simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܘܡܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ ܥܡܟ : ܦܬܚ ܐܢܐ ܡܛܠ ܐܕܒܩ ܠܫܡܝ̈ ܚܟܟ : ܘܬܚܪܫ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܓܒܪܐ ܡܟܣܢܐ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܣܒ ܠܟ ܠܒܬܐ ܡܛܠ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܕܫܡܥ ܢܫܡܥ : ܘܕܙܐܥ : ܢܙܘܥ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܥܒܕ ܠܟ ܡܐܢܐ̈ ܡܛܠ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܚܙܝܢ : ܘܐܕܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܫܡܥܝܢ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܘܐܦܩ ܡܐܢܝܟ̈ ܐܝܟ ܡܐܢܐ̈ ܡܛܠ ܒܐܝܡܡܐ ܠܥܢܝܗܘܢ : ܡܢ ܐܬܪܟ ܠܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ ܕܢܚܙܘܢ :
P:Ezek [AB] ܕܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܒܐܝܕܐ ܕܩܛܘܠܝܟ̈ : ܘܠܐ ܗܘܝܬ ܐܠܗܐ . ܒܐܝܕܐ ܡܛܠ ܒܠܒܐ ܕܝܡܡܐ̈ . ܕܠܡܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܩܕܡ ܩܛܘܠܝܟ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܢܐ :
P:Ezek [AB] ܕܓܒܪܐ ܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܦܢܝܢ ܠܘܬܝ ܕܥܡܪܝܢ ܡܛܠ ܕܚܠܬܟܘܢ̈ : ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܟܘܢ ܐܦܢܘ ܐܦܝܟܘܢ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܓܝܪܬܐ̈ ܐܢܝܢ : ܘܕܡܐ ܐܝܬ ܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܛܠ ܐܢܝܢ : ܕܝܢܐ ܕܓܝܪܬܐ̈ : ܘܕܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܫܕܢ̈ ܕܡܐ :
P:Ezek [AB] ܕܕܓܠܘܬܐ ܒܦܘܡܗܘܢ : ܘܒܬܪ ܬܪܥܝܬܐ̈ ܗܘ ܕܠܒܗܘܢ ܐܙܠܝܢ . ܡܛܠ ܘܝܬܒܝܢ ܩܕܡܝܟ : ܘܫܡܥܝܢ ܦܬܓܡܝܟ̈ : ܘܠܐ ܥܒܕܝܢ ܠܗܘܢ :
P:Ezek [AB] ܕܕܝܢܝ̈ ܐܣܠܝܘ : ܘܒܦܘܩܕܢܝ̈ ܠܐ ܗܠܟܘ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ : ܘܦܘܩܕܢܝ̈ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܚܕܝܪܢ̈ ܠܗ̇ :
P:Ezek [AB] ܕܕܡܗ̇ ܒܓܘܗ̇ ܗܘܐ : ܘܥܠ ܟܐܦܐ ܣܡܬܗ : ܘܠܐ ܐܫܕܬܗ ܒܐܪܥܐ ܡܛܠ ܠܐ ܢܦܩ ܡܢܗ̇ : ܗܕܡ ܗܕܡ ܦܘܣܩܘܗ̇ : ܘܦܣܐ ܠܐ ܢܦܠ ܥܠܝܗ̇ .
P:Ezek [AB] ܕܗܘ ܗܘܐ ܥܠ ܥܡܝ : ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܩܘܫ ܡܛܠ : ܕܢܫܠܡܝܘܗܝ ܒܐܝܕܐ ܕܩܛܘܠܐ̈ . ܓܥܝ ܘܐܝܠܠ ܒܪܢܫܐ :
P:Ezek [AB] ܕܗܘܘ ܥܩܪܘܗܝ̈ ܒܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܐܪܙܐ̈ ܠܐ ܥܒܪܘܗܝ ܡܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܫܦܝܪ ܗܘܐ ܒܪܒܘܬܗ ܘܒܣܘܓܐܐ ܕܣܘܟܘܗܝ̈ :
P:Ezek [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܪܒܥܐ ܕܝܢܝܢ̈ ܒܝܫܝܢ̈ ܫܕܪܬ ܡܛܠ ܢܦܨܘܢ : ܐܠܐ ܗܢܘܢ ܒܙܕܝܩܘܬܗܘܢ ܢܦܨܘܢ ܢܦܫܗܘܢ . ܨܚ ܙ
P:Ezek [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܣܩ ܥܠܝܗܝܢ ܟܢܘܫܝܐ : ܘܗܒ ܡܛܠ ܕܡܐ : ܡܛܠ ܕܓܝܪܬܐ̈ ܐܢܝܢ : ܘܕܡܐ ܐܝܬ ܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕܕܡܐ ܕܩܕܣܐ ܬܦܐ ܡܛܠ ܘܓܪܡܐ̈ ܬܚܝܬ ܩܕܣܐ ܫܓܘܪ ܐܢܘܢ : ܘܐܘܩܕ ܐܢܘܢ ܬܚܘܬܘܗܝ .
P:Ezek [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܐܢܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܥܠ ܨܘܪ : ܡܛܠ ܕܒܕܒܪܐ ܒܚܪܒܐ ܢܬܩܛܠܢ̈ : ܘܢܕܥܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ .
P:Ezek [AB] ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܥܒܕ : ܐܠܐ ܡܡܬ ܢܡܘܬ : ܘܕܡܗ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ . ܘܒܪܒܝܬܐ ܢܘܙܦ : ܘܒܩܨܨܐ ܢܣܒ : ܕܠܡܐ ܚܝܐ ܠܐ ܢܐܚܐ :
P:Ezek [AB] ܕܚܙܘܐ ܠܐ ܢܗܦܘܟ ܥܠ ܟܠܗ ܩܢܝܢܗܘܢ : ܘܓܒܪܐ ܒܥܘܠܗ ܠܐ ܡܛܠ ܘܙܒܘܢܐ ܠܐ ܗܦܟ ܥܠ ܡܙܒܢܢܐ : ܘܬܘܒ ܠܝܬ ܚܝܐ̈ ܒܚܝܝܗܘܢ̈ :
P:Ezek [AB] ܕܚܪܒܐ ܐܪܥܐ ܒܡܠܐܗ̇ : ܡܢ ܥܘܠܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ . ܡܛܠ : ܠܚܡܗܘܢ ܒܕܚܠܬܐ ܢܐܟܠܘܢ : ܘܡܝܗܘܢ̈ ܒܬܡܗܐ ܢܫܬܘܢ :
P:Ezek [AB] ܕܟܠܗܘܢ ܠܡܘܬܐ ܐܫܬܠܡܘ : ܒܐܪܥܐ ܬܚܬܝܬܐ : ܒܝܢܬ ܡܛܠ : ܘܠܐ ܢܩܘܡܘܢ ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܐܟܘܬܗܘܢ ܟܠ ܕܫܬܝܢ ܡܝܐ̈ :