simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Acts [AB] ܠܝܫܘܥ . ܡܛܠ ܕܡܢܐ ܗܘܐ ܥܡܢ
P:Acts [AB] ܥܡܐ ܘܐܫܬܓܫ . ܡܛܠ ܕܫܡܥ ܗܘܐ ܐܢܫ
P:Acts [AB] ܚܒܠܝܗ̇̈ ܕܫܝܘܠ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ
P:Acts [AB] ܐܙܘܥ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܒܣܡ ܠܒܝ
P:Acts [AB] ܣܒܪܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܩ ܐܢܬ
P:Acts [AB] ܣܠܩ ܠܫܡܝܐ . ܡܛܠ ܕܗܘ ܐܡܪ ܆
P:Acts [AB] ܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܇ ܡܛܠ ܕܩܪܒ ܗܘܐ ܠܗ
P:Acts [AB] ܕܢܣܝܡܘܢ ܒܪܝܫܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܥܡܐ . ܟܠ
P:Acts [AB] ܠܗ̇ ܫܡܥܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܫܬܘܝܬܘܢ ܠܡܢܣܝܘ ܪܘܚܗ
P:Acts [AB] ܁ ܕܫܘܘ ܗܘܘ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܢܨܛܥܪܘܢ .
P:Acts [AB] ܐܚܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܆ ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܣܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ
P:Acts [AB] ܕܢܐܙܠܘܢ ܩܕܡܝܢ ܇ ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܡܘܫܐ ܕܐܦܩܢ
P:Acts [AB] ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܆ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܒܚܪܫܘܗܝ̈
P:Acts [AB] ܢܐܙܠ ܠܐܒܕܢܐ ܆ ܡܛܠ ܕܣܒܪܬ ܕܡܘܗܒܬܗ ܕܐܠܗܐ
P:Acts [AB] ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܕܐ ܆ ܡܛܠ ܕܠܒܟ ܠܐ ܗܘܐ
P:Acts [AB] ܟܕ ܬܡܝܗܝܢ ܇ ܡܛܠ ܕܩܠܐ ܒܠܚܘܕ ܫܡܥܝܢ
P:Acts [AB] ܩܘܡ ܙܠ ܁ ܡܛܠ ܕܡܐܢܐ ܗܘ ܠܝ
P:Acts [AB] ܟܡܐ ܥܬܝܕ ܠܡܚܫ ܡܛܠ ܫܡܝ ܀
P:Acts [AB] ܡܬܦܠܓ ܪܥܝܢܟ . ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܗܘ ܫܕܪܬ
P:Acts [AB] ܡܣܝܒ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܥܬܝܕܐܝܬ ܐܬܝܬ