simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܕܗܝܼܝ ܪܝܫ ܐܘܚܕܢܢ ܡܠܼܐ ܙܒܢܐ . ܘܠܐ ܢܣܬܪܗܒ ܢܩܪܐ ܡܛܠ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܕܚܝܠܘܬܟܘܢܿ ܕܢܓܪ ܪܘܚܢ ܥܡ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ .
JulRom ܕܫܘܪܝܐ ܗܼܝ ܕܡܠܟܘܬܢܼ . ܐܬܚܙܝܬ ܠܢ ܕܦܐܝܐ ܠܢ ܛܒܼ . ܡܛܠ ܚܪܒܢ ܚܕܐ ܡܢ ܬܠܬ ܡܢܘܬܐ̈ ܕܥܡܘܪܝܗ̈ܿ ܕܡܕܝܢܬܟܘܢ ܐܠܐ
JulRom ܡܘܬܗ ܕܫܪܝܪܐܼ . ܫܐܠܗ ܙܥܝܦܐܝܬ ܟܕ ܡܬܠܚܡ . ܕܐܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܛܠ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܪܫܐ ܕܐܘܚܕܢܗ . ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܒܚܘܫܒܐ̈ .
JulRom ܕܗܘܐ ܗܘܐ ܠܗ ܥܕܢܐ ܡܟܝܠ ܕܢܫܡܫ ܐܪܙܐ̈ ܕܚܢܦܘܬܗ ܘܣܝܡܐ ܡܛܠ ܠܗܿ ܥܝܐ ܠܚܝܒܘܬܟ   ܒܢܨܚܢܐ ܕܙܟܘܬܗܘܢܿ ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ
JulRom ܝܩܝܪܘܬܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ . ܘܟܕ ܗܕܐ ܬܥܒܕ ܠܼܢ . ܢܗܘܐ ܚܢܢ ܡܛܠ ܠܢ ܘܠܡܕܝܢܬܢ ܐܝܟ ܡܘܗܒܬܐ ܐܦܦܣܝܣ ܕܝܩܕܢܗ ܕܗܢܐ ܣܒܐ
JulRom ܡܠܝ̈ ܫܢܝܘܬܟ ܡܬܐ ܢܣ ܐܢܐ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܨܒܿܐ ܗܘܝܬ ܕܩܕܡ ܡܛܠ ܓܒܐ̈ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܘܐܪܐ ܢܡܛܝܗܿ ܠܣܝܒܘܬܟ ܐܘܣܒܝܣ ܐܡܿܪ .
JulRom ܕܢܩܦܚ ܫܘܒܗܪܗܿ ܕܚܬܝܪܘܬܟ ܩܕܡ ܟܢܫܝܗ̈ܿ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܡܛܠ ܟܕ ܛܒ ܠܩܘܠܣܗ ܕܥܡܢ ܘܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܢ ܐܝܬܝܗܝܼܢ . ܐܠܐ
JulRom ܐܝܠܢ ܕܐܬܒܕܩ ܠܗ ܒܩܨܡܘܗܝ̈ . ܩܿܕܡ ܗܘܐ ܓܝܪ ܙܗܪܗ ܡܛܠ ܒܚܡܬܐ ܣܓܝܐܬܐ . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܟܘܠܗ ܕܡܗܡܐ ܗܘܐ ܒܗܠܝܼܢ .
JulRom ܦܠܚܘܬܐ ܕܙܒܢܐ ܕܐܚܝܕ ܗܘܐܿ . ܡܬܟܠܐ ܗܘܼܐ ܕܢܓܠܐ ܢܦܫܗ ܡܛܠ ܕܚ̇ܠ ܗܘܼܐ ܡܢ ܓܙܡܘܗܝ̈ ܘܠܘܚܡܘܗܝ̈ ܕܛܪܘܢܐ . ܐܦܠܐ
JulRom ܫܡܟ ܝܩܝܪܐ ܕܐܬܩܪܝ ܥܠܝܢ . ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܚܢܦܐ̈ ܘܟܦܘܪܐ̈ ܡܛܠ ܕܥܡܟ . ܘܥܒܕ ܒܐܦܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܡܥܕ ܐܢܬ . ܐܦܢ ܠܐ ܫܘܝܢܼܢ .
JulRom ܠܡ ܕܐܠܗܐ̈ ܒܡܪܚܡܢܘܬܗܘܢ ܕܦܪܝܣܐ ܥܠ ܟܠ ܠܐ ܫܒܩܘܢܝ ܡܛܠ . ܦܚܡܗ ܕܝܢ ܕܟܬܒܐ ܐܚܪܝܐ ܕܥܒܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܗܢܐ .
JulRom ܕܐܬܚܓܪܬܝ ܫܕܐ ܠܗܿ ܠܐܒܕܢܿ ܐܠܐ ܝܨܿܦ ܕܝܠܗܿ ܘܡܬܩܢ ܠܗܿ ܡܛܠ ܕܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܡܫܬܪܐ ܪܟܘܒܐ ܕܓܝܓܠܗܼ . ܠܘ
JulRom ܫܡܗ ܕܡܪܗܘܢܿ ܐܬܚܡܬ ܕܝܢ ܛܪܘܢܐ ܘܪܓܙ ܥܠܝܗܘܢܿ ܘܥܢܐ ܡܛܠ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܐ ܙܒܢܐ . ܦܣܩܘ ܗܘܘ ܓܝܪ ܒܢܦܫܗܘܢ ܠܡܡܬ
JulRom ܕܐܠܗܐ̈ ܠܡ ܒܡܪܚܡܢܘܬܗܘܢ ܫܟܢܘ ܠܗ ܫܝܢܐ ܠܬܒܝܠ . ܐܪܚܫܘ ܡܛܠ ܝܘܠܝܣ   ܓܐܝܣ ܣܒܣܛܣ ܐܘܛܩܪܛܘܪ ܠܬܒܝܠ ܟܠܗ ܫܠܡ .
JulRom ܠܡ ܕܝܕܥ ܐܢܐ ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܡܓܪܕܝܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܢܫܐ̈ ܡܛܠ ܘܦܐܝܘܬܐ ܠܢܩܒܬܟܘܢ̈ܿ ܘܫܝܢܐ ܘܩܘܝܡܐ ܠܡܕܝܢܬܟܘܢܿ .
JulRom ܕܡܠܼܐ ܗܘܼܐ ܥܠܘܗܝ ܚܡܬܐ ܘܪܘܓܙܐ . ܘܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܢܚܬ ܡܛܠ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܦܩܕ ܕܠܐ ܢܬܚܙܐ ܩܕܡܘܗܝ ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ .
JulRom ܕܝܢ ܕܛܒ ܐܕܪܟܬ ܕܟܐܒ ܠܗ ܠܝܘܒܢܝܢܘܣ ܪܒ ܚܝܠܢ ܥܠ ܐܘܚܕܢܢ ܡܛܠ ܕܠܡܐ ܢܗܠܘܢ ܒܢ ܚܝܠܘܬܢ̈ ܘܢܡܝܩܘܢ ܒܡܕܒܪܢܘܬܢܿ
JulRom ܕܐܫܟܚܬ ܠܡ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܗ̈ܿ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢܿ . ܐܬܗܝܡܢܬ ܡܛܠ ܡܬܚܫܚ ܗܘܼܐ ܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܫܘܦܪܢܘܬܐ ܟܕ ܐܿܡܪ .
JulRom ܕܐܫܟܚ ܥܒܕܟ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܠܟܘܬܟܘܢ ܘܐܬܦܩܕܢ ܚܢܢ ܡܢ ܡܛܠ . ܘܠܐ ܡܫܬܒܚܐ ܗܘܬ ܡܠܟܘܬܟܘܢ ܒܗܠܝܢ . ܘܗܫܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐܼ .
JulRom ܠܡ ܕܝܕܥܿ ܐܢܐ ܐܚܝ ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ܕܒܢܝܚܐ̈ ܘܒܦܘܢܩܐ̈ ܡܛܠ . . ܘܗܼܦܟ ܬܘܒ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܫܠܚܼ ܠܗܼ ܘܙܗܪܗ