simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Acts [AB] ܕܠܐ ܫܒܩ ܐܢܬ ܠܢܦܫܝ ܒܫܝܘܠ ܆ ܘܠܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܚܣܝܟ ܕܢܚܙܐ ܡܛܠ ܐܬܒܣܡ ܠܒܝ ܂ ܘܪܘܙܬ ܬܫܒܘܚܬܝ . ܘܐܦ ܦܓܪܝ ܢܓܢ ܥܠ ܣܒܪܐ .
P:Acts [AB] ܕܢܕܪܐ ܢܕܝܪ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܡܛܝܘ ܠܐܦܣܘܣ ܀ ܘܥܠ ܦܘܠܘܣ ܡܛܠ . ܘܐܬܘ ܥܡܗ ܦܪܝܣܩܠܐ ܘܐܩܠܘܣ ܆ ܟܕ ܣܦܪ ܪܝܫܗ ܒܩܢܟܪܐܣ ܇
P:Acts [AB] ܕܗܢܐ ܡܘܫܐ ܕܐܦܩܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܆ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܡܢܐ ܡܛܠ ܇ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܐܗܪܘܢ . ܥܒܕ ܠܢ ܐܠܗܐ̈ ܕܢܐܙܠܘܢ ܩܕܡܝܢ ܇
P:Acts [AB] ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܡܠܝܐܝܬ ܆ ܬܗܝ ܐܢܘܢ ܟܕ ܐܡܪ . ܡܛܠ ܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܡܬܕܝܢ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܩܕܡܝܟܘܢ . ܦܝܠܟܣ ܕܝܢ
P:Acts [AB] ܕܦܘܪܢܣܐ ܕܐܬܪܗܘܢ ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܗܘܐ ܕܗܪܘܕܣ . ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܩܝܛܘܢܩܢܗ ܕܡܠܟܐ . ܘܫܐܠܘ ܡܢܗ ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܝܢܐ ܇
P:Acts [AB] ܕܫܒܩ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܂ ܟܕ ܗܢܘܢ ܒܦܡܦܘܠܝܐ ܇ ܘܠܐ ܐܙܠ ܥܡܗܘܢ . ܡܛܠ ܡܪܩܘܣ . ܦܘܠܘܣ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܆ ܕܢܕܒܪܗ ܥܡܗܘܢ ܇
P:Acts [AB] ܫܡܝ ܀ ܗܝܕܝܢ ܚܢܢܝܐ ܐܙܠ ܠܒܝܬܐ ܠܘܬܗ ܆ ܘܣܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܐ ܡܛܠ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܚܘܝܘܗܝ ܆ ܟܡܐ ܥܬܝܕ ܠܡܚܫ
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܚܪܝܢܐ ܁ ܦܪܫܘ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܆ ܘܒܪܢܒܐ ܕܒܪ ܠܡܪܩܘܣ ܘܪܕܘ ܡܛܠ ܕܫܒܩ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܂ ܟܕ ܗܢܘܢ ܒܦܡܦܘܠܝܐ ܇ ܘܠܐ ܐܙܠ ܥܡܗܘܢ .
P:Acts [AB] ܕܕܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ̇ ܡܢܟܘܢ ܇ ܘܦܣܩܬܘܢ ܥܠ ܢܦܫܟܘܢ ܕܠܐ ܡܛܠ . ܠܟܘܢ ܗܘ ܘܠܐ ܗܘܐ ܩܕܡܝܬ ܆ ܕܬܬܐܡܪ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ
P:Acts [AB] ܕܐܢܐ ܥܡܟ ܐܢܐ ܇ ܘܐܢܫ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܗܪܘܬܟ ܇ ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܒܚܙܘܐ ܠܦܘܠܘܣ . ܠܐ ܬܕܚܠ ܂ ܐܠܐ ܡܠܠ ܘܠܐ ܬܫܬܘܩ ܆
P:Acts [AB] ܕܐܝܟ ܕܐܣܗܕܬ ܥܠܝ ܒܐܘܪܫܠܡ ܆ ܗܟܢܐ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܐܦ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܠܝܐ ܆ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܪܢ ܠܦܘܠܘܣ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܂ ܐܬܚܝܠ ܆
P:Acts [AB] ܕܬܡܢ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܒܝܬ ܨܠܘܬܐ . ܘܟܕ ܝܬܒܢ ܆ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܝܢ ܡܛܠ ܘܢܦܩܢ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܥܠ ܝܕ ܢܗܪܐ ܆
P:Acts [AB] ܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܒܬܪܝ ܪܫܝܢܐ ܡܕܡ ܕܫܘܐ ܠܡܘܬܐ . ܘܟܕ ܩܝܡܝܢ ܡܛܠ ܒܐܝܕܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ . ܘܗܢܘܢ ܟܕ ܫܐܠܘܢܝ ܆ ܨܒܘ ܕܢܫܪܘܢܢܝ ܆
P:Acts [AB] ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܕܢܬܬܚܕ ܒܗ̇ ܒܫܝܘܠ . ܕܘܝܕ ܓܝܪ ܐܡܪ ܡܛܠ ܂ ܘܩܛܠܬܘܢ . ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܩܝܡܗ . ܘܫܪܐ ܚܒܠܝܗ̇̈ ܕܫܝܘܠ ܆
P:Acts [AB] ܗܕܐ ܠܕܪܡܣܘܩ ܒܫܘܠܛܢܐ ܘܒܡܦܣܢܘܬܐ ܕܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܦܩ ܗܘܝܬ ܠܡܪܕܦ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܐܙܠ ܗܘܝܬ
P:Acts [AB] ܕܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܦܘܩ ܠܗ . ܘܐܓܪ ܗܘܐ ܠܡܡܠܠܘ ܆ ܡܛܠ ܟܢܝܫܝܢܢ ܕܢܩܨܐ ܐܘܟܪܣܛܝܐ ܆ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܦܘܠܘܣ ܆
P:Acts [AB] ܕܡܣܪܗܒ ܗܘܐ ܕܐܢ ܡܫܟܚܐ ܆ ܝܘܡܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܡܛܠ ܠܦܘܠܘܣ ܆ ܕܢܥܒܪܝܗ̇ ܠܐܦܣܘܣ ܇ ܕܠܡܐ ܢܫܬܘܚܪ ܠܗ ܬܡܢ ܇
P:Acts [AB] ܕܐܢܐ ܗܘ ܫܕܪܬ ܐܢܘܢ . ܗܝܕܝܢ ܢܚܬ ܫܡܥܘܢ ܠܘܬ ܓܒܪܐ̈ ܗܢܘܢ ܡܛܠ ܒܥܝܢ ܠܟ . ܩܘܡ ܚܘܬ ܘܙܠ ܥܡܗܘܢ ܁ ܟܕ ܠܐ ܡܬܦܠܓ ܪܥܝܢܟ .
P:Acts [AB] ܗܕܐ ܐܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܫܚܩܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܛܠ ܕܥܒܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ . ܝܕܝܥܝܢ ܡܢ ܥܠܡ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ .
P:Acts [AB] ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܢܘܢ . ܘܡܟܪܙܝܢ ܠܢ ܥܝܕܐ̈ ܁ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܦܣ ܡܛܠ . ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ . ܕܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܡܕܠܚܝܢ ܠܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܢ ܆