simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܪܥܘܬܐ̈ : ܫܡܥܘ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܛܠ ܠܥܢܝ̈ : ܐܠܐ ܪܥܘ ܪܥܘܬܐ̈ ܠܢܦܫܗܘܢ : ܘܠܥܢܝ̈ ܠܐ ܪܥܘ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܫܡܥܘ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܛܘܪܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ ܕܥܡܡܐ̈ : ܘܢܦܠܬܘܢ ܒܡܡܠܠܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܘܒܪܢܝܐ ܕܥܡܡܐ̈ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܫܡܥܘ ܪܥܘܬܐ̈ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ . ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܛܠ : ܘܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܬܒܕܪܬ ܥܢܝ̈ : ܘܠܝܬ ܕܬܒܥ ܐܦܠܐ ܕܡܟܢܫ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܬܦܘܩ ܣܦܣܪܝ ܡܢ ܚܠܬܗ̇ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ : ܡܢ ܬܝܡܢܐ ܘܥܕܡܐ ܡܛܠ ܡܢܟܝ ܙܕܝܩܐ ܘܚܛܝܐ . ܘܥܠ ܕܐܘܒܕܬ ܡܢܟܝ ܙܕܝܩܐ ܘܚܛܝܐ :
P:Ezek [AB] ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܐ ܕܥܒܕܘ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܒܢܝ̈ ܥܡܟ ܕܪܢܝܢ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ : ܡܐ ܕܥܒܕܬܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܠܚܒܠܐ ܘܠܬܡܗܐ :
P:Ezek [AB] ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܟܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܒܗܐ̈ ܢܐܟܠܘܢ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ . ܘܐܥܒܕ ܒܟܝ ܡܕܡ ܕܠܐ ܥܒܕܬ : ܘܡܕܡ ܕܠܐ ܐܥܒܕ ܬܘܒ ܐܟܘܬܗ :
P:Ezek [AB] ܟܠܝܠܐ ܕܫܘܒܚܝ ܕܣܡܬ ܥܠܝܟܝ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ . ܡܛܠ ܛܒ ܘܐܨܠܚܬܝ ܒܡܠܟܘܬܐ̈ . ܘܢܦܩ ܫܡܐ ܠܫܘܦܪܟܝ ܒܥܡܡܐ̈ :
P:Ezek [AB] ܡܝܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܢܦܠܝܢ ܬܡܢ ܘܒܣܡܝܢ ܡܝܐ̈ . ܘܩܝܡܝܢ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܐܬܪ ܕܐܝܬ ܡܝܐ̈ ܕܪܓܠܬܐ : ܚܐܝܢ ܘܗܘܝܢ ܢܘܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ :
P:Ezek [AB] ܫܡܐ ܕܩܘܕܫܝ . ܘܢܩܒܠܘܢ ܟܠܗ̇ ܒܗܬܬܗܘܢ ܘܥܘܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܝܥܩܘܒ : ܘܡܪܚܡ ܐܢܐ ܥܠ ܟܠܗ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܛܐܢ ܐܢܐ
P:Ezek [AB] ܫܡܐ ܕܩܘܕܫܝ : ܕܛܘܫܬܘܢ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܙܠܬܘܢ ܠܘܬܗܘܢ . ܡܛܠ ܡܪܘܬܐ̈ : ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠܬܟܘܢ ܥܒܕ ܐܢܐ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܠܐ
P:Ezek [AB] ܫܡܝ : ܕܠܐ ܢܬܛܘܫ ܠܥܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܦܩܬ ܐܢܘܢ ܠܥܢܝܗܘܢ . ܐܦ ܡܛܠ ܕܐܫܘܕ ܪܘܓܙܝ ܥܠܝܗܘܢ ܒܡܕܒܪܐ ܘܐܘܒܕ ܐܢܘܢ . ܘܚܣܬ
P:Ezek [AB] ܫܡܝ : ܕܠܐ ܢܬܛܘܫ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܦܩܬ ܐܢܘܢ ܠܥܢܝܗܘܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܫܘܕ ܚܡܬܝ : ܘܐܫܡܠܐ ܥܠܝܗܘܢ ܪܘܓܙܝ ܒܡܕܒܪܐ . ܘܚܣܬ
P:Ezek [AB] ܫܡܝ : ܘܠܐ ܐܝܟ ܐܘܪܚܬܟܘܢ̈ ܒܝܫܬܐ̈ : ܘܠܐ ܐܝܟ ܨܢܥܬܟܘܢ̈ ܡܛܠ ܕܥܒܕܬܘܢ . ܘܬܕܥܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ : ܕܚܣܬ ܥܠܝܟܘܢ
P:Ezek [AB] ܫܡܝ ܕܠܐ ܢܬܛܘܫ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ : ܕܐܬܓܠܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܠܥܢܝܗܘܢ ܡܛܠ ܥܠܝܗܘܢ : ܘܐܫܡܠܐ ܪܘܓܙܝ ܒܗܘܢ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܘܚܣܬ