simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܠܗܕܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܝܠܦܬ ܥܠܝܟ ܡܪܝ
JulRom ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܟܿ . ܡܛܠ ܫܝܢܗܿ ܘܕܝܠܕܝܗ̈ܿ .
JulRom . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܫܡܥ ܥܠ ܫܒܝܚܘܬܗ
JulRom ܒܗܿ ܠܬܝܒܐ̈ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܕܡܿܠܟܐ ܡܒܠܗܝܢ
JulRom ܟܕܘ . ܡܣܬܪܗܒܝܢܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܠܝܠ ܡܢ