simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܕܕܚܠܘ ܕܠܡܐ ܢܫܿܬܦ{ܪ} ܡܛܠ ܠܥܡܘܪܘܗܝ̈ ܕܟܪܟܐ . ܘܠܐ ܐܘܣܦ ܬܘܒ ܠܡܬܚܙܝܘ ܥܠ ܫܘܪܐ .
JulRom ܕܣܝܡܐ ܗܘܬ ܠܗ ܥܕܟܝܠ ܕܢܥܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܡܿܠܟܐ ܕܦܪܣܼ . ܡܛܠ ܠܕܘܟܪܢܐ ܛܿܒܐ ܒܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܫܦܝܪܐ̈ . ܝܘܠܝܢܘܣ ܕܝܢ
JulRom ܠܡ ܐܚܝ ܕܐܟܦܬܢܝ ܘܠܝܬܐ ܕܐܫܠܼܘܚ ܠܟ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܨܢܼ . ܡܛܠ . ܐܝܟ ܓܠܝܢܐ ܕܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܟܬܼܒ ܠܗ ܓܝܪ ܗܟܢܐ
JulRom ܕܪܚܡܗܼ ܐܝܟ ܢܦܫܗ . ܘܟܕ ܐܝܠܦܘ ܪܘܪܒܢܝܗ̈ܿ ܘܚܐܪܝܗ̈ ܡܛܠ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܝܘܒܢܝܢܘܣ ܒܠܒܗ ܟܣܝܐܝܬܼ . ܘܢܛܪܗܿ ܠܙܒܢܗܿ
JulRom ܕܨܒܿܐ ܗܘܼܐ ܒܬܝܒܘܬܗܘܢ ܛܒ ܡܢ ܕܒܐܒܕܢܗܘܢܼ . ܡܟܘܢ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܠܟܘܢ ܟܒܪܼ ܠܐ ܐܿܬܚܙܝܬ . ܡܿܠܟܐ ܕܝܢ ܙܕܝܩܐ
JulRom ܕܐܥܒܕ ܨܒܝܢܐ ܠܚܝܠܘܬܝ̈ ܘܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܬܓܘܣܬܘܢ ܡܛܠ ܡܼܢ ܟܠ . ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܠܟܘܡܪܐ̈ ܗܠܝܢ .
JulRom ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܡܠܟܗܘܢܿ ܕܫܡܗ ܢܦܫܗ ܒܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܒܪܗܿ ܡܛܠ . ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܘܒܩܢܐ ܡܢ ܠܘܬܢܿ ܘܢܥܒܕ ܒܐܦܝܗܘܢ̈
JulRom ܕܡܫܥܒܕܐ̈ ܗܘܘ ܘܦܩܝܕܐܼ̈ . ܒܐܝܕܝ̈ ܡܕܒܪܢܐ ܛܪܘܢܐ . ܡܛܠ ܠܐ ܗܟܝܠ ܢܚܘܪ ܒܗܿܝ ܕܗܘܬ ܒܐܝ̈ ܠܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܕܥܕ ܝܘܡܢ .
JulRom ܚܕܐ   ܢܦܫܐ ܕܨܿܒܐ ܐܢܐ ܒܚܝܝܗ̈ܿ ܐܬܪܡܝܬ ܠܒܥܘܬܗܘܢܿ ܡܛܠ ܫܝܢܗܘܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ . ܟܕ ܛܒ ܐܢܼܐ ܠܐ ܪܢܐ ܗܘܝܬ ܒܗܕܐ . ܐܠܐ
JulRom ܕܥܣܩܐ ܗܼܝ ܡܢܝ ܗܕܐܼ . ܗܐ ܒܟܬܒܐ ܕܥܒܕܬ ܠܟܿ . ܥܿܦܝܬ ܡܛܠ ܨܗܝܘܬܝ ܡܢ ܡܒܘܥܟ ܫܦܝܐܿ . ܘܐܫܡܠܐ ܗܘܝܬ ܪܓܬܝ . ܐܠܐ
JulRom ܕܥܛܠܐ ܗܼܝ ܡܢܝ ܗܕܐ ܠܟ ܕܝܢ ܦܫܝܩܐ ܗܝܼ . ܗܐ ܫܘܕܥܬܟ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܒܠܥܕ ܡܨܥܝܐܼ . ܠܘ ܥܡܠܐ ܪܡܝܐ ܗܘܝܬ ܠܟ ܒܗܠܝܢ . ܐܠܐ
JulRom ܒܙܬܗܿ ܕܐܪܥܢ ܘܐܚܪܬܐ ܬܘܒ ܕܕܝܠܢ ܗܘܐ ܟܪܟܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡܛܠ . ܕܟܕ ܛܒ ܠܡ ܒܙܕܩܗܿ ܕܟܐܢܘܬܐ ܐܬܝܗܒܬ ܠܢ ܢܨܝܒܝܢ ܚܕܐ
JulRom ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢܼ . ܢܦܢܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܠܥܕܬܗܘܢܼ̈ . ܥܡ ܡܛܠ ܠܝܠܕܝܗܝܢ̈ . ܘܟܗܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܫܬܕܝܘ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗܘܢ̈
JulRom ܗܝܡܢܘܬܗܿ ܕܫܪܪܐ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܓܒܪܐ̈ ܕܐܫܬܕܪܘ ܨܐܕܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܫܩܝܠܐ ܚܣܕܐ ܘܪܚܡܐ̈   ܒܥܝܢܝ̈ ܒܕܡܘܬܗܿ . ܗܢܘ ܕܝܢܼ .
JulRom ܐܪܬܕܘܟܣܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܟ ܫܪܝܪܬܐ . ܠܡܬܗܪ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܡܛܠ ܚܠܦ ܫܝܢܗܿ ܕܡܠܟܘܬܟܿ . ܘܕܢܓܪܢ̈ ܫܢܝܟ̈ ܥܠ ܐܘܚܕܢܢ
JulRom ܕܓܒܪܐ ܗܼܘܐ ܚܫܝܫܐܼ . ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܡܢ ܓܒܪܐ̈ ܗܿܢܘܢ ܡܛܠ ܬܩܒܠ ܐܦܝܗ̈ܿ ܕܡܠܟܘܬܟ ܒܪܚܡܝܢ̈ . . . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܕܝܢ
JulRom ܕܚܠܬܐ ܕܦܘܩܕܢܗ ܚܠܦܘ ܐܬܪܐܼ . ܡܛܠ ܕܢܟܦܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܡܛܠ ܠܡ ܡܢܗܘܢ ܒܝܕ ܕܐܬܪܡܝܘ ܠܨܒܝܢܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ
JulRom ܕܢܟܦܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܝܕܘܥܝܗܘܢܼ̈ . ܕܢܬܚܙܘܢ ܬܘܒ ܒܡܕܝܢܬܢ . ܡܛܠ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܦܘܩܕܢܗ ܚܠܦܘ ܐܬܪܐܼ .
JulRom ܚܢܦܘܬܐ ܕܝܠܕܝܗ̈ܿ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܝܘܠܝܢܘܣ ܒܠܚܘܕ ܫܪܝܘ ܡܛܠ . ܐܝܟ ܕܒܢܘܪܐ ܓܝܪ ܫܓܝܪܐ ܒܛܢܢܐ ܐܘܪܗܝ ܥܠ ܚܪܢܿ ܗܢܘ ܕܝܢ
JulRom ܕܚܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܢ ܐܬܦܫܛܬ ܫܘܝܐܝܬ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܗܘܼܐ ܠܗ ܛܒ ܡܿܠܟܐ ܠܐܘܪܗܝ ܟܕ ܐܡܿܪ . ܕܐܦܢ ܝܘܡܢ ܠܡ