simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Acts [AB] ܠܟܘܢ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܥܐ ܐܢܐ
P:Acts [AB] ܡܢ ܗܕܐ ܆ ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܐܚܐ
P:Acts [AB] ܠܟܠܢ ܕܢܫܚܢ ܇ ܡܛܠ ܡܛܪܐ ܣܓܝܐܐ ܘܩܘܪܫܐ
P:Acts [AB] ܨܒܘ ܕܢܫܪܘܢܢܝ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܒܬܪܝ
P:Acts [AB] ܥܡܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܥܝܬ ܡܢܟܘܢ
P:Acts [AB] ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܓܝܪ ܕܐܝܣܪܐܝܠ
P:Acts [AB] ܕܡܬܪܥܐ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܆