simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܕܝܠܦܬ ܥܠܝܟ ܡܪܝ ܡܢ ܣܓܝܐܐܼ̈ . ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ܙܕܝܩܐ ܡܛܠ ܐܢܐ . ܝܕܥܐ ܐܢܐ ܗܼܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܫܿܘܝܢ ܚܛܗܝ̈ ܠܗܕܐ . ܐܠܐ
JulRom ܫܝܢܗܿ ܘܕܝܠܕܝܗ̈ܿ . . . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܕܝܢ ܒܗܠܝܼܢ . ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܠܐܠܗܐ ܚܠܦܝܟܿ . ܕܢܓܪ ܫܢܝܟ̈ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܟܿ .
JulRom ܕܫܡܥ ܥܠ ܫܒܝܚܘܬܗ ܕܢܘܣܗܿ ܕܥܕܬܐ . ܕܒܢܐ ܒܗ ܡܛܠ . ܒܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܦܣܩ ܗܘܼܐ ܐܘܪܚܗ ܘܣܼܛܐ ܠܗܿ . ܗܢܘ ܕܝܢ
JulRom ܕܨܒܘܬܐ̈ ܕܡܿܠܟܐ ܡܒܠܗܝܢ ܡܢ ܟܕܘ . ܡܣܬܪܗܒܝܢܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܠܘ ܡܨܝܐ . ܕܝܘܬܪܢܐ   ܐܝܬ ܒܗܿ ܠܬܝܒܐ̈ ܐܠܐ
JulRom ܗܢܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܟܬܒܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ . ܕܬܬܗܓܐ ܥܕ ܗܘܼܐ ܠܢ ܡܛܠ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܕܡܿܠܟܐ ܡܒܠܗܝܢ ܡܢ ܟܕܘ . ܡܣܬܪܗܒܝܢܢ