simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ezek [AB] ܕܚܙܘܐ ܠܐ ܢܗܦܘܟ ܥܠ ܟܠܗ ܩܢܝܢܗܘܢ : ܘܓܒܪܐ ܒܥܘܠܗ ܠܐ ܡܛܠ ܘܙܒܘܢܐ ܠܐ ܗܦܟ ܥܠ ܡܙܒܢܢܐ : ܘܬܘܒ ܠܝܬ ܚܝܐ̈ ܒܚܝܝܗܘܢ̈ :
P:Ezek [AB] ܕܪܘܓܙܝ ܥܠ ܟܠܗ ܩܢܝܢܗܘܢ . ܚܪܒܐ ܒܫܘܩܐ̈ : ܘܡܘܬܢܐ ܡܛܠ ܚܝܘܗܝ̈ . ܩܪܘ ܒܩܪܢܐ ܘܛܝܒܘ ܟܠ : ܘܠܝܬ ܕܐܙܠ ܠܩܪܒܐ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܥܒܕܬܗ ܡܣܠܝܐ . ܘܐܬܠܝܘܗܝ ܒܐܝܕܐ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܠܒܙܬܐ ܡܛܠ ܕܥܒܕܘ ܒܓܐܝܘܬܐ : ܠܨܠܡܐ̈ ܕܛܢܦܘܬܗܘܢ̈ ܘܕܕܚܠܬܗܘܢ̈ :
P:Ezek [AB] ܕܐܪܥܐ ܐܬܡܠܝܬ ܕܝܢܐ ܕܕܡܐ : ܘܡܕܝܢܬܐ ܐܬܡܠܝܬ ܥܘܠܐ . ܡܛܠ : ܘܢܥܠܘܢ ܒܗ̇ ܬܪܘܥܐ̈ ܘܢܛܘܫܘܢܗ̇ . ܘܢܥܒܪܘܢ ܒܠܒܢܐ̈ :
P:Ezek [AB] ܕܫܒܩܗ̇ ܡܪܝܐ ܠܐܪܥܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ : ܬܘܒ ܬܗܦܘܟ ܬܚܙܐ ܡܛܠ ܒܚܫܘܟܐ : ܐܢܫ ܒܬܘܢܗ ܟܣܝܐ : ܘܐܡܪܝܢ ܠܐ ܚܙܐ ܠܢ ܡܪܝܐ :
P:Ezek [AB] ܕܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܗܝܢ . ܘܢܦܩ ܫܘܒܚܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܡܛܠ ܗܘܘ ܟܪܘܒܐ̈ ܓܦܝܗܘܢ̈ : ܫܩܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܓܝܓܠܐ̈ ܥܡܗܘܢ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܚܪܝܒܝܟܘܢ̈ ܕܐܪܡܝܬܘܢ ܡܛܠ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ : ܘܡܠܝܬܘܢ ܫܘܩܝܗ̇̈ ܚܪܝܒܐ̈ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܕܚܘܩ ܐܢܘܢ ܒܥܡܡܐ̈ : ܡܛܠ : ܐܬܪܚܩܘ ܡܢ ܡܪܝܐ : ܠܢ ܗܘ ܓܝܪ ܐܬܝܗܒܬ ܐܪܥܐ ܠܝܪܬܘܬܐ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܟܢܫܟܘܢ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ : ܡܛܠ : ܘܐܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܩܕܫܐ ܙܥܘܪܐ ܒܐܪܥܬܐ̈ ܕܐܙܠܘ ܠܗܝܢ .
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܥܒܕ ܠܟ ܡܐܢܐ̈ ܡܛܠ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܚܙܝܢ : ܘܐܕܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܫܡܥܝܢ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܘܐܦܩ ܡܐܢܝܟ̈ ܐܝܟ ܡܐܢܐ̈ ܡܛܠ ܒܐܝܡܡܐ ܠܥܢܝܗܘܢ : ܡܢ ܐܬܪܟ ܠܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ ܕܢܚܙܘܢ :
P:Ezek [AB] ܕܐܬܐ ܝܗܒܬܟ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܥܒܕܬ ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܕܦܩܕܢܝ ܡܛܠ ܥܠ ܟܬܦܟ : ܘܦܘܩ ܒܥܡܛܢܐ : ܘܟܣܐ ܐܦܝܟ̈ ܘܠܐ ܬܚܙܐ ܠܐܪܥܐ :
P:Ezek [AB] ܕܚܪܒܐ ܐܪܥܐ ܒܡܠܐܗ̇ : ܡܢ ܥܘܠܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ . ܡܛܠ : ܠܚܡܗܘܢ ܒܕܚܠܬܐ ܢܐܟܠܘܢ : ܘܡܝܗܘܢ̈ ܒܬܡܗܐ ܢܫܬܘܢ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܡܒܛܠ ܐܢܐ ܠܗ ܡܛܠ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪܝܢ ܢܓܪܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ : ܘܢܐܒܕ ܟܠܗ ܚܙܘܐ .
P:Ezek [AB] ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܡܪܬ : ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܡܠܬܐ ܘܥܒܕ ܐܢܐ ܠܗ̇ : ܡܛܠ ܟܠ ܚܙܘܐ ܕܓܠܐ : ܘܩܨܡܐ ܕܦܠܓܘܬܐ ܒܝܢܬ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܬܘܒ ܠܐ ܢܗܘܐ ܡܛܠ ܗܢܐ : ܠܝܘܡܬܐ̈ ܗܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܠܙܒܢܐ̈ ܪܚܝܩܐ̈ ܡܬܢܒܐ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܚܙܝܬܘܢ ܣܪܝܩܘܬܐ ܡܛܠ ܐܡܪܬܘܢ : ܘܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܐܢܐ ܠܐ ܐܡܪܬ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܫܒ ܪܘܚܐ ܕܥܠܥܠܐ ܒܚܡܬܝ : ܡܛܠ ܘܬܦܠ ܐܣܬܐ : ܘܢܬܐܡܪ ܠܟܘܢ : ܐܝܟܘ ܛܪܝܐ ܕܛܪܝܬܘܢ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܐܢܐ ܥܠ ܒܣܕܘܬܟܝܢ̈ ܡܛܠ ܚܝܒܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܡܐܚܐ : ܘܟܕܒܬܝܢ̈ ܠܥܡܐ ܕܫܡܥ ܟܕܒܘܬܐ .
P:Ezek [AB] ܕܐܚܘܕ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܠܒܗܘܢ : ܕܦܪܩܘ ܡܢܝ ܒܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܢܒܝܐ : ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܗܘܐ ܠܗ ܣܗܕܐ ܒܗܝܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܕܚܠܬܗ̈ .