simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ezek [AB] ܗܘܝ̈ ܥܡܗܝܢ : ܡܛܠ ܕܪܘܚܐ ܚܝܬܐ ܐܝܬ
P:Ezek [AB] ܓܝܓܠܐ̈ ܥܡܗܝܢ . ܡܛܠ ܕܪܘܚܐ ܚܝܬܐ ܐܝܬ
P:Ezek [AB] ܢܫܡܥܘܢ ܘܢܙܘܥܘܢ : ܡܛܠ ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ
P:Ezek [AB] ܘܡܣܠܝܢ ܠܟ : ܡܛܠ ܕܒܝܢܬ ܥܩܪܒܐ̈ ܥܡܪ
P:Ezek [AB] ܠܐ ܬܙܘܥ : ܡܛܠ ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ
P:Ezek [AB] ܢܫܡܥܘܢ ܘܢܙܘܥܘܢ : ܡܛܠ ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ
P:Ezek [AB] ܦܬܓܡܝ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܥܠ
P:Ezek [AB] ܫܡܥܝܢ ܠܟ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܨܒܝܢ ܠܡܫܡܥܢܝ
P:Ezek [AB] ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ
P:Ezek [AB] ܓܒܪܐ ܡܟܣܢܐ : ܡܛܠ ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ
P:Ezek [AB] : ܢܙܘܥ : ܡܛܠ ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ
P:Ezek [AB] ܕܚܕܝܪܢ̈ ܠܗ̇ : ܡܛܠ ܕܕܝܢܝ̈ ܐܣܠܝܘ :
P:Ezek [AB] ܗܠܟܘ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Ezek [AB] ܠܟܘܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Ezek [AB] ܬܘܒ ܐܟܘܬܗ : ܡܛܠ ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܟܝ .
P:Ezek [AB] ܛܢܦܘܬܟܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܒܗܐ̈ ܢܐܟܠܘܢ
P:Ezek [AB] ܪܘܚ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܝ ܐܢܐ
P:Ezek [AB] ܘܦܪܟܐ̈ ܢܨܕܝܢ̈ : ܡܛܠ ܕܢܚܪܒܘܢ ܘܢܨܕܘܢ ܡܕܒܚܝܟܘܢ̈
P:Ezek [AB] ܘܠܐ ܐܪܚܡ : ܡܛܠ ܕܐܘܪܚܬܟܝ̈ ܥܠܝܟܝ ܐܬܠ
P:Ezek [AB] ܬܟܪܐ ܠܗ : ܡܛܠ ܕܪܘܓܙܐ ܥܠ ܟܠܗ