simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܡܟܝܠ ܡܦܢܐ ܐܢܐ ܫܒܝܬܗ ܡܛܠ ܘܐܝܟ ܥܘܠܗܘܢ ܦܪܥܬ ܐܢܘܢ : ܘܐܗܦܟܬ ܐܦܝ̈ ܡܢܗܘܢ .
P:Ezek [AB] ܫܡܐ ܕܩܘܕܫܝ . ܘܢܩܒܠܘܢ ܟܠܗ̇ ܒܗܬܬܗܘܢ ܘܥܘܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܝܥܩܘܒ : ܘܡܪܚܡ ܐܢܐ ܥܠ ܟܠܗ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܛܐܢ ܐܢܐ
P:Ezek [AB] ܕܠܡܚܘܝܘܬܟ ܗܘ ܐܬܝܬ ܠܗܪܟܐ : ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܚܙܐ ܐܢܬ ܚܘܐ ܡܛܠ : ܘܫܡܥ ܒܐܕܢܝܟ̈ : ܘܣܝܡ ܒܠܒܟ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ :
P:Ezek [AB] ܕܥܐܠܝܢ ܗܘܘ ܒܗܝܢ ܕܪܓܐ̈ . ܡܬܠܬܢ̈ ܗܘܝ̈ ܓܝܪ : ܘܠܝܬ ܗܘܘ ܡܛܠ ܗܠܟܬܐ ܠܓܪܒܝܐ . ܘܐܟܣܕܪܐ̈ ܥܠܝܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܢ̈ ܗܘܝ̈ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܙܥܘܪܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܬܚܬܝܬܐ̈ ܘܡܢ ܡܨܥܝܬܐ̈ . ܘܒܐܣܬܐ ܡܛܠ ܗܘܝ̈ ܓܝܪ : ܘܠܝܬ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܥܡܘܕܐ̈ ܐܝܟ ܥܡܘܕܐ̈ ܕܕܪܬܐ :
P:Ezek [AB] ܕܐܘܪܟܐ ܕܐܟܣܕܪܐ ܕܕܪܬܐ ܒܪܝܬܐ ܚܡܫܝܢ ܐܡܝܢ̈ : ܘܠܘܩܒܠ ܡܛܠ ܘܒܐܣܬܐ ܕܠܒܪ ܕܠܘܩܒܠ ܐܟܣܕܪܐ̈ : ܐܘܪܟܐ ܚܡܫܝܢ ܐܡܝܢ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܐܬܪܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ . ܘܡܐ ܕܥܐܠܝܢ ܟܗܢܐ̈ : ܠܐ ܢܦܩܝܢ ܡܢ ܡܛܠ : ܬܡܢ ܣܝܡܝܢ ܩܕܘܫ ܩܘܕܫܐ̈ : ܘܣܡܝܕܐ ܘܬܕܟܝܬܐ ܕܚܛܗܐ̈ :
P:Ezek [AB] ܕܩܘܕܫܐ ܐܢܘܢ : ܘܠܒܫܝܢ ܡܐܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ : ܘܡܩܪܒܝܢ ܡܛܠ : ܐܠܐ ܬܡܢ ܣܝܡܝܢ ܡܐܢܝܗܘܢ̈ ܗܢܘܢ ܕܡܫܡܫܝܢ ܒܗܘܢ :
P:Ezek [AB] ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܥܐܠ ܒܗ : ܢܗܘܐ ܐܚܝܕ . ܡܕܒܪܢܐ ܡܛܠ : ܬܪܥܐ ܗܢܐ ܢܗܘܐ ܐܚܝܕ : ܘܠܐ ܢܬܦܬܚ : ܘܐܢܫ ܠܐ ܢܥܘܠ ܒܗ :
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܪܝܡܬ ܐܝܕܝ ܥܠܝܗܘܢ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܘܩܒܠܘ ܡܛܠ ܦܬܟܪܝܗܘܢ̈ : ܘܗܘܘ ܠܬܘܩܠܬܐ ܕܥܘܠܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ :
P:Ezek [AB] ܕܣܓܝܘ ܡܝܐ̈ ܘܥܫܢܬ ܪܓܠܬܐ : ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܠܡܥܒܪܗ̇ . ܡܛܠ . ܘܡܫܚ ܐܠܦ ܐܡܝܢ̈ : ܪܓܠܬܐ : ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܠܡܥܒܪܗ̇ :
P:Ezek [AB] ܡܝܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܢܦܠܝܢ ܬܡܢ ܘܒܣܡܝܢ ܡܝܐ̈ . ܘܩܝܡܝܢ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܐܬܪ ܕܐܝܬ ܡܝܐ̈ ܕܪܓܠܬܐ : ܚܐܝܢ ܘܗܘܝܢ ܢܘܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ :
P:Ezek [AB] ܕܡܝܐ̈ ܕܫܬܝܢ ܡܢ ܡܩܕܫܐ ܢܦܩܝܢ : ܢܗܘܘܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܢܓܡܪܘܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ : ܘܒܟܠ ܪܝܫ ܝܪܚܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܡܒܟܪܝܢ :
P:Ezek [AB] ܕܩܘܕܫܐ ܗܘ ܕܡܪܝܐ . ܘܚܡܫܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܕܡܫܬܚܪ ܥܠ ܦܘܡ ܡܛܠ ܡܢܗ ܘܠܐ ܢܚܠܦܘܢ : ܘܠܐ ܢܥܒܪܘܢ ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܐܪܥܐ :