simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ezek [AB] ܕܪܘܚܐ ܚܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܓܝܓܠܐ̈ . ܘܡܐ ܕܐܙܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܗܘܬ ܪܘܚܐ ܐܙܠܢ̈ ܗܘܝ̈ : ܘܓܝܓܠܐ̈ ܫܩܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܥܡܗܝܢ :
P:Ezek [AB] ܕܪܘܚܐ ܚܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܓܝܓܠܐ̈ . ܘܡܬܝܚ ܠܥܠ ܡܢ ܪܝܫܐ ܡܛܠ ܕܫܩܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ : ܫܩܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܓܝܓܠܐ̈ ܥܡܗܝܢ .
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ : ܘܢܕܥܘܢ ܕܢܒܝܐ ܐܢܬ ܒܝܢܬܗܘܢ . ܡܛܠ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ . ܟܒܪ ܢܫܡܥܘܢ ܘܢܙܘܥܘܢ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܢܬ ܥܩܪܒܐ̈ ܥܡܪ ܐܢܬ : ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ : ܘܡܢ ܡܛܠ ܡܢܗܘܢ : ܘܡܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܬܙܘܥ : ܕܣܪܒܝܢ ܘܡܣܠܝܢ ܠܟ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܐܠܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܝ̈ : ܟܒܪ ܡܛܠ ܥܡܪ ܐܢܬ : ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ : ܘܡܢ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܬܙܘܥ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܫܡܥ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܝ̈ : ܟܒܪ ܢܫܡܥܘܢ ܘܢܙܘܥܘܢ :
P:Ezek [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܥܡܐ ܥܡܝܩ ܡܡܠܠܐ ܘܠܥܓ ܠܫܢܐ ܫܕܪܬܟ : ܥܠ ܕܒܝܬ ܡܛܠ ܥܘܠ ܠܫܒܝܬܐ ܠܘܬ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܝ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܠܐ ܨܒܝܢ ܠܡܫܡܥܢܝ . ܕܟܠܗ ܓܝܪ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܥܫܝܢ ܒܝܬ ܡܛܠ ܫܕܪܬܟ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܠܟ . ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܝܢ ܠܐ ܫܡܥܝܢ ܠܟ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ : ܒܪܢܫܐ : ܟܠ ܦܬܓܡܝ̈ ܡܛܠ ܒܝܬ ܥܝܢܝܟ̈ : ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢܗܘܢ : ܘܠܐ ܬܙܘܥ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܘܡܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ ܥܡܟ : ܦܬܚ ܐܢܐ ܡܛܠ ܐܕܒܩ ܠܫܡܝ̈ ܚܟܟ : ܘܬܚܪܫ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܓܒܪܐ ܡܟܣܢܐ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܣܒ ܠܟ ܠܒܬܐ ܡܛܠ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܕܫܡܥ ܢܫܡܥ : ܘܕܙܐܥ : ܢܙܘܥ :
P:Ezek [AB] ܕܕܝܢܝ̈ ܐܣܠܝܘ : ܘܒܦܘܩܕܢܝ̈ ܠܐ ܗܠܟܘ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ : ܘܦܘܩܕܢܝ̈ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܚܕܝܪܢ̈ ܠܗ̇ :
P:Ezek [AB] ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܐܬܚܫܒܬܘܢ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܛܠ ܠܗ̇ : ܡܛܠ ܕܕܝܢܝ̈ ܐܣܠܝܘ : ܘܒܦܘܩܕܢܝ̈ ܠܐ ܗܠܟܘ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܐܢܐ ܥܠܝܟܝ : ܘܐܥܒܕ ܡܛܠ ܠܐ ܥܒܕܬܘܢ : ܘܥܒܕܬܘܢ ܕܝܢܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܟܘܢ .
P:Ezek [AB] ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܟܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܒܗܐ̈ ܢܐܟܠܘܢ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ . ܘܐܥܒܕ ܒܟܝ ܡܕܡ ܕܠܐ ܥܒܕܬ : ܘܡܕܡ ܕܠܐ ܐܥܒܕ ܬܘܒ ܐܟܘܬܗ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܒܗܐ̈ ܢܐܟܠܘܢ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܒܓܘܟܝ : ܘܒܢܝܐ̈ ܢܐܟܠܘܢ ܡܛܠ ܥܒܕܬ : ܘܡܕܡ ܕܠܐ ܐܥܒܕ ܬܘܒ ܐܟܘܬܗ : ܡܛܠ ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܟܝ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܛܢܦܬܝ ܡܩܕܫܝ ܒܟܠ ܡܛܠ ܒܟܝ ܕܝܢܐ̈ : ܘܐܕܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܚܪܝܢ ܒܓܘܟܝ ܠܟܠ ܪܘܚ .
P:Ezek [AB] ܕܢܚܪܒܘܢ ܘܢܨܕܘܢ ܡܕܒܚܝܟܘܢ̈ : ܘܢܬܬܒܪܘܢ ܘܢܬܒܛܠܘܢ ܡܛܠ . ܘܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܟܠܗ ܝܬܒܟܘܢ ܢܚܪܒܢ̈ : ܘܦܪܟܐ̈ ܢܨܕܝܢ̈ :
P:Ezek [AB] ܕܐܘܪܚܬܟܝ̈ ܥܠܝܟܝ ܐܬܠ : ܘܛܢܦܘܬܟܝ ܒܓܘܟܝ ܬܗܘܐ : ܡܛܠ ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܟܝ . ܘܠܐ ܬܚܘܣ ܥܝܢܝ ܥܠܝܟܝ ܘܠܐ ܐܪܚܡ :
P:Ezek [AB] ܕܪܘܓܙܐ ܥܠ ܟܠܗ ܩܢܝܢܗܘܢ . ܘܙܒܘܢܐ ܠܐ ܗܦܟ ܥܠ ܡܙܒܢܢܐ : ܡܛܠ ܙܒܢܐ ܘܩܪܒ ܝܘܡܐ : ܕܩܢܐ ܠܐ ܢܚܕܐ : ܘܕܡܙܒܢ ܠܐ ܬܟܪܐ ܠܗ :
P:Ezek [AB] ܕܚܙܘܐ ܠܐ ܢܗܦܘܟ ܥܠ ܟܠܗ ܩܢܝܢܗܘܢ : ܘܓܒܪܐ ܒܥܘܠܗ ܠܐ ܡܛܠ ܘܙܒܘܢܐ ܠܐ ܗܦܟ ܥܠ ܡܙܒܢܢܐ : ܘܬܘܒ ܠܝܬ ܚܝܐ̈ ܒܚܝܝܗܘܢ̈ :
P:Ezek [AB] ܕܪܘܓܙܝ ܥܠ ܟܠܗ ܩܢܝܢܗܘܢ . ܚܪܒܐ ܒܫܘܩܐ̈ : ܘܡܘܬܢܐ ܡܛܠ ܚܝܘܗܝ̈ . ܩܪܘ ܒܩܪܢܐ ܘܛܝܒܘ ܟܠ : ܘܠܝܬ ܕܐܙܠ ܠܩܪܒܐ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܥܒܕܬܗ ܡܣܠܝܐ . ܘܐܬܠܝܘܗܝ ܒܐܝܕܐ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܠܒܙܬܐ ܡܛܠ ܕܥܒܕܘ ܒܓܐܝܘܬܐ : ܠܨܠܡܐ̈ ܕܛܢܦܘܬܗܘܢ̈ ܘܕܕܚܠܬܗܘܢ̈ :
P:Ezek [AB] ܕܐܪܥܐ ܐܬܡܠܝܬ ܕܝܢܐ ܕܕܡܐ : ܘܡܕܝܢܬܐ ܐܬܡܠܝܬ ܥܘܠܐ . ܡܛܠ : ܘܢܥܠܘܢ ܒܗ̇ ܬܪܘܥܐ̈ ܘܢܛܘܫܘܢܗ̇ . ܘܢܥܒܪܘܢ ܒܠܒܢܐ̈ :
P:Ezek [AB] ܕܫܒܩܗ̇ ܡܪܝܐ ܠܐܪܥܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ : ܬܘܒ ܬܗܦܘܟ ܬܚܙܐ ܡܛܠ ܒܚܫܘܟܐ : ܐܢܫ ܒܬܘܢܗ ܟܣܝܐ : ܘܐܡܪܝܢ ܠܐ ܚܙܐ ܠܢ ܡܪܝܐ :
P:Ezek [AB] ܕܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܗܝܢ . ܘܢܦܩ ܫܘܒܚܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܡܛܠ ܗܘܘ ܟܪܘܒܐ̈ ܓܦܝܗܘܢ̈ : ܫܩܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܓܝܓܠܐ̈ ܥܡܗܘܢ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܚܪܝܒܝܟܘܢ̈ ܕܐܪܡܝܬܘܢ ܡܛܠ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ : ܘܡܠܝܬܘܢ ܫܘܩܝܗ̇̈ ܚܪܝܒܐ̈ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܕܚܘܩ ܐܢܘܢ ܒܥܡܡܐ̈ : ܡܛܠ : ܐܬܪܚܩܘ ܡܢ ܡܪܝܐ : ܠܢ ܗܘ ܓܝܪ ܐܬܝܗܒܬ ܐܪܥܐ ܠܝܪܬܘܬܐ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܟܢܫܟܘܢ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ : ܡܛܠ : ܘܐܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܩܕܫܐ ܙܥܘܪܐ ܒܐܪܥܬܐ̈ ܕܐܙܠܘ ܠܗܝܢ .
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܥܒܕ ܠܟ ܡܐܢܐ̈ ܡܛܠ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܚܙܝܢ : ܘܐܕܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܫܡܥܝܢ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܘܐܦܩ ܡܐܢܝܟ̈ ܐܝܟ ܡܐܢܐ̈ ܡܛܠ ܒܐܝܡܡܐ ܠܥܢܝܗܘܢ : ܡܢ ܐܬܪܟ ܠܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ ܕܢܚܙܘܢ :
P:Ezek [AB] ܕܐܬܐ ܝܗܒܬܟ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܥܒܕܬ ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܕܦܩܕܢܝ ܡܛܠ ܥܠ ܟܬܦܟ : ܘܦܘܩ ܒܥܡܛܢܐ : ܘܟܣܐ ܐܦܝܟ̈ ܘܠܐ ܬܚܙܐ ܠܐܪܥܐ :
P:Ezek [AB] ܕܚܪܒܐ ܐܪܥܐ ܒܡܠܐܗ̇ : ܡܢ ܥܘܠܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ . ܡܛܠ : ܠܚܡܗܘܢ ܒܕܚܠܬܐ ܢܐܟܠܘܢ : ܘܡܝܗܘܢ̈ ܒܬܡܗܐ ܢܫܬܘܢ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܡܒܛܠ ܐܢܐ ܠܗ ܡܛܠ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪܝܢ ܢܓܪܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ : ܘܢܐܒܕ ܟܠܗ ܚܙܘܐ .
P:Ezek [AB] ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܡܪܬ : ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܡܠܬܐ ܘܥܒܕ ܐܢܐ ܠܗ̇ : ܡܛܠ ܟܠ ܚܙܘܐ ܕܓܠܐ : ܘܩܨܡܐ ܕܦܠܓܘܬܐ ܒܝܢܬ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܬܘܒ ܠܐ ܢܗܘܐ ܡܛܠ ܗܢܐ : ܠܝܘܡܬܐ̈ ܗܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܠܙܒܢܐ̈ ܪܚܝܩܐ̈ ܡܬܢܒܐ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܚܙܝܬܘܢ ܣܪܝܩܘܬܐ ܡܛܠ ܐܡܪܬܘܢ : ܘܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܐܢܐ ܠܐ ܐܡܪܬ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܫܒ ܪܘܚܐ ܕܥܠܥܠܐ ܒܚܡܬܝ : ܡܛܠ ܘܬܦܠ ܐܣܬܐ : ܘܢܬܐܡܪ ܠܟܘܢ : ܐܝܟܘ ܛܪܝܐ ܕܛܪܝܬܘܢ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܐܢܐ ܥܠ ܒܣܕܘܬܟܝܢ̈ ܡܛܠ ܚܝܒܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܡܐܚܐ : ܘܟܕܒܬܝܢ̈ ܠܥܡܐ ܕܫܡܥ ܟܕܒܘܬܐ .
P:Ezek [AB] ܕܐܚܘܕ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܠܒܗܘܢ : ܕܦܪܩܘ ܡܢܝ ܒܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܢܒܝܐ : ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܗܘܐ ܠܗ ܣܗܕܐ ܒܗܝܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܕܚܠܬܗ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܓܒܪܐ ܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܦܢܝܢ ܠܘܬܝ ܕܥܡܪܝܢ ܡܛܠ ܕܚܠܬܟܘܢ̈ : ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܟܘܢ ܐܦܢܘ ܐܦܝܟܘܢ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܪܒܥܐ ܕܝܢܝܢ̈ ܒܝܫܝܢ̈ ܫܕܪܬ ܡܛܠ ܢܦܨܘܢ : ܐܠܐ ܗܢܘܢ ܒܙܕܝܩܘܬܗܘܢ ܢܦܨܘܢ ܢܦܫܗܘܢ . ܨܚ ܙ
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܝܟ ܕܝܗܒܬ ܩܝܣܐ ܕܓܦܬܐ ܡܢ ܡܛܠ : ܗܫܐ ܕܐܟܠܬܗ̇ ܢܘܪܐ ܘܚܪܒܬ : ܐܝܟܢܐ ܐܙܠܐ ܠܥܒܕܐ .
P:Ezek [AB] ܟܠܝܠܐ ܕܫܘܒܚܝ ܕܣܡܬ ܥܠܝܟܝ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ . ܡܛܠ ܛܒ ܘܐܨܠܚܬܝ ܒܡܠܟܘܬܐ̈ . ܘܢܦܩ ܫܡܐ ܠܫܘܦܪܟܝ ܒܥܡܡܐ̈ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܙܢܝܬܐ ܫܡܥܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܡܛܠ : ܒܗܝ ܕܝܗܒܐ ܗܘܝܬܝ ܐܓܪܐ : ܘܐܓܪܐ ܠܐ ܝܗܒܘ ܠܟܝ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܐ ܡܟܢܫ ܐܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܪܚܡܝܟܝ̈ ܕܨܒܝܬܝ ܒܗܘܢ : ܘܠܟܠ ܡܛܠ ܟܠܗܘܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܛܢܦܘܬܟܝ : ܘܕܡܐ ܕܒܢܝܟܝ̈ ܝܗܒܬܝ ܠܗܘܢ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܒܕ ܐܢܐ ܠܟܝ ܐܝܟ ܕܥܒܕܬܝ : ܡܛܠ ܘܛܢܦܘܬܟܝ̈ ܐܢܬܝ ܫܩܠܬܝ ܐܢܘܢ : ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܬܬܕܟܪܝܢ ܘܬܒܗܬܝܢ : ܘܬܘܒ ܠܐ ܬܦܬܚܝܢ ܦܘܡܟܝ ܡܢ ܡܛܠ . ܘܐܩܝܡ ܐܢܐ ܩܝܡܝ ܥܡܟܝ : ܘܬܕܥܝܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ .
P:Ezek [AB] ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ . ܚܝ ܐܢܐ : ܥܠ ܕܫܛ ܡܘܡܬܝ̈ : ܡܛܠ ܩܝܡܐ : ܢܫܠܡ ܐܝܕܗ ܘܠܐ ܢܬܦܨܐ : ܥܠ ܕܥܒܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ .
P:Ezek [AB] ܕܟܠܗܝܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܝܠܝ ܐܢܝܢ : ܢܦܫܐ ܕܐܒܐ ܘܢܦܫܐ ܕܒܪܐ ܡܛܠ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܢ ܢܗܘܐ ܬܘܒ ܕܡܡܬܠ ܡܬܠܐ ܗܢܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ezek [AB] ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܥܒܕ : ܐܠܐ ܡܡܬ ܢܡܘܬ : ܘܕܡܗ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ . ܘܒܪܒܝܬܐ ܢܘܙܦ : ܘܒܩܨܨܐ ܢܣܒ : ܕܠܡܐ ܚܝܐ ܠܐ ܢܐܚܐ :
P:Ezek [AB] ܕܥܒܕ ܒܪܐ ܕܝܢܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ : ܘܢܛܪ ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܝ̈ : ܡܛܠ ܐܡܪܝܢ ܐܝܟܘ ܠܐ ܡܬܦܪܥ ܒܪܐ ܚܛܗܐ̈ ܕܐܒܘܗܝ : ܐܡܪ ܠܗܘܢ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܢܫ ܐܝܟ ܐܘܪܚܬܗ̈ ܐܕܘܢܟܘܢ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܛܠ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܠܐ ܐܘܪܚܬܟܘܢ̈ ܗܘ ܕܝܠܟܘܢ ܠܐ ܫܦܝܪܢ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܠܐ ܨܒܐ ܐܢܐ ܒܡܘܬܗ ܕܡܝܬܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܠܐ ܬܘܒܘ ܡܛܠ ܠܒܐ ܚܕܬܐ : ܘܪܘܚܐ ܚܕܬܐ : ܘܠܐ ܬܡܘܬܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ezek [AB] ܫܡܝ ܕܠܐ ܢܬܛܘܫ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ : ܕܐܬܓܠܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܠܥܢܝܗܘܢ ܡܛܠ ܥܠܝܗܘܢ : ܘܐܫܡܠܐ ܪܘܓܙܝ ܒܗܘܢ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܘܚܣܬ
P:Ezek [AB] ܫܡܝ : ܕܠܐ ܢܬܛܘܫ ܠܥܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܦܩܬ ܐܢܘܢ ܠܥܢܝܗܘܢ . ܐܦ ܡܛܠ ܕܐܫܘܕ ܪܘܓܙܝ ܥܠܝܗܘܢ ܒܡܕܒܪܐ ܘܐܘܒܕ ܐܢܘܢ . ܘܚܣܬ
P:Ezek [AB] ܫܡܝ : ܕܠܐ ܢܬܛܘܫ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܦܩܬ ܐܢܘܢ ܠܥܢܝܗܘܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܫܘܕ ܚܡܬܝ : ܘܐܫܡܠܐ ܥܠܝܗܘܢ ܪܘܓܙܝ ܒܡܕܒܪܐ . ܘܚܣܬ
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܒܪܢܫܐ : ܡܠܠ ܥܡ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܛܠ ܒܘܟܪܐ̈ : ܘܐܘܒܕ ܐܢܘܢ : ܘܢܕܥܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ : ܒܪܢܫܐ : ܐܡܪ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܛܠ ܕܐܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܬܡܢ : ܘܐܬܩܪܝ ܫܡܗ̇ ܦܪܟܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ .
P:Ezek [AB] ܕܒܛܘܪܐ ܕܩܘܕܫܝ : ܒܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܛܠ ܠܐ ܬܛܘܫܘܢ ܫܡܐ ܕܩܘܕܫܝ : ܒܡܘܗܒܬܟܘܢ̈ ܘܒܦܬܟܪܝܟܘܢ̈ .
P:Ezek [AB] ܫܡܝ : ܘܠܐ ܐܝܟ ܐܘܪܚܬܟܘܢ̈ ܒܝܫܬܐ̈ : ܘܠܐ ܐܝܟ ܨܢܥܬܟܘܢ̈ ܡܛܠ ܕܥܒܕܬܘܢ . ܘܬܕܥܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ : ܕܚܣܬ ܥܠܝܟܘܢ
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܬܦܘܩ ܣܦܣܪܝ ܡܢ ܚܠܬܗ̇ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ : ܡܢ ܬܝܡܢܐ ܘܥܕܡܐ ܡܛܠ ܡܢܟܝ ܙܕܝܩܐ ܘܚܛܝܐ . ܘܥܠ ܕܐܘܒܕܬ ܡܢܟܝ ܙܕܝܩܐ ܘܚܛܝܐ :
P:Ezek [AB] ܕܗܘ ܗܘܐ ܥܠ ܥܡܝ : ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܩܘܫ ܡܛܠ : ܕܢܫܠܡܝܘܗܝ ܒܐܝܕܐ ܕܩܛܘܠܐ̈ . ܓܥܝ ܘܐܝܠܠ ܒܪܢܫܐ :
P:Ezek [AB] ܕܐܙܕܕܩܬ ܗܕܐ : ܘܐܢ ܫܪܒܬܐ ܐܣܬܠܝܬ : ܠܐ ܬܗܘܐ : ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܥܠ ܥܡܝ : ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܩܘܫ ܟܦܐ
P:Ezek [AB] ܕܩܡ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܥܠ ܪܝܫ ܐܘܪܚܐ ܕܦܠܫܬ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܠܡܩܨܡ ܡܛܠ ܥܠ ܪܒܬ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ : ܘܥܠ ܝܗܘܕܐ ܘܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܥܫܝܢܬܐ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܐܬܕܟܪܬܘܢ ܥܘܠܟܘܢ ܡܛܠ ܣܪܝܩܐ ܠܘܩܒܠ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ : ܘܗܘ ܢܬܕܟܪ ܥܘܠܐ ܘܢܬܬܚܕ .
P:Ezek [AB] ܕܐܢܐ ܡܪܝܐ ܡܠܠܬ .   ܘܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܠܡܐܡܪ . ܡܛܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܢܘܪܐ : ܘܕܡܟ ܢܗܘܐ ܒܓܘ ܐܪܥܐ : ܘܠܐ ܬܬܕܟܪ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܝܗܒܬܟܝ ܚܣܕܐ ܠܥܡܡܐ̈ : ܘܡܘܝܩܐ ܠܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ . ܡܛܠ ܐܬܛܡܐܬܝ : ܩܪܒܘ ܝܘܡܝܟܝ̈ ܘܡܛܝ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܟܝ̈ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܐܬܚܠܛܬܘܢ ܟܠܟܘܢ : ܗܐ ܡܛܠ : ܘܐܝܟ ܦܪܙܠܐ : ܘܐܝܟ ܐܒܪܐ ܒܓܘ ܟܘܪܐ ܕܚܠܝܛܝܢ ܒܣܐܡܐ .
P:Ezek [AB] ܕܠܗ̇ ܨܥܪܘ ܒܛܠܝܘܬܗ̇ : ܘܗܢܘܢ ܒܬܠܘܗ̇ : ܘܐܪܡܝܘ ܥܠܝܗ̇ ܡܛܠ ܒܦܬܟܪܝܗܘܢ̈ ܘܐܬܛܘܫܬ . ܘܙܢܝܘܬܗ̇ ܕܒܡܨܪܝܢ ܠܐ ܫܒܩܬ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܐ ܐܫܠܡܬܗ̇ ܒܐܝܕܐ ܕܪܚܡܝܗ̇̈ : ܒܐܝܕܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܬܘܪ ܡܛܠ : ܘܗܢܘܢ ܒܬܠܘܗ̇ : ܘܐܪܡܝܘ ܥܠܝܗ̇ ܙܢܝܘܬܗܘܢ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܗܠܝܒܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܡܥܝܪ ܐܢܐ ܡܛܠ : ܟܕ ܐܬܒܬܠܬܝ ܒܡܨܪܝܢ : ܘܐܬܡܪܣܘ ܬܕܝ̈ ܛܠܝܘܬܟܝ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܡܫܠܡ ܐܢܐ ܠܟܝ ܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܬܪܝܡܝܢ ܥܝܢܝܟܝ̈ ܥܠܝܗܘܢ : ܘܠܡܨܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܬܬܕܟܪܝܢ .
P:Ezek [AB] ܕܐܢܐ ܡܠܠܬ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܛܠ ܬܫܬܝܢܗ ܘܬܡܨܝܢܗ . ܘܣܥܪܟܝ ܬܓܙܝܢ : ܘܬܕܝܟܝ̈ ܬܩܛܥܝܢ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܛܥܝܬܝܢܝ ܘܐܫܬܕܝܬܝ ܡܛܠ : ܘܬܕܝܟܝ̈ ܬܩܛܥܝܢ : ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܡܠܠܬ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܓܝܪܬܐ̈ ܐܢܝܢ : ܘܕܡܐ ܐܝܬ ܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܛܠ ܐܢܝܢ : ܕܝܢܐ ܕܓܝܪܬܐ̈ : ܘܕܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܫܕܢ̈ ܕܡܐ :
P:Ezek [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܣܩ ܥܠܝܗܝܢ ܟܢܘܫܝܐ : ܘܗܒ ܡܛܠ ܕܡܐ : ܡܛܠ ܕܓܝܪܬܐ̈ ܐܢܝܢ : ܘܕܡܐ ܐܝܬ ܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕܕܡܐ ܕܩܕܣܐ ܬܦܐ ܡܛܠ ܘܓܪܡܐ̈ ܬܚܝܬ ܩܕܣܐ ܫܓܘܪ ܐܢܘܢ : ܘܐܘܩܕ ܐܢܘܢ ܬܚܘܬܘܗܝ .
P:Ezek [AB] ܕܕܡܗ̇ ܒܓܘܗ̇ ܗܘܐ : ܘܥܠ ܟܐܦܐ ܣܡܬܗ : ܘܠܐ ܐܫܕܬܗ ܒܐܪܥܐ ܡܛܠ ܠܐ ܢܦܩ ܡܢܗ̇ : ܗܕܡ ܗܕܡ ܦܘܣܩܘܗ̇ : ܘܦܣܐ ܠܐ ܢܦܠ ܥܠܝܗ̇ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕܕܡܐ : ܐܢܐ ܐܘܪܒ ܡܛܠ ܠܦܘܪܥܢܘܬܐ : ܝܗܒܬ ܕܡܗ̇ ܥܠ ܟܐܦܐ ܫܥܝܥܬܐ ܕܠܐ ܢܬܟܣܐ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟܝ ܠܒܢܝ̈ ܡܕܢܚܐ ܠܝܘܪܬܢܐ : ܘܢܥܡܪ ܒܟܝ ܡܛܠ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܕܚܪܒܬ : ܘܥܠ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܕܐܙܠܘ ܒܫܒܝܬܐ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܐܢܐ ܡܪܝܡ ܐܢܐ ܐܝܕܝ ܡܛܠ ܒܪܓܠܝܟܝ̈ : ܘܚܕܝܬܝ ܒܢܦܫܟܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܐ ܡܪܬܥ ܐܢܐ ܟܬܦܗ ܕܡܘܐܒ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ : ܡܢ ܡܕܝܢܬܗ̈ ܡܛܠ : ܥܠ ܕܐܡܪ ܡܘܐܒ ܘܣܥܝܪ : ܗܐ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܐܢܐ ܡܪܝܡ ܐܢܐ ܐܝܕܝ ܥܠ ܡܛܠ ܐܕܘܡ ܦܘܪܥܢܐ ܠܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܘܐܠܡ ܐܠܡܐ ܘܛܢ ܒܗܘܢ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܡܪܝܡ ܐܢܐ ܐܝܕܝ ܥܠ ܡܛܠ ܦܘܪܥܢܐ ܒܪܓܬܐ ܕܢܦܫܗܘܢ : ܕܢܚܒܠܘܢ ܪܚܡܘܬܐ ܕܥܠܡ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܐܢܐ ܥܠܝܟܝ ܨܘܪ : ܘܐܣܩ ܡܛܠ ܐܚܢ : ܐܬܬܒܪܘ ܬܪܥܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܘܦܢܘ ܠܘܬܝ : ܘܚܪܒܬ ܘܨܕܬ .
P:Ezek [AB] ܕܐܢܐ ܡܠܠܬ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܘܬܗܘܐ ܒܙܬܐ ܠܥܡܡܐ̈ . ܡܛܠ ܟܐܦܐ ܫܥܝܥܬܐ . ܘܒܝܬ ܡܫܛܚܐ̈ ܬܗܘܐ ܠܡܨܝܕܬܐ̈ ܒܓܘ ܝܡܐ :
P:Ezek [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܐܢܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܥܠ ܨܘܪ : ܡܛܠ ܕܒܕܒܪܐ ܒܚܪܒܐ ܢܬܩܛܠܢ̈ : ܘܢܕܥܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ .
P:Ezek [AB] ܕܐܢܐ ܡܠܠܬ : ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܟܐܦܐ ܫܥܝܥܬܐ : ܘܡܫܛܚܐ̈ ܕܡܨܝܕܬܐ̈ : ܘܬܘܒ ܠܐ ܬܬܒܢܝܢ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܚܫܒܬ ܠܒܟ ܐܝܟ ܠܒܐ ܡܛܠ ܘܕܬܐܓܘܪܬܟ ܐܣܓܝܬ ܥܘܬܪܟ : ܘܐܬܬܪܝܡ ܠܒܟ ܒܥܘܬܪܟ .
P:Ezek [AB] ܕܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܒܐܝܕܐ ܕܩܛܘܠܝܟ̈ : ܘܠܐ ܗܘܝܬ ܐܠܗܐ . ܒܐܝܕܐ ܡܛܠ ܒܠܒܐ ܕܝܡܡܐ̈ . ܕܠܡܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܩܕܡ ܩܛܘܠܝܟ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܢܐ :
P:Ezek [AB] ܕܐܢܐ ܡܠܠܬ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ . ܘܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܛܠ : ܘܠܐ ܗܘܝܬ ܐܠܗܐ . ܒܐܝܕܐ ܕܥܘܪܠܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܬܡܘܬ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܥܠܝܟ ܚܪܒܐ : ܡܛܠ : ܘܟܕ ܐܣܬܡܟܘ ܥܠܝܟ : ܐܬܬܒܪܬ ܘܐܪܥܠܬ ܚܨܝܗܘܢ̈ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܐ ܐܢܐ ܥܠܝܟ ܘܥܠ ܢܗܪܟ : ܘܐܬܠܝܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܡܛܠ ܐܢܐ ܡܪܝܐ : ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܕܕܝܠܝ ܗܘ ܢܗܪܐ : ܘܐܢܐ ܥܒܕܬܗ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܛܠ ܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܘܠܚܝܠܗ ܡܢ ܨܘܪ : ܥܠ ܫܘܥܒܕܐ ܕܫܥܒܕܗ̇ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܐܢܐ ܥܠ ܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܥܠܘܗܝ ܡܠܓܡܐ : ܘܠܐ ܢܬܥܨܒ ܘܠܐ ܢܬܚܠܡ : ܕܢܐܚܘܕ ܣܝܦܐ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܬܬܪܝܡܬ ܩܘܡܬܗ ܛܒ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢܐ̈ ܕܕܒܪܐ : ܡܛܠ ܢܨܒܬܗ : ܘܣܘܟܘܗܝ̈ ܐܪܡܝ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢܐ̈ ܕܕܒܪܐ .
P:Ezek [AB] ܕܗܘܘ ܥܩܪܘܗܝ̈ ܒܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܐܪܙܐ̈ ܠܐ ܥܒܪܘܗܝ ܡܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܫܦܝܪ ܗܘܐ ܒܪܒܘܬܗ ܘܒܣܘܓܐܐ ܕܣܘܟܘܗܝ̈ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܐܬܬܪܝܡ ܒܩܘܡܬܗ : ܡܛܠ : ܘܛܢܘ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢܐ̈ ܕܥܕܢ ܦܪܕܝܣܗ ܕܐܠܗܐ .
P:Ezek [AB] ܕܟܠܗܘܢ ܠܡܘܬܐ ܐܫܬܠܡܘ : ܒܐܪܥܐ ܬܚܬܝܬܐ : ܒܝܢܬ ܡܛܠ : ܘܠܐ ܢܩܘܡܘܢ ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܐܟܘܬܗܘܢ ܟܠ ܕܫܬܝܢ ܡܝܐ̈ :