simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Acts [AB] ܡܢܐ ܫܕܪܬܘܢ ܒܬܪܝ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܝ ܐܡܪ ܠܗ ܩܘܪܢܠܝܘܣ . ܡܛܠ ܥܬܝܕܐܝܬ ܐܬܝܬ ܆ ܟܕ ܫܕܪܬܘܢ ܒܬܪܝ . ܒܪܡ ܡܫܐܠ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆
P:Acts [AB] ܕܐܠܗܐ ܗܘܐ ܥܡܗ . ܘܚܢܢ ܣܗܕܘܗܝ̈ ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܥܒܕ ܆ ܒܟܠܗ̇ ܡܛܠ . ܘܗܘܝܘ ܕܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܘܡܐܣܐ ܠܗܢܘܢ ܕܐܬܢܟܝܘ ܡܢ ܒܝܫܐ .
P:Acts [AB] ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܛܒܐ ܇ ܘܡܫܡܠܝ ܗܘܐ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܛܠ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܆ ܕܒܟܠܗ ܠܒܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܢܩܝܦܝܢ ܠܡܪܢ ܇
P:Acts [AB] ܕܐܚܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܬܡܢ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܡܨܠܝܢ . ܘܢܩܫ ܒܬܪܥܐ ܡܛܠ ܆ ܐܬܐ ܠܗ ܠܒܝܬܐ ܕܡܪܝܡ ܐܡܗ ܕܝܘܚܢܢ ܁ ܗܘ ܕܐܬܟܢܝ ܡܪܩܘܣ ܇
P:Acts [AB] ܕܦܘܪܢܣܐ ܕܐܬܪܗܘܢ ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܗܘܐ ܕܗܪܘܕܣ . ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܩܝܛܘܢܩܢܗ ܕܡܠܟܐ . ܘܫܐܠܘ ܡܢܗ ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܝܢܐ ܇
P:Acts [AB] ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܥܩܡܝܘܗܝ ܠܐܢܬܘܦܛܘܣ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܫܐܘܠ ܡܛܠ ܁ ܗܘ ܗܢܐ ܚܪܫܐ ܒܪܫܘܡܐ ܇ ܕܡܬܬܪܓܡ ܫܡܗ ܐܠܘܡܣ ܇
P:Acts [AB] ܕܕܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ̇ ܡܢܟܘܢ ܇ ܘܦܣܩܬܘܢ ܥܠ ܢܦܫܟܘܢ ܕܠܐ ܡܛܠ . ܠܟܘܢ ܗܘ ܘܠܐ ܗܘܐ ܩܕܡܝܬ ܆ ܕܬܬܐܡܪ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ
P:Acts [AB] ܕܗܘ ܡܫܪܐ ܗܘܐ ܒܡܠܬܐ . ܘܟܘܡܪܐ ܕܡܪܐ ܐܠܗܐ̈ ܁ ܗܘ ܕܐܝܬ ܡܛܠ . ܘܫܡܝܘ ܗܘܘ ܠܒܪܢܒܐ ܡܪܐ ܐܠܗܐ̈ ܆ ܘܠܦܘܠܘܣ ܗܪܡܝܣ ܇
P:Acts [AB] ܕܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܡܝܬ ܠܗ . ܘܟܢܫܘ ܥܠܘܗܝ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܘܩܡ ܥܠ ܡܛܠ ܠܥܡܐ ܘܪܓܡܘܗܝ ܠܦܘܠܘܣ ܘܓܪܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܇
P:Acts [AB] ܕܡܢ ܬܡܢ ܡܓܥܠܝܢ ܗܘܘ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܁ ܠܥܒܕܐ ܗܘ ܕܫܠܡܘ ܡܛܠ ܠܐܝܛܠܝܐ . ܘܡܢ ܬܡܢ ܪܕܘ ܒܝܡܐ ܆ ܘܐܬܘ ܠܗܘܢ ܠܐܢܛܝܟܝܐ ܇
P:Acts [AB] ܗܕܐ ܒܥܬܐ . ܘܠܘܝܬ ܫܕܪܬ ܐܢܘܢ ܥܕܬܐ . ܘܪܕܝܢ ܗܘܘ ܒܟܠܗ̇ ܡܛܠ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܥܡܗܘܢ ܇ ܠܘܬ ܫܠܝܚܐ̈ ܘܩܫܝܫܐ̈ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܁
P:Acts [AB] ܕܕܟܝ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܠܒܘܬܗܘܢ̈ . ܘܗܫܐ ܐܢܬܘܢ ܡܢܐ ܡܢܣܝܢ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܁ ܐܝܟ ܕܠܢ . ܘܡܕܡ ܠܐ ܦܪܫ ܒܝܢܝܢ ܘܠܗܘܢ ܆
P:Acts [AB] ܗܕܐ ܐܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܫܚܩܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܛܠ ܕܥܒܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ . ܝܕܝܥܝܢ ܡܢ ܥܠܡ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ .
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܐܬܚܫܒܢ ܟܠܢ ܟܕ ܟܢܝܫܝܢܢ . ܘܓܒܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܘܫܕܪܢ ܡܛܠ ܓܙܪܝܢ ܘܢܛܪܝܢ ܢܡܘܣܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܚܢܢ ܠܐ ܦܩܕܢ ܐܢܘܢ .
P:Acts [AB] ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܢܒܝܐ̈ ܗܘܘ . ܘܟܕ ܗܘܘ ܬܡܢ ܙܒܢܐ ܆ ܫܪܘ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܁ ܚܝܠܘ ܠܐܚܐ̈ ܘܩܝܡܘ ܐܢܘܢ ܁ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܘܫܝܠܐ ܇
P:Acts [AB] ܕܫܒܩ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܂ ܟܕ ܗܢܘܢ ܒܦܡܦܘܠܝܐ ܇ ܘܠܐ ܐܙܠ ܥܡܗܘܢ . ܡܛܠ ܡܪܩܘܣ . ܦܘܠܘܣ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܆ ܕܢܕܒܪܗ ܥܡܗܘܢ ܇
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܚܪܝܢܐ ܁ ܦܪܫܘ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܆ ܘܒܪܢܒܐ ܕܒܪ ܠܡܪܩܘܣ ܘܪܕܘ ܡܛܠ ܕܫܒܩ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܂ ܟܕ ܗܢܘܢ ܒܦܡܦܘܠܝܐ ܇ ܘܠܐ ܐܙܠ ܥܡܗܘܢ .
P:Acts [AB] ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܐܬܪܐ . ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡܛܠ . ܠܗܢܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܦܘܠܘܣ ܆ ܕܢܕܒܪܝܘܗܝ ܥܡܗ . ܘܢܣܒ ܓܙܪܗ ܆
P:Acts [AB] ܕܐܣܬܟܠܢ ܕܡܪܢ ܩܪܢ ܕܢܣܒܪ ܐܢܘܢ . ܘܪܕܝܢ ܡܢ ܛܪܘܐܣ ܡܛܠ ܕܝܢ ܚܙܐ ܦܘܠܘܣ ܗܢܐ ܚܙܘܐ ܆ ܡܚܕܐ ܨܒܝܢ ܠܡܦܩ ܠܡܩܕܘܢܝܐ ܆
P:Acts [AB] ܕܬܡܢ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܒܝܬ ܨܠܘܬܐ . ܘܟܕ ܝܬܒܢ ܆ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܝܢ ܡܛܠ ܘܢܦܩܢ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܥܠ ܝܕ ܢܗܪܐ ܆