simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ezek [AB] ܕܪܘܚܐ ܚܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܓܝܓܠܐ̈ . ܘܡܐ ܕܐܙܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܗܘܬ ܪܘܚܐ ܐܙܠܢ̈ ܗܘܝ̈ : ܘܓܝܓܠܐ̈ ܫܩܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܥܡܗܝܢ :
P:Ezek [AB] ܕܪܘܚܐ ܚܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܓܝܓܠܐ̈ . ܘܡܬܝܚ ܠܥܠ ܡܢ ܪܝܫܐ ܡܛܠ ܕܫܩܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ : ܫܩܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܓܝܓܠܐ̈ ܥܡܗܝܢ .
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ : ܘܢܕܥܘܢ ܕܢܒܝܐ ܐܢܬ ܒܝܢܬܗܘܢ . ܡܛܠ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ . ܟܒܪ ܢܫܡܥܘܢ ܘܢܙܘܥܘܢ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܢܬ ܥܩܪܒܐ̈ ܥܡܪ ܐܢܬ : ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ : ܘܡܢ ܡܛܠ ܡܢܗܘܢ : ܘܡܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܬܙܘܥ : ܕܣܪܒܝܢ ܘܡܣܠܝܢ ܠܟ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܐܠܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܝ̈ : ܟܒܪ ܡܛܠ ܥܡܪ ܐܢܬ : ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ : ܘܡܢ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܬܙܘܥ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܫܡܥ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܝ̈ : ܟܒܪ ܢܫܡܥܘܢ ܘܢܙܘܥܘܢ :
P:Ezek [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܥܡܐ ܥܡܝܩ ܡܡܠܠܐ ܘܠܥܓ ܠܫܢܐ ܫܕܪܬܟ : ܥܠ ܕܒܝܬ ܡܛܠ ܥܘܠ ܠܫܒܝܬܐ ܠܘܬ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܝ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܠܐ ܨܒܝܢ ܠܡܫܡܥܢܝ . ܕܟܠܗ ܓܝܪ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܥܫܝܢ ܒܝܬ ܡܛܠ ܫܕܪܬܟ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܠܟ . ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܝܢ ܠܐ ܫܡܥܝܢ ܠܟ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ : ܒܪܢܫܐ : ܟܠ ܦܬܓܡܝ̈ ܡܛܠ ܒܝܬ ܥܝܢܝܟ̈ : ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢܗܘܢ : ܘܠܐ ܬܙܘܥ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܘܡܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ ܥܡܟ : ܦܬܚ ܐܢܐ ܡܛܠ ܐܕܒܩ ܠܫܡܝ̈ ܚܟܟ : ܘܬܚܪܫ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܓܒܪܐ ܡܟܣܢܐ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܣܒ ܠܟ ܠܒܬܐ ܡܛܠ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܕܫܡܥ ܢܫܡܥ : ܘܕܙܐܥ : ܢܙܘܥ :
P:Ezek [AB] ܕܕܝܢܝ̈ ܐܣܠܝܘ : ܘܒܦܘܩܕܢܝ̈ ܠܐ ܗܠܟܘ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ : ܘܦܘܩܕܢܝ̈ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܚܕܝܪܢ̈ ܠܗ̇ :
P:Ezek [AB] ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܐܬܚܫܒܬܘܢ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܛܠ ܠܗ̇ : ܡܛܠ ܕܕܝܢܝ̈ ܐܣܠܝܘ : ܘܒܦܘܩܕܢܝ̈ ܠܐ ܗܠܟܘ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܐܢܐ ܥܠܝܟܝ : ܘܐܥܒܕ ܡܛܠ ܠܐ ܥܒܕܬܘܢ : ܘܥܒܕܬܘܢ ܕܝܢܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܟܘܢ .
P:Ezek [AB] ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܟܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܒܗܐ̈ ܢܐܟܠܘܢ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ . ܘܐܥܒܕ ܒܟܝ ܡܕܡ ܕܠܐ ܥܒܕܬ : ܘܡܕܡ ܕܠܐ ܐܥܒܕ ܬܘܒ ܐܟܘܬܗ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܒܗܐ̈ ܢܐܟܠܘܢ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܒܓܘܟܝ : ܘܒܢܝܐ̈ ܢܐܟܠܘܢ ܡܛܠ ܥܒܕܬ : ܘܡܕܡ ܕܠܐ ܐܥܒܕ ܬܘܒ ܐܟܘܬܗ : ܡܛܠ ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܟܝ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܛܢܦܬܝ ܡܩܕܫܝ ܒܟܠ ܡܛܠ ܒܟܝ ܕܝܢܐ̈ : ܘܐܕܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܚܪܝܢ ܒܓܘܟܝ ܠܟܠ ܪܘܚ .
P:Ezek [AB] ܕܢܚܪܒܘܢ ܘܢܨܕܘܢ ܡܕܒܚܝܟܘܢ̈ : ܘܢܬܬܒܪܘܢ ܘܢܬܒܛܠܘܢ ܡܛܠ . ܘܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܟܠܗ ܝܬܒܟܘܢ ܢܚܪܒܢ̈ : ܘܦܪܟܐ̈ ܢܨܕܝܢ̈ :
P:Ezek [AB] ܕܐܘܪܚܬܟܝ̈ ܥܠܝܟܝ ܐܬܠ : ܘܛܢܦܘܬܟܝ ܒܓܘܟܝ ܬܗܘܐ : ܡܛܠ ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܟܝ . ܘܠܐ ܬܚܘܣ ܥܝܢܝ ܥܠܝܟܝ ܘܠܐ ܐܪܚܡ :
P:Ezek [AB] ܕܪܘܓܙܐ ܥܠ ܟܠܗ ܩܢܝܢܗܘܢ . ܘܙܒܘܢܐ ܠܐ ܗܦܟ ܥܠ ܡܙܒܢܢܐ : ܡܛܠ ܙܒܢܐ ܘܩܪܒ ܝܘܡܐ : ܕܩܢܐ ܠܐ ܢܚܕܐ : ܘܕܡܙܒܢ ܠܐ ܬܟܪܐ ܠܗ :