simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Acts [AB] ܕܡܢܐ ܗܘܐ ܥܡܢ . ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܦܣܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ . ܗܢܘ ܡܛܠ ܇ ܥܠ ܝܗܘܕܐ ܗܘ ܕܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܗܢܘܢ ܕܐܚܕܘ ܠܝܫܘܥ .
P:Acts [AB] ܕܫܡܥ ܗܘܐ ܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܕܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܒܠܫܢܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ . ܘܟܕ ܗܘܐ ܩܠܐ ܗܘ ܆ ܟܢܫ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܐܫܬܓܫ .
P:Acts [AB] ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܕܢܬܬܚܕ ܒܗ̇ ܒܫܝܘܠ . ܕܘܝܕ ܓܝܪ ܐܡܪ ܡܛܠ ܂ ܘܩܛܠܬܘܢ . ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܩܝܡܗ . ܘܫܪܐ ܚܒܠܝܗ̇̈ ܕܫܝܘܠ ܆
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܐܬܒܣܡ ܠܒܝ ܂ ܘܪܘܙܬ ܬܫܒܘܚܬܝ . ܘܐܦ ܦܓܪܝ ܢܓܢ ܥܠ ܡܛܠ ܗܘܝܬ ܚܙܐ ܠܡܪܝ ܒܟܠܙܒܢ ܆ ܕܥܠ ܝܡܝܢܝ ܗܘ ܂ ܕܠܐ ܐܙܘܥ .
P:Acts [AB] ܕܠܐ ܫܒܩ ܐܢܬ ܠܢܦܫܝ ܒܫܝܘܠ ܆ ܘܠܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܚܣܝܟ ܕܢܚܙܐ ܡܛܠ ܐܬܒܣܡ ܠܒܝ ܂ ܘܪܘܙܬ ܬܫܒܘܚܬܝ . ܘܐܦ ܦܓܪܝ ܢܓܢ ܥܠ ܣܒܪܐ .
P:Acts [AB] ܕܗܘ ܐܡܪ ܆ ܕܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܡܪܝ ܇ ܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ ܆ ܥܕܡܐ ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ ܘܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܘܝܕ ܣܠܩ ܠܫܡܝܐ .
P:Acts [AB] ܕܩܪܒ ܗܘܐ ܠܗ ܪܡܫܐ . ܘܣܓܝܐܐ̈ ܕܫܡܥܘ ܗܘܘ ܡܠܬܐ ܁ ܗܝܡܢܘ ܡܛܠ . ܘܐܪܡܝܘ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܕܝܐ̈ ܆ ܘܢܛܪܘ ܐܢܘܢ ܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܇
P:Acts [AB] ܥܡܐ . ܟܠ ܐܢܫ ܓܝܪ ܡܫܒܚ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܝܬܝܪ ܡܛܠ ܐܢܘܢ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܫܟܚܘ ܠܗܘܢ ܥܠܬܐ ܕܢܣܝܡܘܢ ܒܪܝܫܗܘܢ ܂
P:Acts [AB] ܕܐܫܬܘܝܬܘܢ ܠܡܢܣܝܘ ܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ ܆ ܗܐ ܪܓܠܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ . ܗܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬ . ܐܝܢ ܁ ܒܗܠܝܢ ܕܡܝܐ̈ . ܐܡܪ ܠܗ̇ ܫܡܥܘܢ .
P:Acts [AB] ܫܡܐ ܕܢܨܛܥܪܘܢ . ܘܠܐ ܫܠܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡ ܁ ܠܡܠܦܘ ܒܗܝܟܠܐ ܂ ܡܛܠ . ܘܫܪܘ ܐܢܘܢ . ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܂ ܟܕ ܚܕܝܢ ܁ ܕܫܘܘ ܗܘܘ
P:Acts [AB] ܡܢܐ ܡܣܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܕ ܒܚܕ . ܗܘ ܕܝܢ ܕܡܣܟܠ ܗܘܐ ܒܚܒܪܗ ܆ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܫܬܝܢܘܢ ܂ ܟܕ ܐܡܪ . ܓܒܪܐ̈ ܐܚܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܆
P:Acts [AB] ܕܗܢܐ ܡܘܫܐ ܕܐܦܩܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܆ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܡܢܐ ܡܛܠ ܇ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܐܗܪܘܢ . ܥܒܕ ܠܢ ܐܠܗܐ̈ ܕܢܐܙܠܘܢ ܩܕܡܝܢ ܇
P:Acts [AB] ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܒܚܪܫܘܗܝ̈ ܐܬܡܗ ܗܘܐ ܐܢܘܢ . ܟܕ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘ ܡܛܠ ܗܘܘ ܆ ܗܢܘ ܚܝܠܗ ܪܒܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܡܬܛܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܆
P:Acts [AB] ܕܣܒܪܬ ܕܡܘܗܒܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܩܢܝܢ ܥܠܡܐ ܡܬܩܢܝܐ . ܠܝܬ ܠܟ ܡܛܠ ܕܩܘܕܫܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ . ܟܣܦܟ ܥܡܟ ܢܐܙܠ ܠܐܒܕܢܐ ܆
P:Acts [AB] ܕܠܒܟ ܠܐ ܗܘܐ ܬܪܝܨ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܒܪܡ ܬܘܒ ܡܢ ܒܝܫܘܬܟ ܗܕܐ . ܡܛܠ ܥܠܡܐ ܡܬܩܢܝܐ . ܠܝܬ ܠܟ ܡܢܬܐ ܐܦܠܐ ܦܣܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܕܐ ܆
P:Acts [AB] ܕܩܠܐ ܒܠܚܘܕ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ . ܐܢܫ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܒܐܘܪܚܐ ܆ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܬܡܝܗܝܢ ܇
P:Acts [AB] ܕܡܐܢܐ ܗܘ ܠܝ ܓܒܝܐ ܆ ܕܢܫܩܘܠ ܫܡܝ ܒܥܡܡܐ̈ ܘܒܡܠܟܐ̈ . ܡܛܠ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܢ ܫܡܟ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ . ܩܘܡ ܙܠ ܁
P:Acts [AB] ܫܡܝ ܀ ܗܝܕܝܢ ܚܢܢܝܐ ܐܙܠ ܠܒܝܬܐ ܠܘܬܗ ܆ ܘܣܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܐ ܡܛܠ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܚܘܝܘܗܝ ܆ ܟܡܐ ܥܬܝܕ ܠܡܚܫ
P:Acts [AB] ܕܐܢܐ ܗܘ ܫܕܪܬ ܐܢܘܢ . ܗܝܕܝܢ ܢܚܬ ܫܡܥܘܢ ܠܘܬ ܓܒܪܐ̈ ܗܢܘܢ ܡܛܠ ܒܥܝܢ ܠܟ . ܩܘܡ ܚܘܬ ܘܙܠ ܥܡܗܘܢ ܁ ܟܕ ܠܐ ܡܬܦܠܓ ܪܥܝܢܟ .
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܥܬܝܕܐܝܬ ܐܬܝܬ ܆ ܟܕ ܫܕܪܬܘܢ ܒܬܪܝ . ܒܪܡ ܡܫܐܠ ܐܢܐ ܡܛܠ . ܘܠܝ ܐܠܗܐ ܚܘܝܢܝ ܆ ܕܠܐ ܐܡܪ ܥܠ ܐܢܫ ܕܛܡܐ ܐܘ ܡܣܝܒ .