡܠܟܘܢ̈ ܕܝܠܝ ܐܢܝܢ : ܘܐܢܐ ܐܪܬ ܐܢܝܢ : ܘܡܪܝܐ ܬܡܢ ܗܘܐ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܬܢܒܐ ܘܐܡܪ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܡܛܠ ܐܚܢ : ܘܐܡܪ ܕܪܡܬܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܡ ܕܝܠܢ ܐܢܝܢ ܝܘܪܬܢܐ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܫܡܥܘ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܛܘܪܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ ܕܥܡܡܐ̈ : ܘܢܦܠܬܘܢ ܒܡܡܠܠܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܘܒܪܢܝܐ ܕܥܡܡܐ̈ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܒܢܘܪܐ ܕܛܢܢܝ ܡܠܠܬ ܥܠ ܫܪܟܐ ܡܛܠ ܘܗܘܝ̈ ܠܒܙܬܐ ܘܠܡܘܝܩܐ ܠܫܪܟܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܗܘܢ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܬܢܒܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܠܛܘܪܐ̈ ܘܠܪܡܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܠܒܗܘܢ ܨܥܪܘ ܢܦܫܬܐ̈ : ܕܢܫܒܘܢ ܐܢܝܢ ܘܢܒܙܘܢ ܐܢܝܢ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܐܢܐ ܐܪܝܡܬ ܐܝܕܝ ܥܠ ܡܛܠ ܐܢܐ ܡܠܠܬ ܒܛܢܢܝ ܘܒܚܡܬܝ : ܥܠ ܕܩܒܠܬܘܢ ܚܣܕܐ ܕܥܡܡܐ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܩܪܒܘ ܠܡܐܬܐ . ܘܗܐ ܡܬܦܢܐ ܐܢܐ ܥܠܝܟܘܢ : ܘܬܬܦܠܚܘܢ ܡܛܠ : ܥܘܦܝܟܘܢ ܬܬܠܘܢ : ܘܦܐܪܝܟܘܢ̈ ܬܪܒܘܢ ܠܥܡܝ ܐܝܣܪܐܝܠ :
P:Ezek [AB] ܕܡܐ ܕܐܫܕܘ ܒܐܪܥܐ : ܘܛܢܦܘܗ̇ ܒܦܬܟܪܝܗܘܢ̈ . ܘܒܕܪܬ ܡܛܠ : ܗܟܢܐ ܗܘܬ ܩܕܡܝ ܐܘܪܚܗܘܢ . ܘܐܫܕܬ ܪܘܓܙܝ ܥܠܝܗܘܢ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܡܪ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܠܐ ܡܛܠ : ܕܛܘܫܘܗܝ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܙܠܘ ܠܘܬܗܘܢ .
P:Ezek [AB] ܫܡܐ ܕܩܘܕܫܝ : ܕܛܘܫܬܘܢ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܙܠܬܘܢ ܠܘܬܗܘܢ . ܡܛܠ ܡܪܘܬܐ̈ : ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠܬܟܘܢ ܥܒܕ ܐܢܐ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܠܐ
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܬܢܒܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܦܬܚ ܡܛܠ : ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܝܒܫܘ ܓܪܡܝܢ̈ : ܘܐܒܕ ܣܒܪܢ : ܘܒܛܠܢ ܠܢ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܬܢܒܐ ܒܪܢܫܐ : ܘܐܡܪ ܠܓܘܓ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܡܛܠ ܘܕܗܒܐ : ܘܬܣܒ ܒܥܝܪܐ ܘܩܢܝܢܐ : ܘܬܕܒܪ ܕܒܪܬܐ ܪܒܬܐ .
P:Ezek [AB] ܕܐܢܐ ܡܠܠܬ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ . ܘܐܫܕܪ ܢܘܪܐ ܥܠ ܡܓܘܓ : ܘܥܠ ܡܛܠ ܕܐܪܥܐ : ܝܗܒܬܟ ܠܡܐܟܘܠܬܐ . ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܕܒܪܐ ܬܦܠ :