simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢܼ . ܢܦܢܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܠܥܕܬܗܘܢܼ̈ . ܥܡ ܡܛܠ ܠܝܠܕܝܗܝܢ̈ . ܘܟܗܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܫܬܕܝܘ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗܘܢ̈
JulRom ܐܣܟܡܐ ܕܦܠܚܘܬܗ ܗܢܐ ܟܕ ܚܙܐ   ܦܩܪܘܬܗܘܢ ܘܫܢܝܘܬܗܘܢ ܡܛܠ . ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐܼ ܟܪܣܛܝܢܐ ܗܘܼܐ . ܘܡܛܫܐ ܗܘܼܐ ܥܠ ܢܦܫܗܼ .
JulRom ܕܐܫܬܘܕܥܬ ܚܘܒܟܘܢ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ̈ ܘܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܣܓܝܐܐ ܠܗܿ ܡܛܠ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܐܣܥܘܪ ܗܘܝܬ ܗܠܝܼܢ . ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܬܨܒܘܢܼ . ܐܠܐ
JulRom ܠܡ ܕܗܟܢܐ ܚܙܝܬܟܘܢ ܕܣܪܝܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܚܘܒܐ ܕܪܚܡܬܢ ܡܛܠ ܐܬܦܢܝ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܫܢܝܐܼ . ܘܢܦܼܩ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐ ܟܕ ܐܡܿܪ .
JulRom ܝܩܝܪܘܬܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ . ܘܟܕ ܗܕܐ ܬܥܒܕ ܠܼܢ . ܢܗܘܐ ܚܢܢ ܡܛܠ ܠܢ ܘܠܡܕܝܢܬܢ ܐܝܟ ܡܘܗܒܬܐ ܐܦܦܣܝܣ ܕܝܩܕܢܗ ܕܗܢܐ ܣܒܐ
JulRom ܕܡܠܼܐ ܗܘܼܐ ܥܠܘܗܝ ܚܡܬܐ ܘܪܘܓܙܐ . ܘܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܢܚܬ ܡܛܠ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܦܩܕ ܕܠܐ ܢܬܚܙܐ ܩܕܡܘܗܝ ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ .
JulRom ܕܓܒܪܐ ܗܘܼܐ ܚܟܝܡܐ ܘܪܚܡ ܫܝܢܐ . ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܡܠܬܗ ܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܐܘ ܪܕܝܐ ܘܚܟܝܡܐ ܘܪܚܡ ܐܠܗܐ̈ . . . . ܐܦܠܛܐܣ ܕܝܢ
JulRom ܕܝܢ ܕܛܒ ܐܕܪܟܬ ܕܟܐܒ ܠܗ ܠܝܘܒܢܝܢܘܣ ܪܒ ܚܝܠܢ ܥܠ ܐܘܚܕܢܢ ܡܛܠ ܕܠܡܐ ܢܗܠܘܢ ܒܢ ܚܝܠܘܬܢ̈ ܘܢܡܝܩܘܢ ܒܡܕܒܪܢܘܬܢܿ
JulRom ܕܢܩܦܚ ܫܘܒܗܪܗܿ ܕܚܬܝܪܘܬܟ ܩܕܡ ܟܢܫܝܗ̈ܿ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܡܛܠ ܟܕ ܛܒ ܠܩܘܠܣܗ ܕܥܡܢ ܘܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܢ ܐܝܬܝܗܝܼܢ . ܐܠܐ
JulRom ܫܝܢܗܿ ܘܕܝܠܕܝܗ̈ܿ . . . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܕܝܢ ܒܗܠܝܼܢ . ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܠܐܠܗܐ ܚܠܦܝܟܿ . ܕܢܓܪ ܫܢܝܟ̈ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܟܿ .
JulRom ܠܡ ܕܐܬܦܩܕܬ ܡܢ ܡܿܠܟܐ ܥܠ ܨܒܘܬܐ ܕܐܪܙܐ ܕܒܝܢܬܢ ܘܣܝܡ ܡܛܠ ܘܩܪܐ ܗܘܐ ܠܐܦܘܪܢܛܝܣ ܪܒ ܒܝܬܗܼ ܘܦܩܕܗܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ .
JulRom ܠܡ ܕܝܕܥܿ ܐܢܐ ܐܚܝ ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ܕܒܢܝܚܐ̈ ܘܒܦܘܢܩܐ̈ ܡܛܠ . . ܘܗܼܦܟ ܬܘܒ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܫܠܚܼ ܠܗܼ ܘܙܗܪܗ
JulRom ܕܪܚܡܗܼ ܐܝܟ ܢܦܫܗ . ܘܟܕ ܐܝܠܦܘ ܪܘܪܒܢܝܗ̈ܿ ܘܚܐܪܝܗ̈ ܡܛܠ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܝܘܒܢܝܢܘܣ ܒܠܒܗ ܟܣܝܐܝܬܼ . ܘܢܛܪܗܿ ܠܙܒܢܗܿ
JulRom ܕܫܐܠ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܕܢܬܬܣܝܡ ܥܠ ܓܪܡܐ̈ ܕܐܒܗܘܗܝ̈ . ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܘܩܦܣܘ ܣܡܘܗܝ ܒܓܘ ܓܠܘܣܩܡܐ ܘܠܘܝܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܐܠܦܐ
JulRom ܕܝܕܥ ܗܘܼܐ ܕܡܬܥܩܒ ܡܢ ܛܪܘܢܐܼ . ܛܫܝ ܗܘܼܐ ܢܦܫܗ ܟܪ ܡܛܠ ܗܘܘ . ܘܛܡܡܘ ܐܢܝܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . . . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܕܝܢ
JulRom ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ . . . . ܘܟܕ ܝܠܼܦ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܕܓܪܡܬ ܥܠܝܗܿ ܡܛܠ ܚܢܢ ܥܠܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܗܘܼܐ . ܘܕܚܠ ܗܘܼܐ ܕܢܓܠܐ ܥܠ ܢܦܫܗ
JulRom ܫܘܘܕܝܐ ܕܡܘܡܬܗ̈ . ܘܫܩܼܠ ܡܢ ܚܠܒ ܗܼܘ ܘܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܝܬ ܡܛܠ ܟܕ ܟܣܝܐ ܒܠܒܗ ܣܢܐܬܗܿ ܕܐܘܪܗܝܼ . ܘܢܛܪ ܗܘܼܐ ܙܒܢܐ
JulRom ܕܡܦܣܢܘܬܐ ܩܒܠܬ ܡܢ ܡܠܟܘܬܟܘܢ ܘܫܘܘܕܝܐ ܢܣܒܬ ܕܠܐ ܐܟܘܡ ܡܛܠ ܬܚܘܐ ܥܠ ܡܪܘܕܐ̈ ܘܩܛܘܠܐ̈ ܕܠܐ ܫܘܝܢ . . . . ܐܦܠܛܐܣ ܐܡܿܪ
JulRom ܫܡܗ ܕܡܪܗܘܢܿ ܐܬܚܡܬ ܕܝܢ ܛܪܘܢܐ ܘܪܓܙ ܥܠܝܗܘܢܿ ܘܥܢܐ ܡܛܠ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܐ ܙܒܢܐ . ܦܣܩܘ ܗܘܘ ܓܝܪ ܒܢܦܫܗܘܢ ܠܡܡܬ
JulRom ܥܕܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ ܘܡܛܠ ܥܡܐ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ . . . . ܓܒܪܐ ܓܝܪ ܚܕ ܡܛܠ ܒܬܪܗ . ܘܒܗܘܢ ܒܝܘܡܬܐܼ̈ . ܥܡܠܐܼ ܠܐ ܬܘܒ ܢܦܼܠ ܠܫܪܝܪܐ .