simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom [ . . ] ܥܡܠܐ ܕܐܘܪܚܐ ܥܠܬܘ[ܢ] ܘܥܡܠܐ ܥܠ ܥܡܠܐ [ . . ] ܐܘܣܦ ܡܛܠ ܕܒܕܡܘܬ ܒܪܐ ܡܝܬܘܢܝ[ . . ] ܘܚܟܡܬܘܢ ܫܒܪܘܬ[ܝ] ܘܗܫܐ
JulRom ܕܐܡܠܟܬ ܥܠܝܗܘܢ ܟܪܝܘܬܐ ܛܒ ܛܒܐ ܓܝܪ ܕܚܢܦܘܬܗ ܕܝܘܠ ܡܛܠ ܣܟ ܠܐ ܩܒܠܘ ܣܝܒܪܬܐ ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܠܡܬܒܝܐܘ ܡܢ ܚܫܗܘܢ
JulRom ܕܫܐܠ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܕܢܬܬܣܝܡ ܥܠ ܓܪܡܐ̈ ܕܐܒܗܘܗܝ̈ . ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܘܩܦܣܘ ܣܡܘܗܝ ܒܓܘ ܓܠܘܣܩܡܐ ܘܠܘܝܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܐܠܦܐ
JulRom ܡܠܐܟܟ ܩܕܝܫܐ . ܘܗܘ > ܐ > ܗܢܐܼ ܚܕ ܡܢ ܡܗܝܡܢܘܗܝ̈ ܕܛܪܘܢܐ ܡܛܠ ܘܚܕ ܡܢ ܦܠܚܐ̈ ܕܡܿܠܟܐ ܕܫܡܗ ܐܘܕܩܛܘܣ . ܡܫܐܠ ܗܘܐ
JulRom ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܼܐ ܒܡܪܥܝܬܗ ܕܛܠܼܐ ܗܘܼܐ ܥܕܟܝܠ ܡܛܠ ܒܩܪܝܢܐ ܗܢܐ ܕܐܬܩܪܝ ܠܗܼ ܝܨܦ ܗܘܐ ܚܫܐ ܩܠܝܠ ܒܪܥܝܢܗ .
JulRom ܟܢܫܝܗ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܘܢܐܠܦ ܡܢܘ ܨܒܝܢܗ ܕܡܣܝܒܐ . ܘܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ . ܢܬܿܠ ܢܦܫܢ ܕܚܢܢ ܢܦܘܩ ܠܘܬܗܘܢ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ
JulRom ܚܟܡܬܟ ܘܢܗܝܪܘܬ ܐܝܕܥܬܟ . ܐܚܝܕ ܓܝܪ ܫܘܠܛܢܗ ܕܥܠܡܐ ܡܛܠ . ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܝܢ ܚܢܢ ܕܢܒܨܪ ܡܕܡ ܡܢ ܐܝܩܪܟ ܟܡܐ ܕܡܨܝܢܢ .
JulRom ܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܫܩܝܠ ܠܢ ܢܣܝܢܐ ܕܪܕܝܘܬܟ ܘܒܘܩܝܗ ܕܝܕܥܬܟ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܟܬܒܐ ܕܐܫܬܕܪ ܠܗ ܡܢ ܛܪܘܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܗܢܐ .
JulRom ܟܢܝܫܘܬܗ ܕܥܕܬܐܼ . ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܦܘܩܕܢܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐܼ . ܘܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢܐ <ܢ>ܥܒܕܘܢ ܠܗ . ܚܕܐ
JulRom ܠܡ ܕܡܕܝܢܬܟܘܢ ܒܟܠ ܙܒܢ ܒܫܟܚܬܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܡܗܒܒܐܼ . ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܡܠܬܢ ܒܫܘܠܡܐ ܓܝܪ ܕܟܠܗܝܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܟܬܼܒ ܠܗܘܢ ܗܟܢܐ .
JulRom ܗܢܐ ܟܕ ܚܪܘ ܐܠܗܐ̈ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܕܪܥܝܢܟܘܢܿ ܘܐܫܬܘܕܥܘ ܡܛܠ ܕܐܢܫܐ . ܐܠܐܼ ܒܥܒܕܐ̈ ܝܕܝܥܐ̈ ܘܫܒܝܚܐ̈ ܘܐܡܝܢܐ̈ .
JulRom ܕܐܫܬܘܕܥܬ ܚܘܒܟܘܢ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ̈ ܘܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܣܓܝܐܐ ܠܗܿ ܡܛܠ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܐܣܥܘܪ ܗܘܝܬ ܗܠܝܼܢ . ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܬܨܒܘܢܼ . ܐܠܐ
JulRom ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܠܐܚܐ̈ ܘܪܚܡܐ̈ ܝܗܒܬ ܟܠܗܝܢ ܠܨܒܝܢܟܘܢܿ ܕܟܕ ܡܛܠ ܐܠܗܐ̈ ܘܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܣܓܝܐܐ ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܡܣܘܚܝܢ ܗܘܝܬܘܢܼ .
JulRom ܨܒܘܬܐ̈ ܕܛܡܝܘܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܠܐܕܘܩܛܣܿ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܦ ܗܢܼܘܢܿ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ
JulRom ܫܘܠܛܢܐ ܕܥܘܠܼܐ ܕܐܚܝܕܝܢܢ . ܘܟܕ ܝܠܦ ܐܟܣܪܟܣ ܒܗܠܝܼܢ ܡܛܠ ܕܙܩܘܦܐ̈ . ܚܢܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܨܝܢܢ ܕܢܘܕܥ ܢܦܫܢ ܓܠܝܐܝܬ .
JulRom ܥܼܒܕܘܗܝ̈ ܕܢܦܪܘܩ ܐܢܘܢ ܛܥܡ ܡܘܬܢ ܘܣܼܒܠ ܚܫܝܼܢ̈ . ܟܡܐ ܡܛܠ ܘܐܢ ܗܿܘ ܡܪܐ ܛܿܒܐܼ . ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܘܡܢ ܡܘܬܐ
JulRom ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܫܪܝܪܬܐ . ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܝܘܡܢ ܕܫܡܿܥ ܡܢܐ ܓܕܫ ܡܛܠ ܓܝܪ ܗܢܐ ܚܢܦܐܼ ܛܒ ܠܚܼܝܡ ܠܗܿ ܠܡܕܝܢܬܢ ܡܢ ܢܘܓܪܐ .
JulRom ܕܓܒܪܐ ܗܘܼܐ ܚܟܝܡܐ ܘܪܚܡ ܫܝܢܐ . ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܡܠܬܗ ܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܐܘ ܪܕܝܐ ܘܚܟܝܡܐ ܘܪܚܡ ܐܠܗܐ̈ . . . . ܐܦܠܛܐܣ ܕܝܢ
JulRom ܕܡܦܣܢܘܬܐ ܩܒܠܬ ܡܢ ܡܠܟܘܬܟܘܢ ܘܫܘܘܕܝܐ ܢܣܒܬ ܕܠܐ ܐܟܘܡ ܡܛܠ ܬܚܘܐ ܥܠ ܡܪܘܕܐ̈ ܘܩܛܘܠܐ̈ ܕܠܐ ܫܘܝܢ . . . . ܐܦܠܛܐܣ ܐܡܿܪ
JulRom ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܬܒܼܬ ܥܫܝܢܘܬܟܘܢ ܥܠ ܟܘܪܣܝ̈ ܡܠܟܘܬܗܿ ܡܛܠ ܐܬܚܙܝܬ ܠܢ ܕܝܢ ܐܘ ܡܫܒܚܐ ܘܥܫܝܢܐ ܡܿܠܟܐ ܕܠܥܠܡܼ .