simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܘܚܟܡܬܘܢ ܫܒܪܘܬ[ܝ] ܘܗܫܐ ܡܛܠ [ . .
JulRom ܠܡܬܒܝܐܘ ܡܢ ܚܫܗܘܢ ܡܛܠ ܕܐܡܠܟܬ ܥܠܝܗܘܢ ܟܪܝܘܬܐ
JulRom ܘܠܘܝܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܐܠܦܐ ܡܛܠ ܕܫܐܠ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܕܢܬܬܣܝܡ
JulRom . ܡܫܐܠ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܠܐܟܟ ܩܕܝܫܐ .
JulRom ܩܠܝܠ ܒܪܥܝܢܗ . ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܼܐ
JulRom ܠܘܬܗܘܢ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܟܢܫܝܗ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ .
JulRom ܟܡܐ ܕܡܨܝܢܢ . ܡܛܠ ܚܟܡܬܟ ܘܢܗܝܪܘܬ ܐܝܕܥܬܟ
JulRom ܗܘܼܐ ܗܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܫܩܝܠ
JulRom ܠܗ . ܚܕܐ ܡܛܠ ܟܢܝܫܘܬܗ ܕܥܕܬܐܼ .
JulRom ܠܗܘܢ ܗܟܢܐ . ܡܛܠ ܠܡ ܕܡܕܝܢܬܟܘܢ ܒܟܠ
JulRom ܘܫܒܝܚܐ̈ ܘܐܡܝܢܐ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕ ܚܪܘ
JulRom ܬܨܒܘܢܼ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܫܬܘܕܥܬ ܚܘܒܟܘܢ ܕܠܘܬ
JulRom ܡܣܘܚܝܢ ܗܘܝܬܘܢܼ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܠܐܚܐ̈
JulRom ܗܘܘ ܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܡܛܠ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܛܡܝܘܢ ܕܐܚܝܕܝܢ
JulRom ܢܦܫܢ ܓܠܝܐܝܬ . ܡܛܠ ܫܘܠܛܢܐ ܕܥܘܠܼܐ ܕܐܚܝܕܝܢܢ
JulRom ܚܫܐ̈ ܘܡܢ ܡܘܬܐ ܡܛܠ ܥܼܒܕܘܗܝ̈ ܕܢܦܪܘܩ ܐܢܘܢ
JulRom ܡܢ ܢܘܓܪܐ . ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܫܪܝܪܬܐ .
JulRom . ܐܦܠܛܐܣ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܼܐ ܚܟܝܡܐ
JulRom . ܐܦܠܛܐܣ ܐܡܿܪ ܡܛܠ ܕܡܦܣܢܘܬܐ ܩܒܠܬ ܡܢ
JulRom ܡܿܠܟܐ ܕܠܥܠܡܼ . ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܬܒܼܬ