simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Acts [AB] ܗܕܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܆ ܕܬܩܒܠܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܩܘܝܡܐ ܡܛܠ ܗܐ ܐܪܒܬܥܣܪ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܡܢ ܩܢܛܐ ܡܕܡ ܠܐ ܛܥܝܡ ܠܟܘܢ .
P:Acts [AB] ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܐܚܐ ܠܦܘܠܘܣ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܘܢܥܪܩܘܢ ܠܗܘܢ ܡܢܗܘܢ . ܘܩܢܛܪܘܢܐ ܟܠܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܗܕܐ ܆
P:Acts [AB] ܡܛܪܐ ܣܓܝܐܐ ܘܩܘܪܫܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ . ܘܦܘܠܘܣ ܫܩܠ ܣܘܓܐܐ ܡܛܠ ܚܘܝܘ ܠܘܬܢ . ܘܐܘܚܕܘ ܢܘܪܐ ܆ ܘܩܪܐܘܢ ܠܟܠܢ ܕܢܫܚܢ ܇
P:Acts [AB] ܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܒܬܪܝ ܪܫܝܢܐ ܡܕܡ ܕܫܘܐ ܠܡܘܬܐ . ܘܟܕ ܩܝܡܝܢ ܡܛܠ ܒܐܝܕܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ . ܘܗܢܘܢ ܟܕ ܫܐܠܘܢܝ ܆ ܨܒܘ ܕܢܫܪܘܢܢܝ ܆
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܒܥܝܬ ܡܢܟܘܢ ܆ ܕܬܐܬܘܢ ܘܐܚܙܝܟܘܢ ܘܐܫܬܥܐ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܒܓܢ ܩܣܪ ܇ ܠܐ ܐܝܟ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܩܛܪܓ ܒܡܕܡ ܠܒܢܝ̈ ܥܡܝ .
P:Acts [AB] ܣܒܪܐ ܓܝܪ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܣܝܪ ܐܢܐ ܒܫܫܠܬܐ ܗܕܐ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܛܠ ܒܥܝܬ ܡܢܟܘܢ ܆ ܕܬܐܬܘܢ ܘܐܚܙܝܟܘܢ ܘܐܫܬܥܐ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ .
P:Acts [AB] ܕܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܆ ܝܕܥܝܢܢ ܕܥܠ ܐܢܫ ܠܐ ܡܩܒܠ . ܘܐܩܝܡܘ ܠܗ ܡܛܠ ܕܒܝܫ ܥܠܝܟ . ܨܒܝܢܢ ܕܝܢ ܕܢܫܡܥ ܡܢܟ ܡܕܡ ܕܡܬܪܥܐ ܐܢܬ .