simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܒܢܘܪܐ ܕܛܢܢܝ ܡܠܠܬ ܥܠ ܫܪܟܐ ܡܛܠ ܘܗܘܝ̈ ܠܒܙܬܐ ܘܠܡܘܝܩܐ ܠܫܪܟܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܗܘܢ .
P:Ezek [AB] ܕܥܐܠܝܢ ܗܘܘ ܒܗܝܢ ܕܪܓܐ̈ . ܡܬܠܬܢ̈ ܗܘܝ̈ ܓܝܪ : ܘܠܝܬ ܗܘܘ ܡܛܠ ܗܠܟܬܐ ܠܓܪܒܝܐ . ܘܐܟܣܕܪܐ̈ ܥܠܝܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܢ̈ ܗܘܝ̈ :
P:Ezek [AB] ܕܐܪܥܐ ܐܬܡܠܝܬ ܕܝܢܐ ܕܕܡܐ : ܘܡܕܝܢܬܐ ܐܬܡܠܝܬ ܥܘܠܐ . ܡܛܠ : ܘܢܥܠܘܢ ܒܗ̇ ܬܪܘܥܐ̈ ܘܢܛܘܫܘܢܗ̇ . ܘܢܥܒܪܘܢ ܒܠܒܢܐ̈ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܡܪ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܠܐ ܡܛܠ : ܕܛܘܫܘܗܝ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܙܠܘ ܠܘܬܗܘܢ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܥܒܕܬܗ ܡܣܠܝܐ . ܘܐܬܠܝܘܗܝ ܒܐܝܕܐ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܠܒܙܬܐ ܡܛܠ ܕܥܒܕܘ ܒܓܐܝܘܬܐ : ܠܨܠܡܐ̈ ܕܛܢܦܘܬܗܘܢ̈ ܘܕܕܚܠܬܗܘܢ̈ :
P:Ezek [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܐܢܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܥܠ ܨܘܪ : ܡܛܠ ܕܒܕܒܪܐ ܒܚܪܒܐ ܢܬܩܛܠܢ̈ : ܘܢܕܥܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ .
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܐܠܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܝ̈ : ܟܒܪ ܡܛܠ ܥܡܪ ܐܢܬ : ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ : ܘܡܢ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܬܙܘܥ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܕܐܢ ܐܢܐ ܒܝܬ ܢܩܝܐ ܡܛܠ ܪܥܝ̈ ܕܘܫܐ ܕܪܓܠܝܟܘܢ̈ : ܘܐܫܬܝ ܡܝܐ̈ ܕܕܠܚ ܪܓܠܝܟܘܢ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܓܝܪܬܐ̈ ܐܢܝܢ : ܘܕܡܐ ܐܝܬ ܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܛܠ ܐܢܝܢ : ܕܝܢܐ ܕܓܝܪܬܐ̈ : ܘܕܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܫܕܢ̈ ܕܡܐ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܐܢܐ ܡܪܝܡ ܐܢܐ ܐܝܕܝ ܥܠ ܡܛܠ ܐܕܘܡ ܦܘܪܥܢܐ ܠܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܘܐܠܡ ܐܠܡܐ ܘܛܢ ܒܗܘܢ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܛܢܦܬܝ ܡܩܕܫܝ ܒܟܠ ܡܛܠ ܒܟܝ ܕܝܢܐ̈ : ܘܐܕܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܚܪܝܢ ܒܓܘܟܝ ܠܟܠ ܪܘܚ .
P:Ezek [AB] ܕܟܠܗܘܢ ܠܡܘܬܐ ܐܫܬܠܡܘ : ܒܐܪܥܐ ܬܚܬܝܬܐ : ܒܝܢܬ ܡܛܠ : ܘܠܐ ܢܩܘܡܘܢ ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܐܟܘܬܗܘܢ ܟܠ ܕܫܬܝܢ ܡܝܐ̈ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܐܬܬܪܝܡ ܒܩܘܡܬܗ : ܡܛܠ : ܘܛܢܘ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢܐ̈ ܕܥܕܢ ܦܪܕܝܣܗ ܕܐܠܗܐ .
P:Ezek [AB] ܕܐܙܕܕܩܬ ܗܕܐ : ܘܐܢ ܫܪܒܬܐ ܐܣܬܠܝܬ : ܠܐ ܬܗܘܐ : ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܥܠ ܥܡܝ : ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܩܘܫ ܟܦܐ
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܬܢܒܐ ܒܪܢܫܐ : ܘܐܡܪ ܠܓܘܓ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܡܛܠ ܘܕܗܒܐ : ܘܬܣܒ ܒܥܝܪܐ ܘܩܢܝܢܐ : ܘܬܕܒܪ ܕܒܪܬܐ ܪܒܬܐ .
P:Ezek [AB] ܕܩܪܒܘ ܠܡܐܬܐ . ܘܗܐ ܡܬܦܢܐ ܐܢܐ ܥܠܝܟܘܢ : ܘܬܬܦܠܚܘܢ ܡܛܠ : ܥܘܦܝܟܘܢ ܬܬܠܘܢ : ܘܦܐܪܝܟܘܢ̈ ܬܪܒܘܢ ܠܥܡܝ ܐܝܣܪܐܝܠ :
P:Ezek [AB] ܕܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܗܝܢ . ܘܢܦܩ ܫܘܒܚܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܡܛܠ ܗܘܘ ܟܪܘܒܐ̈ ܓܦܝܗܘܢ̈ : ܫܩܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܓܝܓܠܐ̈ ܥܡܗܘܢ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܫܡܥ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܝ̈ : ܟܒܪ ܢܫܡܥܘܢ ܘܢܙܘܥܘܢ :
P:Ezek [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܪܒܥܐ ܕܝܢܝܢ̈ ܒܝܫܝܢ̈ ܫܕܪܬ ܡܛܠ ܢܦܨܘܢ : ܐܠܐ ܗܢܘܢ ܒܙܕܝܩܘܬܗܘܢ ܢܦܨܘܢ ܢܦܫܗܘܢ . ܨܚ ܙ
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܕܠܕܡܐ ܐܥܒܕܟ : ܘܕܡܐ ܡܛܠ ܕܣܝܦܐ ܒܙܒܢܐ ܕܥܩܬܗܘܢ : ܘܒܙܒܢܐ ܕܥܘܠܐ ܕܩܨܗܘܢ .