simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܥܝܪܝܢ ܘܥܗܝܕܝܢ ܆ ܕܫܢܝܐ̈ ܬܠܬ ܠܐ ܫܠܝܬ ܡܛܠ ܡܥܩܡܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܢܗܦܟܘܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܢܐܙܠܘܢ ܒܬܪܗܘܢ .
P:Acts [AB] ܕܗܘ ܐܡܪ ܆ ܕܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܝܗܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܝܢܐ ܕܢܣܒ . ܡܛܠ ܕܐܝܠܝܢ ܕܟܪܝܗܝܢ ܇ ܘܠܡܥܗܕܘ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ .
P:Acts [AB] ܗܟܝܠ ܕܡܫܬܡܥܐ ܗܝ ܠܗܘܢ ܕܐܬܝܬ ܠܟܐ ܆ ܥܒܕ ܡܕܡ ܕܐܡܪܝܢܢ ܡܛܠ ܓܙܪܝܢ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܒܥܝܕܐ̈ ܕܢܡܘܣܐ ܢܗܘܘܢ ܡܗܠܟܝܢ .
P:Acts [AB] ܩܛܝܪܐ ܕܥܡܐ . ܐܬܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܬܪܗ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ . ܘܟܕ ܡܛܝ ܦܘܠܘܣ ܠܕܪܓܐ̈ ܆ ܛܥܢܘܗܝ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ̈
P:Acts [AB] ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܢܘܗܪܐ ܗܘ ܆ ܐܚܕܘܢܝ ܒܐܝܕܝ̈ ܗܢܘܢ ܕܥܡܝ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܥܡܟ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܦܩܕ ܠܟ ܕܬܥܒܕ . ܘܟܕ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܝ
P:Acts [AB] ܕܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܣܗܕܘܬܟ ܕܥܠܝ . ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ . ܡܪܝ ܐܦ ܗܢܘܢ ܡܛܠ ܒܚܙܘܐ ܁ ܟܕ ܐܡܪ ܠܝ . ܐܣܬܪܗܒ ܘܦܘܩ ܠܟ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܆
P:Acts [AB] ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ . ܘܟܕ ܡܬܚܘܗܝ ܒܥܪܩܐ̈ ܆ ܐܡܪ ܡܛܠ ܕܢܥܠܘܢܗ ܠܡܫܪܝܬܐ . ܘܦܩܕ ܕܒܢܓܕܐ̈ ܢܫܬܐܠ ܆ ܐܝܟ ܕܢܕܥ
P:Acts [AB] ܕܐܝܟ ܕܐܣܗܕܬ ܥܠܝ ܒܐܘܪܫܠܡ ܆ ܗܟܢܐ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܐܦ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܠܝܐ ܆ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܪܢ ܠܦܘܠܘܣ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܂ ܐܬܚܝܠ ܆
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܐܦ ܥܡܠ ܐܢܐ ܆ ܕܬܐܪܬܐ ܕܟܝܬܐ ܬܗܘܐ ܠܝ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܇ ܡܛܠ ܕܬܗܘܐ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܁ ܕܟܐܢܐ̈ ܂ ܘܕܥܘܠܐ̈ .
P:Acts [AB] ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܡܠܝܐܝܬ ܆ ܬܗܝ ܐܢܘܢ ܟܕ ܐܡܪ . ܡܛܠ ܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܡܬܕܝܢ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܩܕܡܝܟܘܢ . ܦܝܠܟܣ ܕܝܢ
P:Acts [AB] ܗܕܐ ܐܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܡܝܬܐ ܠܗ ܘܡܡܠܠ ܥܡܗ . ܘܟܕ ܡܠܝ ܡܛܠ ܒܬܪܟ . ܣܒܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܆ ܕܫܘܚܕܐ ܡܬܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܦܘܠܘܣ .
P:Acts [AB] ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܪܫܐ ܛܝܒܘܬܐ ܒܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܠܦܘܠܘܣ . ܡܛܠ ܒܢܡܘܣܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܠܐ ܒܗܝܟܠܐ ܘܠܐ ܒܩܣܪ ܆ ܦܗܣܛܘܣ ܕܝܢ
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܨܒܝܬ ܠܡܝܬܝܘܬܗ ܩܕܡܝܟܘܢ ܆ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܩܕܡܝܟ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܆ ܦܩܕܬ ܕܢܫܬܕܪ . ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܡܢܐ ܐܟܬܘܒ ܥܠܘܗܝ ܠܩܣܪ .
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܆ ܕܒܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܬܫܡܥܢܝ . ܝܕܥܝܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܐܢܐ ܕܡܦܣ ܐܢܬ ܒܟܠܗܘܢ ܙܛܡܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ .
P:Acts [AB] ܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܡܦܣܝܢ ܒܝ ܆ ܘܝܕܥܝܢ ܕܒܝܘܠܦܢܐ ܪܝܫܝܐ ܡܛܠ ܕܡܢ ܛܠܝܘܬܝ ܕܗܘܘ ܠܝ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܒܥܡܝ ܘܒܐܘܪܫܠܡ .
P:Acts [AB] ܗܕܐ ܠܕܪܡܣܘܩ ܒܫܘܠܛܢܐ ܘܒܡܦܣܢܘܬܐ ܕܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܦܩ ܗܘܝܬ ܠܡܪܕܦ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܐܙܠ ܗܘܝܬ
P:Acts [AB] ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܬܚܙܝܬ ܠܟ ܆ ܕܐܩܝܡܟ ܡܫܡܫܢܐ ܘܣܗܕܐ ܕܡܕܡ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܕܐܢܬ ܪܕܦ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܠܝ . ܩܘܡ ܥܠ ܪܓܠܝܟ̈ .
P:Acts [AB] ܗܕܐ ܡܠܟܐ ܐܓܪܦܐ ܇ ܠܐ ܩܡܬ ܒܚܪܝܢܐ ܠܘܩܒܠ ܚܙܘܐ ܫܡܝܢܐ . ܡܛܠ ܫܘܒܩܢ ܚܛܗܐ̈ . ܘܦܣܐ ܥܡ ܩܕܝܫܐ̈ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܝ .
P:Acts [AB] ܕܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܁ ܠܐ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܛܥܝܢ̈ ܠܗ . ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܥܠܝܗܝܢ ܕܗܠܝܢ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܥܝܢ ܒܓܠܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܩܕܡܘܗܝ ܆
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܐܬܠܒܒܘ ܓܒܪܐ̈ ܆ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܓܝܪ ܒܐܠܗܐ ܆ ܕܗܟܢܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܩܕܡ ܩܣܪ . ܘܗܐ ܝܗܒ ܠܟ ܐܠܗܐ ܡܘܗܒܬܐ ܠܟܠ ܕܪܕܝܢ ܥܡܟ .