simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܚܛܗܐ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ ܕܐܥܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ : ܘܫܩܠ ܡܕܡ ܡܛܠ ܡܫܡܠܝܐ ܘܚܪܡܐ ܕܝܠܗ : ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܆
JnRufus:Pleroph ܚܛܗܝܢ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܕܢܥܢܕ ܛܘܒܬܢܐ ܡܠܟܢ ܬܐܘܕܣܝܣ . ܡܢ ܡܛܠ ܀ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܒܡܫܬܒܩܢܘܬܐ ܘܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ . ܓܕܫ
JnRufus:Pleroph ܡܠܟܘܬܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܡܛܠ ܕܐܣܛܪܛܝܘܛܐ̈ ܘܕܟܠܝܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܕܟܠ ܐܢܫ ܡܢܚܫ ܗܘܐ
JnRufus:Pleroph ܗܕܐ ܘ̇ ܠܐ ܠܗ ܕܢܬܪܥܝܐ ܘܠܐܝܠܝܝܢ ܢܩ̇ܦ . ܠܗܠܝܝܢ ܝ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܡܝܪܝܐ ܕܢܩ̇ . ܒܠ ܦܝܣܐX ܡܝܢ ܛܝܒܘܬܗ . ܕܐܝܟܢܐ
JnRufus:Pleroph ܕܝܝܢ ܝ . ܐ . ܐܬܥܗܕܬ . ܕܢ̇ܩܦܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܫܘܪܪܐ ܕܗܠܝܢ ܡܛܠ . ܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗܘܢ ܡܪܪܥܝܢ ܗܢܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ ܘܡܠܝܦܝܢẌ
JnRufus:Pleroph ܕܡܢ ܩܘܪܒܢܐ ܕܗܠܝܢ ܟܦܘܪܐ̈ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܥܪܝܩ . ܬܘܒ ܡܛܠ ܢܩܪܒ ܠܗ . ܓܠܝܐܝܬ ܐܘܕܝ ܠܗ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܗܕܐ ܢܥ̣ܒܕ
JnRufus:Pleroph ܕܡܢ ܛܝܛܘܣ ܡܠܟܐ ܟܡܐ ܙܒܢܢ ܐܬܒܢܝܬ . ܕܗܕܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܀ ܐܝܬ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܝܣܘܪܝܐ ܕܗܟܢܐ ܡܬܩܪܝܐ ܛܝܛܘܩܘܠܝܣ .
JnRufus:Pleroph ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡ̇ܪ ܕܟܬܪ ܗܪܟܐ . ܘܡܙܡ̇ܪ ܐܢܬ ܥܡܝ . ܘܨܦ ܐܢܬ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܗ ܗ̇ܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܕܐܦ ܠܐX ܚܕܐ ܠܝܙܬܐ ܢܩܪܒ ܠܗ
JnRufus:Pleroph ܡܣܟܢܘܬܝ . ܣ̇ܒܪ ܗܘܝܬ ܐܡ̇ܪ ܕܚ̇ܙܐ ܗܘܝܬ ܒܝܬܐ ܪܒܐ . ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ . ܚܙܐ ܚܙܘܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ
JnRufus:Pleroph ܗܢܐ ܢܫܕܪ ܠܗܘܢ ܠܠܗܐ ܡܥܒܪܢܘܬܐ ܕܛܩܥܝܝ ܕܢܪXܦܝܣܘܢ ܡܛܠ ܕܘܘܝܐ ܒܐܒܝܕܐ̈ ܚܠܦ ܕܠܐ ܩ̇ܒܠܩ ܚܩܩܐ ܕܩܩܝܪܐ ܕܒܗ ܢܚܘܝ
JnRufus:Pleroph ܙܘܣܝܡܘܣ ܪܐܝܬܘܘܝ ܗܘܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܣܩܠܘܢܐ . ܕܗܘ ܐܫܬܥܝ ܡܛܠ . ܕܚ̇ܠ ܠܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܒܐ ܙܟܪܝܐ ܩܫܝܫܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ .
JnRufus:Pleroph ܩܛܣܛܣܝܣ ܕܝܠܗ ܒܥܪܝܪܝܬܐ . ܘܟܕ ܢܩܫܘܢ ܡܨܝܕܬܐ . ܨܕܘܗܝ ܡܛܠ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܠܩܕܝܫܐ ܘܐܣܒܪܘ ܕܚܝܘܬܐ ܐܟܣܢܝܬܐ ܐܝܬܘܘܝ
JnRufus:Pleroph ܡܢ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܒܓܢܣܗ ܡܢ ܣܘܙܘܦܘܠܝܣ ܡܛܠ ܗܘܐ ܒܟܦܪ ܣܥܪܬܐ ܩܪܝܬܐ· ܥܠ ܚܡܫܬܥܣܪ̈ ܡܝܠܐ̈ ܡܢ ܓܙܐ .
JnRufus:Pleroph ܚܘܫܒܐ̈ ܘܡܝܬܪܘܬܐẌ ¹ܕܒܐܠܗܐ : ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܚܠܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܚܕܕܐ̈ . ܒܚܕ ܡܝܢ ܝܘܡܝܝܢ ܆ ܟܕ ܡܛܝܠ X ܘܡܒܚܝܢ ܥܡܗ ܕܐܒܐ :
JnRufus:Pleroph ܐܘܬܢܛܝܐ ܘܠܐ ܡܢ ܕܝܢܐ ܕܝܠܢ ܠܗܠܝܢ ܡܚܪܡܝܢܢ . ܐܠܐ ܟܕ ܡܛܠ . ܟܐܢܐܝܬ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܕܚܠܝ̈ ܐܠܗܐ ܡܬܬܝܪܡܝܢ . ܡܕܝܢ ܠܘ
JnRufus:Pleroph ܛܠܩܡܝܐ Xܘ ܕܗܘܐ ܒܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܆ ܠܝܥܝܝܝܢ ܟܠܢܫ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܢܣܝܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܡܢܗ ܦܠܪܘܦܘܪܝܬܢܐ ܗܘܬ
JnRufus:Pleroph ܐܢܫܝܢ̈ ܬܪܝܢ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܝܪܝܐ̈ X ܥܬܝܩܐ̈ ܩܝܠܝܩܝܐ̈ ܡܛܠ . ܒܫܡܝܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܘܝܪܐ ܀ X ܡ - ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܛܘܒܢܐ ܐܒܐ .
JnRufus:Pleroph ܕܝܢܐ ܠܐ ܡܬܛܥܝܢܐ . ܕܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܗܕܐ ܣܘܢܕܘܣ . ܐܢܗܘܐ ܡܛܠ ܕܗܕܝܘܛܐ ܐܝܬܝ ܆ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܨܛܢܥܝܢ ܠܫܪܪܐ . ܓܠܝ ܠܝ
JnRufus:Pleroph ܗܕܐ ܠܐ ܬܬܚܪܘܢ ܘܐܦܠܐ ܬܫܚܩܘܢܢܝ . ܐܣܝܐ ܓܝܪ ܕܝܠܝ ܚܕ ܡܛܠ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܕܐܢܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܗܕܐ ܗܘܬ ܠܝ .
JnRufus:Pleroph ܐܢܫ ܩܘܡܛܝܢܘܣ . ܡܢ ܗܠܝܝܢ ܢܨܝܚܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܪ̣ܪܝܐ . ܡܛܠ ܪܒܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܐܪܬܘܕܘܟܣܐ X ܠܓ - ܬܘܝ- ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܐܒܐ